เงื่อนไขรวมการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระในประเทศสำหรับบริษัทสปริงแอร์ไลน์ หุ่นส่วนจำกัด

 

สารบัญ

บทที่หนึ่ง บทรวม

บทที่หก จองที่นั่ง

บทที่สิบเอ็ด ตั๋วผู้โดยสารขายเกิน

บทที่สิบหก การขนส่งต่อเนื่อง

บทที่สอง จำกัดการขนส่งและปฏิเสธการขนส่ง

บทที่เจ็ด ตารางเวลาเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าและยกเลิก

บทที่สิบสอง โดยสารเครื่องบิน

บทที่สิบเจ็ด ความรับผิดชอบความเสียหายและจำนวนจำกัดการชดเชย

บทที่สาม ตั๋วผู้โดยสาร

บทที่แปด การเปลี่ยนแปลงตั๋วผู้โดยสาร

บทที่สิบสาม การขนส่งสัมภาระ

บทที่สิบแปด   ระเบียบการปกครอง

บทที่สี่ ราคาตั๋วและค่าภาสี

บทที่เก้า การคืนตั๋ว

บทที่สิบสี่ พฤติกรรมบนเครื่องบิน

บทที่สิบเก้า มีผลและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ห้า   ซื้อตั๋ว

บทที่สิบ ตั๋วผู้โดยสารตกหาย

บทที่สิบห้า บริการผู้โดยสาร


 

บทที่หนึ่ง บทรวม

ข้อที่หนึ่ง เพื่อสถาปนาและรักษาระเบียบการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระภายในประเทศของบริษัทสปริงแอร์ไลน์ หุ่นส่วนจำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกย่อ ๆ ว่า “สปริงแอร์ไลน์”) เร่งการควบคุมการขนส่ง ให้แข็งแกร่งขึ้น ประกันประโยชน์ถูกกฎหมายของผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์และผู้เกี่ยวข้อง ประโยชน์อื่น ๆ จัดทำเงื่อนไขรวมการขนส่งผู้โดยสารสัมภาระในประเทศ (ต่อไปนี้จะเรียกย่อ ๆ ว่า “เงื่อนไขนี้”) ตามกฎหมายกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่สอง เงื่อนไขนี้ใช้ในการขนส่งการบินภายในประเทศที่สปริงแอร์ไลน์เก็บเงินด้วย เครื่องบิน ขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระและการขนส่งฟรีที่สปริงแอร์ไลน์เห็นด้วยและจัดการให้

ข้อที่สาม เงื่อนไขนี้ใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

(๑) การขนส่งการบินภายในประเทศ หมายถึงการขนส่งการบินภายในประเทศที่มีจุดเริ่มต้น จุดจอดผ่านและจุดหมายปลายทางทั้งหมดอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสัญญาการ ขนส่งแล้ว

(๒) “ผู้รับข่นส่ง” หมายถึงวิสาหกิจการขนส่งการบินสาธารณะที่มีกิจกรรมการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระหรือข้าวของโดยเครื่องบินพลเรือน รวมถึงผู้รับข่นส่งภายในประเทศ ผู้รับข่นส่งเขต ฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน และผู้รับข่นส่งต่างประเทศ

(๓) สปริงแอร์ไลน์  สปริงแอร์ไลน์เป็นผู้รับข่นส่งผู้หนึ่ง ชื่อภาษาอังกฤษ คือ SPRING AIRLINES COMPANY LIMITED ชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ SPRING AIRLINES รหัสสองตัวของ บริษัทสายการบินคือ 9C รหัสสามตัว คือ CQH รหัสคำนวณ IATA คือ 089 เวบไซ้ต์ www.ch.com m.ch.com และ www.ChinaSpringTour.com

(๔) ข้อกำหนดการขนส่งทางการบินของสปริงแอร์ไลน์ หมายถึงข้อกำหนดควบคุมการขนส่ง ผู้โดยสารและสัมภาระที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่สปริงแอร์ไลน์จัดทำ และประกาศตามเงื่อนไขนี้ซึ่งมี ประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันกรอกเปิดตั๋วผู้โดยสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดราคาตั๋วและเงื่อนไขที่เหมาะสม

(๕) เอเยนต์จำหน่าย หมายถึงวิสาหกิจที่ทำ ธุรกิจเอเยนต์การจำหน่ายการขนส่งด้วยการบินพลเรือน

(๖) เอเยนต์จำหน่ายผู้รับหมายจากสปริงแอร์ไลน์ (ต่อไปนี้เรียกย่อ ๆ ว่าเอเยนต์จำหน่ายที่รับหมาย) หมายถึงเอเยนต์จำหน่ายเก็บค่าเอเยนต์ให้สปริงแอร์ไลน์และทำธุรกิจเอเยนต์การจำหน่ายการขนส่งด้วยการบินพลเรือนในบริเวณที่สปริงแอร์ไลน์มอบหมาย ตามสปริงแอร์ไลน์มอบหมาย

(๗) เอเยนต์บริการภาคพื้น หมายถึงวิสาหกิจที่ทำธุรกิจเอเยนต์บริการภาคพื้นการขนส่ง ด้วยการบิน พลเรือน

(๘) เอเยนต์บริการภาคพื้นผู้รับหมายจากสปริงแอร์ไลน์ (ต่อไปนี้เรียกย่อ ๆ ว่าเอเยนต์บริการ ภาคพื้นที่รับหมาย) หมายถึงเอเยนต์จบริการภาคพื้นเก็บค่าเอเยนต์ให้สปริงแอร์ไลน์และ ทำธุรกิจ เอเยนต์บริการภาคพื้นการขนส่งด้วยการบินพลเรือนในบริเวณที่สปริงแอร์ไลน์มอบหมาย ตาม สปริงแอร์ไลน์มอบหมาย

(๙) ผู้โดยสาร หมายถึงยกเว้นมาชิกพนักงานบนเครื่องใแล้ว ผู้ใดผู้หนึ่งบนเครื่องบินจะขนส่ง ที่บอกในตั๋วผู้โดยสารหรือได้ขนส่งแล้ว

(๑๐) ผู้โดยสารกลุ่ม หมายถึงผู้โดยสารรวบรวมกันที่มีคน ๑๐ คน (รวม) ขึ้นไป ซึ่งมีเส้นทาง วันที่โดยสารเครื่องบิน เที่ยวบินและชั้นที่นั่งโดยสารเดียวกันและชำ ระราคาตั๋วกลุ่ม

(๑๑) เด็ก หมายถึงคนที่มีอายุครบ ๒ ขวบ (รวม) แต่ยังไม่ครบ ๑๒ ขวบนับตั้งแต่วันที่เริ่มออก เดินทาง

(๑๒) ทารก หมายถึงคนที่มีอายุยังไม่ครบ ๒ ขวบนับตั้งแต่วันที่เริ่มออกเดินทาง

(๑๓) จองที่ หมายถึงสำรองที่นั่ง ชั้นที่นั่งโดยสารหรือน้ำ หนัก ปริมาตรของสัมภาระที่ผู้โดยสาร จองไว้ล่วงหน้า

(๑๔) หน่วยงานสัญญาสปริงแอร์ไลน์ (ต่อไปนีเรียกย่อ ๆ ว่า หน่วยงานสัญญา) หมายถึงหน่วยงาน หรือเอกชนที่เซ็นสัญญาการจองที่นั่งหรือซื้อตั๋วกับสปริงแอร์ไลน์

(๑๕) เที่ยวบิน หมายถึงผู้รับขนส่งบินเป็นประจำ ตามเส้นทางการบิน วันที่ เวลาตามข้อกำหนด

(๑๖) ใบจองที่นั่งของผู้โดยสาร  หมายถึงใบกิจการที่ผู้โดยสารต้องกรอกซึ่งผู้รับขนส่งหรือเอเยนต์ จำหน่ายที่ได้รับสิทธิใช้ในการจองที่นั่งและกรอกเปิดตั๋วผู้โดยสารก่อนที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วผู้โดยสาร

(๑๗) บัตรประจำตัวที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงบัตรที่ยืนยันฐานะตามฝ่ายรัฐบาลปกครอง ซึ่งต้องยื่นให้ดูเมื่อ ผู้โดยสารซื้อตั๋วและโดยสารเครื่องบิน เช่น บัตรประชาชน พาสบอร์ตที่มีอายุ ประสิทธิภาพตามข้อกำหนด บัตรนายทหาร บัตรตำรวจ บัตรพลทหาร ใบรับรองเจ้าหน้าราชการ ศิลปศาสตร์หรือปลดเกษียน บัตรนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า ๑๖ ปี สมุดสำ มะโนครับ บัตรเกิดทารก และบาตรอื่น ๆ ที่ยอมรับจากฝ่ายสันติภาพ

(๑๘) ตั๋วผู้โดยสาร หมายถึงใบรับรองการขนส่งที่เรียกว่า ตั๋วผู้โดยสารและตั๋วสัมภาระซึ่ง เขียนโดยผู้รับขนส่งหรือตัวแทนผู้รับขนส่ง รวมถึงเงื่อนไขสัญญาสำหรับการขนส่งคำแจ้ง ใบโดยสารเครื่อง ใบผู้ออกตั๋วและใบผู้โดยสาร ตั๋วผู้โดยสารมักจะแสดงเป็นตั๋วผู้โดยสารที่เป็น กระดาษ และตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

(๑๙) ตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส หมายถึงใบรับรองการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพที่ สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ผู้รับมอบหมายจากสปริงแอร์ไลน์จำหน่ายและให้สิทธิการข่นส่ง ซึ่ง แสดงเป็นสถิติอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณต์อิเล็กทรอนิกสที่แทนตั๋วผู้โดยสารกระดาษ

(๒๐) ตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทางเดี่ยวการขนส่งทางการบิน หมายถึงในรับรองการชำ ระเงินหรือเสนอเพื่อตัดบัญชีที่ออกจากผู้รับขนส่งหรือเอเยนต์จำหน่ายที่ได้รับสิทธิเมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส ในขณะเดียวกัน มีบทบาทเตือนเส้นทางกับผู้โดยสาร

(๒๑) ตั๋วผู้โดยสารที่มีเส้นทางติดกัน หมายถึงตั๋วผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินสองเที่ยว(รวม)ขึ้นไป

(๒๒) ตั๋วผู้โดยสารไปกลับ หมายถึงตั๋วผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสถานที่ที่หนึ่งไปถึงอีกที่หนึ่ง แล้วกลับทางเดิม

(๒๓) ตั๋วผู้โดยสารที่ติดต่อกัน หมายถึงตั๋วผู้โดยสารที่ติดต่อกับตั๋วผู้โดยสารอีกใบหนึ่งที่ออก ให้ผู้โดยสาร ประกอบเป้นตั๋วผู้โดยสารที่มีสัญญาการขนส่งฉบับเดียวกัน

(๒๔) วัน หมายถึงวันในปฏิทิน แบ่งเป็นระยะเวลาตามเวลาประปรุงทั่วโลกหรือเวลาประจำ ท้องถิ่น ๒๔ ชั่วโมงตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาวันหนึ่งถึงศูนย์นาฬิกาวันที่สอง เงื่อนไขนี้จะใช้เวลาปักกิ่ง แต่เมื่อส่งคำแจ้งให้ผู้โดยสาร วันส่งคำแจ้งจะไม่คำนวณเข้าไป เมื่อแน่นอนวันหมออายุของตั๋ว ผู้โดยสาร วันที่เขียนเอาเพนสำหรับตั๋วผู้โดยสารและวันเริ่มบินสำหรับเที่ยวบิน ก็ไม่คำนวณในนั้น ด้วย

(๒๕) ตั๋วผู้โดยสารที่มีเวลาแน่นอน หมายถึงตั๋วผู้โดยสารที่มีเที่ยว วันที่โดยสารเครื่องบินและ ที่นั่งที่จองไว้แน่นอน

(๒๖) ตั๋วผู้โดยสารที่ไม่มีเวลาแน่นอน หมายถึงตั๋วผู้โดยสารที่มีเที่ยว วันที่โดยสารเครื่องบินและ ที่นั่งที่ยังไม่แน่นอน

(๒๗) ใบโดยสารเครื่องบิน หมายถึงส่วน “ขนส่งมีประสิทธิภาพ” ที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารกระดาษ แสดงให้เห็นถึงใบโดยสารเครื่องบินใช้สำหรับการขนส่งระหว่างสถานที่สองแห่งที่ที่ได้กำหนดไว้

(๒๘) ใบผู้โดยสาร หมายถึงส่วน”ใบผู้โดยสาร” ที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารกระดาษ และถือไว้โดย ผู้โดยสารตลอดทาง

(๒๙) ราคาตั๋วธรรมดา หมายถึง ราคาที่สูงที่สุดในการจำหน่ายตั๋วชั้นแรก ตั๋วธุรกิจและตั๋ว ชั้นประหยัดในระยะเวลาที่เหาะสม ถ้าการกำหนดราคาตั๋วเกิดการเปลี่ยนแปลง กรุณาถือ การกำหนดในเวลานั้นเป็นมาตรฐาน

(๓๐) ราคาตั๋วประเภทพิเศษ มักจะต่ำ กว่าราคาตั๋วธรรมดา และมีเงื่นไขจำกัดที่ใช้บางอย่าง

(๓๑) จำหน่ายเกิน หมายถึงจำนวนที่นั่งที่จองล่วงหน้าของเที่ยวบินเกินจำนวนที่นั่งที่จำหน่าย ได้ จริงของเที่ยวบิน

(๓๒) พลาดเครื่อง หมายถึงผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารเครื่องบินได้โดยไม่ทำ ระเบียบตามเวลา กำหนดหรือเพราะเอกสารการเดินทางไม่ถูกการกำหนด

(๓๓) ตกเครื่อง หมายถึงผู้โดยสารไม่โดยสารเครื่องบินที่กำหนดไว้หลังจากทำระเบียบ การโดยสารเครื่องบินที่จุดเริ่มต้นเที่ยวบินหรือจุดจอดผ่าน

(๓๔) โดยสารผิด หมายถึงเครื่องบินที่ผู้โดยสารโดยสารจริงไม่ใช่เที่ยวบินที่ตั๋วผู้โดยสารระบุไว้

(๓๕) สัมภาระ หมายถึง ข้าวของและทรัพสินส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือพอเหมา ซึ่งติดไปเพื่อ สวมใส่ ใช้สอย หรือความสะดวกสบาย นอกจากมีการกำหนดแล้ว รวมถึงสัมภาระที่โลดและ สัมภาระที่ไม่โลดของผู้โดยสาร

(๓๖) สัมภาระที่โลด หมายถึงสัมภาระที่ได้เขียนในใบสัมภาระแล้ว และผู้โดยสารส่งให้ ผู้รับขนส่งดูแล

(๓๗) สัมภาระที่ไม่โลด หมายถึงสัมภาระที่ยกเว้นสัมภาระที่โลด และดูแลด้วยผู้โดยสาร ในบริเวณประเภท จำนวน น้ำ หนักและปริมาตรที่ได้กำหนดโดยความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์

(๓๘) ข้าวของที่ติดตัว หมายถึงข้าวของเล็ก ๆ ที่ผู้โดยสารติดตัวขึ้นเครื่อง โดยความเห็นด้วย จากสปริงแอร์ไลน์

(๓๙) ตั๋วสัมภาระ หมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับการโลดสัมภาระของผู้โดยสารขนส่งที่เขียนในตั๋ว ผู้โดยสาร

(๔๐) บัตรสัมภาระ หมายถึงใบรับรองที่ผู้รับขนส่งแจกให้ผู้โดยสาร ระบุสัมภาระที่โลด ซึ่งมีเนื้อหา เช่น หมายเลข และจุดเริ่มต้น จุดหมายปลายทาง

(๔๑) เวลาออกท่าอากาศยาน หมายถึงเวลาปิดประตูเครื่องบินหลังจากผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

(๔๒) เวลาเลิกทำ ระเบียบการโดยสาร หมายถึงเวลาที่กำหนดผู้โดยสารควรทำ ระเบียบผู้โดยสาร ขึ้นเครื่องและรับบัตรขึ้นเครื่อง

(๔๓) จุดจอดผ่านที่ได้ระบุล่วงหน้า หมายถึงสนามบินที่จอดผ่านภาคพื้นในกลางทางซึ่งระบุใน ตั๋วผู้โดยสาร นอกจากจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง

(๔๔) การแยกทางกลางทาง หมายถึงผู้โดยสารมีการยกเลิกการโดยสารในสถานที่บางแห่ง ด้วยความตั้งใจ ในช่วงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางโดยผ่านความเห็นด้วยจาก สปริงแอร์ไลน์

(๔๕) การต่อเครื่อง หมายถึงเมื่อผู้โดยสารเดินทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง ในกลางทางต่อเที่ยวบินอื่น ๆ ของผู้รับขนส่งเดียวกันหรือเที่ยวบินของผู้รับขนส่งเดียวกันอื่น ๆไปถึงจุดหมายปลายทาง

(๔๖) ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายจริงโดยตรงที่เกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสารอำนวยการขนส่ง การบินหรือบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งการบิน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึนจากความเสีย ความบาดเจ็บ ความล่าช้า ความหาย การทำ ลายหรือสาเหตุอื่น ๆ

(๑) ด้วยเหตุที่เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการที่เครื่องบินหรือขึ้น ลงเครื่องบิน ทำ  ให้รับความเสีย เพราะตาย หรือมีการสูญเสียทางร่างกาย (๒) ความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเหตุที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำ ให้สัมภาระที่โลดสูญเสียหรือหายไปในระยะเวลาที่อยู่ในเครื่องบินหรือสัมภาระอยู่ในการดูแลของผู้รับขนส่ง (๓) ความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเหตุที่ความผิดของผู้รับขนส่งหรือเอเยนต์ ซึ่งผู้โดยสาร ดูแลสัมภาระที่ไม่โลดด้วยตัวเอง

(๔๗) ไม่สามารถต่อต้านได้ หมายถึงกรณีที่ไม่สามารถคาดหมาย ไม่สามารถหลีกเลี่ยง และไม่สามารถควบคุมได้

บทที่สอง บทที่สอง จำกัดการขนส่งและปฏิเสธการขนส่ง

ข้อที่สี่ จำกัดการขนส่ง

(๑) เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปเป็นเพื่อน ทารก ผู้โดยสารคนไข้เจ็บ หญิงตั้งครรภ  ผู้โดยสารคนตาบอด ผู้โดยสารคนหนวกและใบ้ นักโทษและนักโทษผู้ต้องสงสัย ฯ ล ฯ ผู้โดยสารที่มีร่างกายหรือ สภาพจิตใจต้องการดูแลพิเศษในกลางทางหรือในเงื่อนไขที่กำหนดไว้จึงจะขนส่งได้ ในกรณีที่ถูก เงื่อนไขข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ ด้วยความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้าและจัดการ เรียบร้อย เมื่อจำเป็นจึงจะขนส่งได้ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าว สามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้

(๒) จำนวนจำกัดขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากคำ นึงถึงความปลอดภัย สปริงแอร์ไลน์ควบคุม จำนวนจำกัดขนส่งผู้โดยสารเที่ยวบินทุกเที่ยวตามขนาดเครื่องบิน ขนาดเครื่องบิน A320 เครื่องบินผู้โดยสารแต่ละเที่ยวมีจำนวนจำกัดขนส่งผู้โดยสารรวมไม่เกิน ๕ คน

ข้อที่ห้า ปฏิเสธการขนส่ง

          เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยหรือความวินิจฉัยที่เหมาะสม สปริงแอร์ไลน์สามารถปฏิเสธ การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์สามารถปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสาร และสัมภาระของผู้โดยสาร ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือหลายข้อ  

          (๑) สปริงแอร์ไลน์ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของประเทศหรือระเบียบและเอกสาร กำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (๒) พฤติกรรม อายุ จิตใจหรือสภาพไม่เหมาะกับการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือทำ ให้ผู้โดยสารผู้อื่น ๆ ไม่สบายหรือไม่พอใจ หรืออาจทำ ความอันตรายหรือทำ ลายตนเองหรือผู้อื่น ๆ หรือทรัพสิน

          (๓) ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของประเทศหรือระเบียบและ เอกสารกำหนด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสปริงแอร์ไลน์

          (๔) ผู้โดยสารปฏิเสธรับการตรวจความปลอดภัย

          (๕) ผู้โดยสารยังไม่ชำ ระราคาตั๋ว ค่าใช้จ่ายและไม่ชำ ระสินเชื่อกับสปริงแอร์ไลน์

          (๖) ผู้โดยสารไม่สามารถยื่นเอกสารเดินทางที่มีประสิทธิภาพของตนเองได้

          (๗) ตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารยื่นให้ได้รับรองว่าได้มาไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ใช่ซื้อจาก สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ที่ได้รับหมาย หรือได้แจ้งยกเลิกหรือถูกขโมย  หรือเป็นของปลอม หรือไม่เปลี่ยนใบโดยสารโดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์หรือใบโดยสารถูกแก้เปลี่ยน

          (๘) ผู้ที่ยื่นตั๋วผู้โดยสารยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อผู้โดยสารที่ระบุในตั๋ว ผู้โดยสารได้

          (๙) ตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารยื่นมาได้ยืนยันว่าการบันทึกการจองที่นั่งไม่มีประสิทธิภาพ

          (๑๐) ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือด้านความสงบของ สปริงแอร์ไลน์

          (๑๑) ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่หรือใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง

          (๑๒) ผู้โดยสารเคยมีบันทึกพฤติกรรมไม่ดีบนเครื่อง และสปริงแอร์ไลน์มีเหตุผลเชื่อว่า พฤติกรรมไม่ดีประเภทนี้คงเกิดขึ้นได้อีก

          ข้อที่หก การจัดการผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขนส่ง

          สำหรับผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขนส่ง สปริงแอร์ไลน์ควรดำ เนินตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

          (๑) ผู้โดยสารเป็นของประการที่(๑)ข้อที่ห้าเงื่อนไขนี้ ตั๋วผู้โดยสารที่ได้ซื้อมาดำเนินตาม ข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้

          (๒) ผู้โดยสารเป็นของประการที่ (๒) (๓) (๔) (๑๐) (๑๑) (๑๒) ข้อที่ห้าเงื่อนไขนี้ ตั๋วผู้โดยสารที่ได้ซื้อมาดำ เนินตามข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองข้อที่สามสิบเจ็ดเงื่อนไขนี้

          (๓) ผู้โดยสารเป็นของประการที่ (๕)  ข้อที่ห้า ควรเสริมเงินราคาตั๋วหรือค่าภาษีที่ไม่พอ ตามประการที่ (๒) ข้อที่สิบเอ็ดเงื่อนไขนี้ หรือดำ เนินตามข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเอง ข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้ คืนเงินตั๋วที่ผู้โดยสารได้ชำ ระ

          (๔) ผู้โดยสารเป็นของประการที่  (๖) ข้อที่ห้าเงื่อนไขนี้ ดำ เนินตามข้อกำหนดการเปลี่ยน เที่ยวบิน วันที่โดยไม่สมัครเอง หรือผู้โดยสารพลาดเครื่องข้อที่ห้าสิบห้าเงื่อนไขนี้

          (๕) ผู้โดยสารเป็นของประการที่  (๗) (๘) (๙)  ข้อที่ห้าเงื่อนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์เก็บรักษา สิทธิหักตั๋วผู้โดยสาร ยื่นคำแจ้งให้ฝ่ายบริการจัดการเมื่อจำเป็น

บทที่สาม ตั๋วผู้โดยสาร

ข้อที่เจ็ด ข้อกำหนดทั่วไป

(๑) ตั๋วผู้โดยสารคือหลักฐานขั้นแรกที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาการขนส่งและเงื่อนไขสัญญา การขนส่งระหว่างสปริงแอร์ไลน์ที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารกับผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์เอื้ออำนวย บริการ การขนส่งให้เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารซึ่งออกโดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ หรือถือใบรังรองการขนส่งอื่น ๆ การชำระเงินหรือส่วนชำระเงินซึ่งออกโดยสปริงแอร์ไลน์หรือ เอเยนต์ ตั๋วผู้โดยสารเป็นทรัพสินของสปริงแอร์ไลน์ตลอด เงื่อนไขสัญญาการขนส่งในตั๋วผู้โดยสาร เป็นการคัดเลือกจากข้อกำหนดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขนส่ง

(๒) ตั๋วผู้โดยสารจดจำชื่อนามสกุล ใช้เฉพาะผู้โดยสารเองที่มีชื่อในตั๋วผู้โดยสารเดียวกับเอกสาร บัติประจำตัว

(๓) ตั๋วผู้โดยสารโอนขายไม่ได้ ตั๋วผู้โดยสารที่โอนขายไม่มีประสิทธิภาพ คืนเงินตั๋วไม่ได้ ยกเว้นสปริงแอร์ไลน์ตั้งใจทำ   เมื่อรับทราบอยู่แล้ว หากตั๋วผู้โดยสารไม่ใช่ยื่นโดย ผู้ที่มีสิทธิ โดยสารเครื่องบินหรือคืนตั๋ว แต่สปริงแอร์ไลน์อำ นวยการขนส่งหรือการคืนเงินตั๋วตามข้อกำหนด การขนส่ง หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องของสปริงแอร์ไลน์ให้ผู้ที่ยื่นตัวผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลร์ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่มีสิทธิโดยสารตามตั๋วผู้โดยสารเดิมหรือคืนตั๋ว

(๔) ตั๋วผู้โดยสารลบแก้ไม่ได้ ตั๋วผู้โดยสารที่ลบแก้ไม่มีประสิทธิภาพ และเงินตั๋วจะไม่คืนอีกด้วย

(๕) หากใช้คำว่า “ตั๋วผู้โดยสาร” ในเงื่อนไขนี้ ยกเว้นมีการชี้แจงพิเศษว่ายกเว้นหรือสามารถ คาดหมายได้ตามบริบท มิฉะนั้น ความหมายจะรวมถึงตั๋วผู้โดยสารกระดาษและตั๋วผู้โดยสาร อิเล็กทรอนิกส์

(๖) การขอร้องการใช้ตั๋วผู้โดยสาร

๑. ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ควรยื่นบัตรประจำตัวที่มีประสิทธิภาพให้ดู มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิโดยสารเครื่องบิน

๒. เมื่อผู้โดยสารใช้ตั๋วผู้โดยสารกระดาษโดยสารเครื่องบิน ควรยื่นบัตรประจำ ตัวที่มี ประสิทธิภาพให้ดูและตั๋วผู้โดยสารกระดาษ หากผู้โดยสารยื่นตั๋วผู้โดยสารกระดาษเสี่ยขาดหรือ เป็นตั๋วผู้โดยสารที่ไม่ใช่สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ลบแก้ จะไม่มีสิทธิขอร้องโดยสารเครื่องบินได้

๓. ตั๋วผู้โดยสารติดต่อกันต้องใช้ตามลำดับเริ่มจากจุดเริ่มต้นตามระยะทางการบินที่ระบุในตั๋ว ผู้โดยสาร หากไม่ได้รับความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ ผู้โดยสารไม่สามารถจบ การเดินทางล่วงหน้าที่จุดผ่านได้ มิฉะนั้น การขนส่งของตั๋วโดยสารนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ สปริงแอร์ไลน์ไม่ยอมรับ

๕. ผู้โดยสารความสำเร็จเส้นทางการบินทั้งหมดที่ระบุในตั๋วผู้โดยสารภายใน เวลาประสิทธิภาพ ของตั๋วผู้โดยสาร

๖. ตั๋วผู้โดยสารที่มีเวลาแน่นอนใช้เฉพาะในผู้รับขนส่ง วันที่โดยสาร เที่ยวบิน และชั้นที่นั่งที่ระบุ ในตั๋วผู้โดยสาร ตั๋วผู้โดยสารที่ไม่มีเวลาแน่นอนควรใช้หลังจากจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

ข้อที่แปด เวลาประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสาร   เวลาประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารที่มี ราคา ธรรมดามีประสิทธิภาพขนส่งภายในหนึ่งปีตั้งแต่วันที่เริ่มเดินทาง หากตั๋วผู้โดยสารทั้งหมด ไม่เคย ใช้ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพภายในหนึ่งปีตั้งแต่วันที่กรอกเปิดตั๋วผู้โดยสาร เวลาประสิทธิภาพ ของ ตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาตั๋วประเภทพิเศษ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการขนส่งของสปริงแอร์ไลน์ การคิดคำนวณเวลาประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสาร ตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาวันที่สองของวันที่เริ่ม เดินทางหรือวันที่กรอกเปิดตั๋วผู้โดยสารถึงศูนย์นาฬิกาวันที่สองของวันที่หมดเวลา

ข้อที่เก้า การเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสาร

(๑) สปริงแอร์ไลน์ควรเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารถึง สปริงแอร์ไลน์ สามารถตามเที่ยวบินที่หนึ่งของชั้นที่นั่งของราคาตั๋วที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้วตามข้อกำหนด ในกรณี ที่ผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารภายในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารด้วยเหตุดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกเที่ยวบินที่ผู้โดยสารจองที่ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

๒. จุดจอดผ่านของเที่ยวบินในเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกรวมถึงจุดเริ่มต้น จุดปลายทางหรือจุดผ่าน กลางทางของผู้โดยสาร

๓. ปริงแอร์ไลน์ไม่บินตามตารางเที่ยวบินที่สมเหตุสมผล

๔. ทำ  ให้ผู้โดยสารพลาดการต่อเที่ยวบิน

๕. เปลี่ยนชั้นที่นั่งที่ไม่เหมือนกัน

๖. ไม่สามารถอำ  นวยที่นั่งที่ได้คอนเฟิร์มล่วงหน้าได้

(๒)  หากผู้โดยสารถือตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาธรรมดาหรือตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาประเภทพิเศษ ซึ่งมี เวลาประสิทธิภาพตรงกับตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาธรรมดา ไม่สามารถเดินทางในเวลาประสิทธิภาพ ของตั๋วผู้โดยสารท ด้วยเหตุที่สปริงแอร์ไลน์ไม่สามารถอำนวยที่นั่งเที่ยวบินตามชั้งที่นั่งของ ตั๋วผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารจองที่นั่ง เวลาประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารสามารถเลื่อนเวลาที่มี ประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารถึงสปริงแอร์ไลน์สามารถตามเที่ยวบินที่หนึ่งของชั้นที่นั่งของราคาตั๋วที่ผู้โดยสารได้ชำ ระแล้วตามข้อกำหนด แต่เวลาเลื่อนไม่เกินเจ็ดวัน

(๓) ในเมื่อผู้โดยสารที่เริ่มเดินทางแล้วภายในเวลาประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารถูกกีดขวาง เพราะป่วย ยกเว้นสปริงแอร์ไลน์มีข้อกำหนดต่างหากในราคาตั๋วที่จะชำระ สปริงแอร์ไลน์สามารถ เลื่อนเวลามีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารถึงวันที่เหมาะสมกับการเดินทางที่มีนายแพทย์วินัจฉัยมาแล้ว หรือหลังจากเลื่อนถึงวันที่เหมาะสมกับการเดินทาง สปริงแอร์ไลน์อำ นวยเที่ยวบิน ที่หนึ่งของจุดเริ่มต้นตั้งแต่ฟื้นฟูการเดินทางตามชั้นที่นั่งของราคาตั๋วที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว ถ้าใบตั๋วที่โดยสารเครื่องบินในตั๋วผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้รามจุดจอดผ่านที่แยกทางหนึ่งจุดหรือหนึ่ง จุดขึ้นไป การเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารไม่เกินสามเดือนตั้งแต่วันที่ ใบ วินิจฉัยจากนายแพทย์ระบุไว้ สปริงแอร์ไลน์ก็เลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของญาตฝ่าย พ่อที่ไป เป็นเพื่อนของผู้โดยสารที่ไม่มีความสามารถดูแลตัวเอง

         หากผู้โดยสารเกิดเสียชีวิตกลางทาง ตั๋วผู้โดยสารที่ไปเป็นเพื่อนของผู้โดยสารนั้นจะใช้วิธี การยกเลิกเวลาจำกัดค้างพักสั้นที่สุดหรือเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารก้ได้ หากญาต ฝ่ายพ่อของผู้โดยสารที่เริ่มเดินทางเสียชีวิต ผู้โดยสารและตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารคนนั้นและ ญาตฝ่ายพ่อที่ไปเพื่อนก็เปลี่ยนได้  การเปลี่ยนประเภทนี้ควรทำ หลังจากได้รับมรณบัตร การเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารไม่เกิน ๔๕ วันตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

บทที่สี่ ราคาตั๋วและค่าภาษี

ข้อที่สิบ ราคาตั๋วที่ใช้เหมาะสม

(๑) ราคาตั๋วใช้เฉพาะการขนส่งการบินจากสนามบินการออกเดินทางและสนามบินจุดมุ่งหมาย ราคาตั๋วไม่รวมถึงการขนส่งบนพื้นระหว่างสนามบินกับสนามบินหรือสนามบินกับเขตตัวเมือง ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลหรือทางราชการเก็บต่อผู้โดยสาร และค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลหรือทางราช การอนุญาตซึ่งผู้ดำ เนินการสนามบินหรือผู้รับขนส่งเก็บจากผู้โดยสารไม่รวมในราคาตั๋ว ค่าภาษี หรือค่าใช้จ่ายนั้นควรชำระโดยผู้โดยสาร

(๒) ราคาตั๋วผู้โดยสารเป็นราคาตั๋วที่ใช้เหมาะสมในวันที่ผู้โดยสารซื้อตั๋ว หลังจากตั๋วผู้โดยสาร ขายออก หากราคาตั๋วมีการเปลี่ยนแปลง เงินตั๋วไม่เปลี่ยนแปลง

(๓) ราคาตั๋วที่สปริงแอร์ไลน์ประกาศ ใช้เหมาะกับการขนส่งเที่ยวบินโดยตรง เช่น ผู้โดยสาร ขอร้องจอดผ่านหรือต่อเที่ยวบินอื่น ๆ ควรคิดคำนวณราคาตั๋วตามระยะเส้นทางจริง

(๔) ผู้โดยสารที่ใช้ราคาตั๋วประเภทพิเศษ ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดราคา ตั๋วประเภท พิเศษ

ข้อที่สิบเอ็ด การรับจ่ายเงินตั๋ว

(๑) ผู้โดยสารจ่ายเงินตั๋วตามเงินตราและวิธีการจ่ายเงินตั๋วตามข้อกำหนดของประเทศ ยกเว้น สปริงแอร์ไลน์ มีสัญญาต่างหากกับผู้โดยสารแล้ว เงินตั๋วชำ ระด้วยเงินสด

(๒) เงินตั๋วที่เก็บได้ไม่ตรงกับเงินตั๋วที่เหมาะสมหรือคิดคำนวณมีความผิด ผู้โดยสารควรเติม เงินตั๋วที่ไม่พอหรือสปริงแอร์ไลน์ควรคืนเงินตั๋วที่เก็บเกิน ตามข้อกำหนดการขนส่งของ สปริงแอร์ไลน์

(๓) ยกเว้นราคาตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ ราคาตั๋วผู้โดยสารคิดคำนวณหน่วยงานเป็น ๑๐ หยวนจีน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใด ๆ ที่สปริงแอร์ไลน์เก็บได้หรือจ่ายคิดคำนวณหน่วยงานเป็นหยวนจีนทั้งนั้น ซึ่งเลขสุดท้ายโดยวิธีสี่ตัดทิ้ง

ข้อที่สิบสอง ราคาตั๋วประเภทพิเศษ

(๑) ทหารพิการเพราะปฏิวัติและตำรวจพิการเพราะทางราชการถือ “บัตรทหารพิการเพราะ ปฏิวัตสาธารณรัฐประชาชนจีน”และ “บัตรมอบเงินตำรวจพิการเพราะทางราชการสาธารณรัฐ ประชาชนจีน” ซื้อตั๋วตามราคา ๕๐% ของราคาทั่วไปผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่เที่ยวบินเดียวกัน

(๒) เด็กซื้อตั๋วสำหรับเด็กตามราคา ๕๐% ของราคาทั่วไปผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่เที่ยวบินเดียวกัน ซึ่งได้รับการอำ นวยที่นั่ง

(๓) ทารกซื้อตั๋วสำหรับทารกตามราคา ๑๐% ของราคาทั่วไป ซึ่งไม่มีที่นั่ง หากต้องใช้ที่นั่งต่างหาก ควรซื้อตั๋วสำหรับเด็ก ผู้โดยสารแต่ละคนพาทารกเกินหนึ่งคน ทารถในจำนวนเกินควรจ่าย ราคาตั๋วเด็ก

(๔) ราคาตั๋วของผู้โดยสารที่เคร่หาม ควรแยกออกว่าจะถอดเก้าอี้หรือไม่ หากไม่ถอดเก้าอี้ จะประกอบด้วยราคาตั๋วส่วนตัวของผู้โดยสารที่เคร่หามและราคตั๋วเสริมเคร่หาม ในนั้น ราคาตั๋วคิด ๘๐% ตามราคาตั๋วธรรมดา (เด็กคิด ๕๐% ตามราคาตั๋วธรรมดา) ราคตั๋วเสริมเคร่หามคิด ๘๐% ตามราคาตั๋วธรรมดา สำหรับระยะการบินที่ใช้เคร่หามต้องเติมค่าใช้จ่ายตั๋วผู้โดยสารสองใบ หากจำเป็นต้องถอดเก้าอี้ ผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วผู้โดยสารที่มีจำนวนเก้าอีที่ถอดตาม ๘๐% ราคาตั๋วธรรมดา

(๕) ราคาตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ ตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาตั๋วโปรโมชั่นพิเศษซึ่งอำ นวยจากเว็บไซต์สปริงแอร์ไลน์ www.ch.com  m.ch.com เงื่อนไขที่เหมาะสมถือ ข้อกำนหด ที่ประกาศในเว็บไซต์เป็นมาตรฐาน

(๖) ราคาตั๋วผู้โดยสารกลุ่ม ใช้สำหรับผู้โดยสารที่ถูกประการที่ (๑๐) ข้อที่สามเงื่อนไขนี้ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วทารก ตั๋วผู้โดยสารเด็กไม่สามารถคิดในจำนวนผู้โดยสารกลุ่มได้ หากผู้โดยสารใช้ ตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาตั๋วผู้โดยสารกลุ่ม ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษของสปริงแอร์ไลน์

ข้อที่สิบสาม ตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาตั๋วประเภทพิเศษ สามารถมีเงื่อนไขจำกัดหรือขจัดสิทธิ ที่ผู้โดยสารเซ็นโอน เปลี่ยนแปลง คืนตั๋ว

 

บทที่ห้า ซื้อตั๋ว

ข้อที่สิบสี่ วิธีการซื้อตั๋ว

        ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ที่สปริงแอร์ไลน์ประกาศ จุดขายตั๋วที่ขึ้นตรงต่อ สปริงแอร์ไลน์ หรือจุดขายตั๋วของเอเยนต์ที่ได้รับสิทธิ

ข้อที่สิบห้า ข้อกำหนดการซื้อตั๋ว

(๑)  ผู้โดยสารซื้อตั๋วผู้โดยสารควรแจ้งข่าวสารสำคัญเช่นบัตรประจำตัว เบอร์โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ที่เป็นจริงตามข้อกำหนดสปริงแอร์ไลน์ โดยสารซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วที่ขึ้นตรงต่อ สปริงแอร์ไลน์ หรือจุดขายตั๋วของเอเยนต์ที่ได้รับสิทธิต้องกรอก “ใบจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร”

(๒) หากซื้อตั๋วสำหรับเด็กหรือตั๋วทารก ควรอำ นวยใบรับรองวันเดือนปีที่เด็กหรือทารกเกิด

(๓) ผู้โดยสารที่จำกัดการขนส่งซื้อตั๋ว ควรควรอำนวยใบรับรองที่เกี่ยวข้องตามสปริงแอร์ไลน์ โดยความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ จึงจะซื้อตั๋วได้

ข้อที่สิบหก ผู้โดยสารแต่ละคนควรถือตั๋วผู้โดยสารตามลำ พัง

ข้อที่สิบเจ็ด สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ที่ได้รับสิทธิควรจำหน่ายตั๋วผู้โดยสารทางเดี่ยว ทางติดต่อ หรือทางไปกลับ ตามการขอร้องจากผู้โดยสาร

ข้อที่สิบแปด ในกระบวนการซื้อตั๋วในช่องทางจุดขายตั๋ว เช่น จุดขายตั๋วและเว็บไซต์ขายตั๋วของ สปริงแอร์ไลน์ควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบบริการผู้โดยสารหลังจากเที่ยวบินออกท่าอากาศยานล่าช้าและยกเลิก

บทที่หก จองที่นั่ง

ข้อที่สิบเก้า สปริงแอร์ไลน์ควรอำ นวยที่นั่งตามชั้นที่นั่งเที่ยวที่ผู้โดยสารได้จองไว้ก่อน

ข้อที่ยี่สิบ หลังผู้โดยสารจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ควรโดยสารเครื่องบินโดยตั๋วผู้โดยสารของที่นั่ง ที่จองเรียบร้อย

       ตั๋วผู้โดยสารที่ไม่มีเวลาแน่นอนควรใช้หลังจากจองที่นั่งจากสปริงแอร์ไลน์เรียบร้อย ตั๋วผู้โดยสารที่มีเวลาแน่นอนจองที่นั่งเรียนร้อยพร้อมกับการซื้อตั๋วจากสปริงแอร์ไลน์

ข้อที่ยี่สิบเอ็ด สำหรับการจองที่นั่งนั้น ผู้โดยสารต้องจ่ายเงินตั๋วตามระเบียบที่สปริงแอร์ไลน์กำหนด ภายในเวลาจำกัดการซื้อตั๋ว หลังจากได้รับการยืนยันจากสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ จึงจะนับได้ว่า การจองที่นั่งเรียบร้อย หากไม่ได้รับการยืนยันจากสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ จะไม่ถือว่า การจองตั๋วเรียบร้อย

ข้อที่ยี่สิบสอง ผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารติดต่อหรือตั๋วผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินที่จองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว และไม่แจ้งให้สปริงแอร์ไลน์เก็บรักษาเที่ยวบินติดต่อหรือเที่ยวบินกลับที่ระบุในตั๋วผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ยกเลิกการจองที่นั่งของเที่ยวบินต่อมา แต่หากผู้โดยสารแจ้งให้ สปริงแอร์ไลน์ทราบล่วงหน้า ที่นั่งของเที่ยวบินต่อมาของผู้โดยสารยังมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ยี่สิบสาม เพื่อความต้องการจองที่นั่งและจัดบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้โดยสารต้องอำ นวยข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและสมบูรณ์ให้สปริงแอร์ไลน์ (เช่น ข้อมูลประจำ ตัว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ) ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารมอบหมายให้สปริงแอร์ไลน์ รักษา ข้อมูลส่วนตัว และส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้ฝ่ายเกี่ยวข้องของสปริงแอร์ไลน์ ผู้รับขนส่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือผู้อำ นวยบริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ยี่สิบสี่ สปริงแอร์ไลน์สามารถกำหนดเวลาจำกัดการเริ่มเที่ยวบินและการเลิกรับจองที่นั่ง หากมีความจำเป็นสามารถหยุดรับการจองที่นั่งเที่ยวบินเที่ยวหนึ่ง

ข้อที่ยี่สิบห้า หลังจากผู้โดยสารกลุ่มจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ควรซื้อตั๋วภายในเวลาจำกัดที่ได้ กำหนดหรือนัดไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้น ที่นั่งที่จองเรียบร้อยแล้วจะไม่เก็บรักษา

บทที่เจ็ด ตารางเวลาเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าและยกเลิก

ข้อที่ยี่สิบหก ตารางเวลาเที่ยวบิน

         สปริงแอร์ไลน์จะพยายามขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระตามตารางเวลาเที่ยวบินที่มีผลตั้งแต่วันที่ออกเดินทาง แต่ตารางเวลาเที่ยวบินหรือตารางเวลาสถานที่อื่น ๆ เพียงเพื่ออ่านประกอบ ซึ่งไม่ใช่ส่วนประกอบของสัญญาการขนส่งทางการบิน

          หากตารางเวลาเที่ยวบินหรือตารางเวลาที่ประกาศอื่น ๆ มีความผิดพลาดหรือตกหล่น สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ ยกเว้นความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากสปริงแอร์ไลน์ตั้งใจหรือรู้ก่อนว่าจะทำ ให้เกิดความเสียแต่ก็ยังปฏิบัติตามง่าย ๆ หรือไม่ปฏิบัติตาม สปริงแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบต่อ การอธิบายของผู้แทน ลูกจ้างหรือเอเยนต์ของตนเองในเรื่องเวลาเริ่มออกเดินทางหรือเวลาถึง วันที่ หรือเที่ยวบินในการบิน

ข้อที่ยี่สิบเจ็ด การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ สปริงแอร์ไลน์จะ ยกเลิก หยุดบิน เปลี่ยนแปลง เลื่อนเวลาของการบินเที่ยว โดยสามารถไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(๑) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ ประเทศ

(๒) เพื่อรับรองประกันความปลอดภัยการบิน

(๓)เหตุผลอื่น ๆ ที่สปริงแอร์ไลน์ควบคุมไม่ได้หรือคาดไม่ถึงล่วงหน้า

ข้อที่ยี่สิบแปด ด้วยเหตุที่หนึ่งในข้อที่ยี่สิบเจ็ดเงื่อนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์ยกเลิกและเที่ยวบินล่าช้า ทำ ให้ไม่สามารถอำ นวยที่นั่งที่จองไว้เรียบร้อยให้ผู้โดยสาร (รวมถึงชั้นที่นั่ง) หรือไม่สามารถจอดที่ จุดแยกทางกลางหรือจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร หรือทำให้ผู้โดยสารต่อเที่ยวบินที่จองที่นั่ง เรียบร้อยผิดพลาด สปริงแอร์ไลน์จะตรึกตรองความต้องการที่เหมาะสมสมของผู้โดยสารและ ใช้ หนึ่งในมาตรการดังต่อไปนี้

(๑) จัดการเที่ยวบินต่อของสปริงแอร์ไลน์ที่มีที่นั่งใช้ให้กับผู้โดยสาร

(๒) เปลี่ยวเส้นทางที่ระบุในตั๋วผู้โดยสารเดิม จัดการเที่ยวบินของสปริงแอร์ไลน์ขนส่งผู้โดยสารไป ถึงจุดหมายปลายทางหรือจุดแยกทางกลางทาง จำนวนที่ขาดไปของเงินตั๋ว ค่าสัมภาระและค่าใช้จ่าย บริการอื่น ๆ ถ้ามากก็คืน น้อยก็ไม่เติม

(๓) ปฏิบัติตามข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้

ข้อที่ยี่สิบเก้า บริการผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก

สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก สปริงแอร์ไลน์ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อที่แปดสิบห้า ข้อที่แปดสิบหก ข้อที่แปดสิบเจ็ด ข้อที่แปดสิบแปด และข้อที่แปดสิบเก้าเงื่อนไขนี้ตามลำ ดับ

บทที่แปด การเปลี่ยนแปลงตั๋วผู้โดยสาร

ข้อที่สามสิบ หลังผู้โดยสารซื้อตั๋วเรียบร้อย หากเรียกร้องเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ ชั้นที่นั่ง สปริงแอร์ไลน์และเอเยนต์จำหน่ายที่ได้รับสิทธิควรพยายามจัดการให้ตามความจริง

ข้อที่สามสิบเอ็ด เปลี่ยนแปลงโดยไม่สมัครเอง

(๑) เที่ยวบินยกเลิก ก่อนกำหนด ล่าช้า เปลี่ยนเส้นทางหรือไม่สามารถอำ นวยที่นั่งที่จองไว้ สปริงแอร์ไลน์ควรจัดให้ผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินต่อของบริษัทเองตามลำดับที่หนึ่ง หรือจัดการ ตามข้อกำหนดโดยไม่สมัครเองข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้ เนื่องจากสปริงแอร์ไลน์ ชั้นที่นั่งของ ผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง จำนวนที่ขาดไปของเงินตั๋ว ถ้ามากก็คืน น้อยก็ไม่เติม

(๒) ยกเว้นมีสัญญาต่างหาก การเรียกร้องโดยไม่สมัครเองควรเสนอออกก่อนเวลาออก ท่าอากาศยานที่กำหนดโดยเที่ยวบินต่อเที่ยวแรกที่สปริงแอร์ไลน์สามารถอำนวยที่นั่งได้ หากผู้โดยสารเสนอคำเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สมัครนอกเวลาที่ได้กำหนดดังกล่าว จะปฏิบัติตามการคืนตั๋วโดยไม่สมัครข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้

ข้อที่สามสิบสอง การเปลี่ยนแปลงผู้รับขนส่ง

         หลังจากผู้โดยสารซื้อตั๋วเสร็จ เรียกร้องเปลี่ยนแปลงผู้รับขนส่งโดยสมัครเอง จะปฏิบัติตาม การคืนตั๋วโดยสมัครข้อที่สามสิบเจ็ดเงื่อนไขนี้ เนื่องจากเหตุผลที่ระบุในประการที่ (๑) ข้อที่สามสิบ เอ็ดเงื่นไขนี้ ผู้โดยสารเสนอว่าจะเปลี่ยนผู้รับขนส่งจะปฏิบัติตามการคืนตั๋วโดยไม่สมัครข้อที่ สามสิบหกเงื่อนไขนี้

ข้อที่สามสิบสาม การเปลี่ยนแปลงโดยสมัครเอง

(๑) หลังจากผู้โดยสารซื้อตั๋วเสร็จ หากเรียกร้องเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ สปริงแอร์ไลน์และ เอเยนต์จำหน่ายควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการขนส่งของสปริงแอร์ไลน์ ในเงื่อนไขที่เที่ยวบิน มีที่นั่ง ใช้ได้และเวลาอนุญาต ยกเว้นประการที่ (๒) (๓) (๔) (๕) ข้อนี้มีการกำหนด จะปฏิบัติ ตามตารางต่อไปนี้

ชั้นที่นั่งโดยสารตั๋วผู้โดยสาร

เวลาเปลี่ยน

เสนอก่อน ๒๔ ชั่วโมง (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

เสนอก่อนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถึง ๒ ชั่วโมง   (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

เสนอก่อน ๒ ชั่วโมง (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

เสนอเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

 

ตั๋วผู้โดยสารที่คิด70 ขึ้นไปตามราคาตั๋วธรรมดา

เปลี่ยนฟรี

เก็บค่าเปลี่ยน 5 ของราคาตั๋ว

เก็บค่าเปลี่ยน 10 ของราคาตั๋ว

เก็บค่าเปลี่ยน 30  ของราคาตั๋ว

ตั๋วผู้โดยสารที่คิด   40%(รวม65 ตามราคาตั๋วธรรมดา

เก็บค่าเปลี่ยน 5 ของราคาตั๋ว

 

เก็บค่าเปลี่ยน 10 ของราคาตั๋ว

 

เก็บค่าเปลี่ยน 20  ของราคาตั๋ว

 

ไม่ให้เปลี่ยน

ตั๋วผู้โดยสารที่คิด 35 รวมลงไปตามราคาตั๋วธรรมดา

ไม่ให้เปลี่ยน

 (๒) ทหารพิการเพราะปฏิวัติและตำ รวจพิการเพราะทางราชการถือ “บัตรทหารพิการเพราะปฏิวัตสาธารณรัฐประชาชนจีน”และ “บัตรมอบเงินตำ รวจพิการเพราะทางราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน” ต้องการเปลี่ยนตั๋วผู้โดยสาร จะไม่เก็บค่าเปลี่ยนตั๋วผู้โดยสาร

(๓) ผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารทารกต้องการเปลี่ยนตั๋วผู้โดยสาร จะไม่เก็บค่าเปลี่ยนตั๋วผู้โดยสาร

(๔) ผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารสำหรับเด็กต้องการเปลี่ยนตั๋วผู้โดยสาร จะคิด70 ขึ้นไปตามราคาตั๋วธรรมดา

(๕) ผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารกลุ่มต้องการเปลี่ยนตั๋วผู้โดยสาร จะจัดทำ การคืนตั๋วที่ผู้โดยสารกลุ่มโดยสมัครข้อที่สามสิบแปดเงื่อนไขนี้

 

บทที่เก้า การคืนตั๋ว

ข้อที่สามสิบสี่ เนื่องจากสปริงแอร์ไลน์ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งหรือผู้โดยวสารเรียกร้องเปลี่ยนการเดินทาง สำหรับตั๋วผู้โดยสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งที่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ สปริงแอร์ไลน์ควรทำ การคืนตั๋วตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในบทนี้

(๑) การคืนตั๋วแบ่งออกเป็นการคืนตั๋วโดยสมัครเองหรือโดยไม่สมัครเองสองประเภท การคืนตั๋วโดยสมัครเองหมายถึงเนื่องจากสาเหตุผู้โดยสารทำ ให้เสนอคำ เรียกร้องการคืนตั๋วหลังซื้อตั๋ว การคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองหมายถึงเนื่องจากสาเหตุผู้รับขนส่ง อากาศ รัฐบาล และสาเหตุที่ต่อต้านไม่ได้อื่น ๆ ทำ ให้ผู้โดยสารเสนอคำ เรียกร้องการคืนตั๋วหลังซื้อตั๋ว ในนั้น สาเหตุผู้รับขนส่งรวมถึง เครื่องบินบำ รุงไม่ดี เที่ยวบินแบ่งสรรไม่เหมาะสม ธุรกิจหรือสมาชิกพนักงานเครื่องบินมีความบกพร่องต่อหน้าที่เป็นต้นสาเหตุที่สปริงแอร์ไลน์สามารถคาดถึง พิชิตและหลีกเลี่ยงได้

(๒) ผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋ว ควรกรอกใบคืนเงินที่สปริงแอร์ไลน์กำหนดไว้ ผู้โดยสารต้องอาศัยใบตั๋วโดยสารเครื่องทั้งหมดและใบผู้โดยสารหรือฉบับเดิมใบเส้นทางของตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์การขนส่งทางการบินที่ผู้โดยสารไม่เคยใช้ จึงจะคืนตั๋วได้

ข้อที่สามสิบห้า ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการคืนตั๋ว

(๑) เนื่องจากหนึ่งในสาเหตุที่ระบุในประการที่ (๑) ข้อที่เก้าเงื่อนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์ไม่สามารถเอื้ออำ นวยการขนส่งตามสัญญาการขนส่ง ผู้โดยสารเสนอการคืนตั๋วจะปฏิบัติตามการคืนตั๋วโดยไม่สมัครข้อที่สามสิบหกเงื่นไขนี้

(๒) เนื่องจากผู้โดยสารเปลี่ยนแผนการเดินทางโดยสมัครเองจึงเรียกร้องคืนตั๋ว จะปฏิบัติตามข้อที่สามสิบเจ็ดบทนี้

ข้อที่สามสิบหก การคืนตั๋วโดยไม่สมัคร

(๑) เที่ยวบินยกเลิก ล่าช้าสามชั่วโมงขึ้นไป (รวมเที่ยววางแผนจะล่าช้า ๓ ชั่วโมงขึ้นไปที่รู้อยู่) ผู้โดยสารเสนอที่จะคืนตั๋ว จะจัดการตามการคืนตั๋วโดยไม่สมัคร หากเสนอที่จุดเริ่มต้นควรคืนเงินตั๋วทั้งหมด หากเสนอที่จุดจอดผ่านควรคืนเงินตั๋วทั้งหมดของเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้ที่สอดคล้องกับชั้นที่นั่งโดยสารที่ผู้โดยสารจองไว้ก่อน แต่ไม่เกินเงินตั๋วเดิม ทั้งนี้จะไม่เก็บค่าคืนตั๋ว

(๒) เนื่องจากผู้รับขนส่งที่ระบุในประการที่ (๑) ข้อที่สามสิบสี่เงื่อนไขนี้ เที่ยวบินจอดที่ท่าอากาศยานที่ไม่ได้กำหนด ยกเลิกการบินวันนั้นหรือเที่ยวบินล่าช้าสามชั่วโมง (รวมเที่ยววางแผนจะล่าช้า ๓ ชั่วโมงขึ้นไปที่รู้อยู่) ผู้โดยสารเสนอที่จะคืนตั๋ว ควรจะคืนเงินตั๋วสำหรับสถานีลงสู่ลานดินไปถึงสถานีถึงตามชั้นที่นั่งโดยสารของตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารถืออยู่ แต่จำนวนเงินตั๋วไม่เกินเงินตั๋วเดิม

(๓) เนื่องจากสาเหตุอากาศ รัฐบาลและสาเหตุต่อต้านไม่ได้อื่น ๆที่ไม่ใช่ผู้รับขนส่ง เที่ยวบินจอดที่สถานีอากาศยานที่ไม่ได้กำหนด หากยกเลิกการบินวันนั้น ผู้โดยสารคืนตั๋วจะจัดการตามข้อกำหนดประการที่ (๒) การคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้ หากไม่ยกเลิกการบินวันนั้น ผู้โดยสารเสนอว่าจะเลิกการเดินทาง เงินตั๋วของระยะเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่คืน

ข้อที่สามสิบเจ็ด การคืนตั๋วโดยสมัครเอง

(๑) ผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋วโดยสมัครเอง ยกเว้นประการที่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ข้อนี้มีการกำหนด จะปฏิบัติตามตารางต่อไปนี้


ชั้นที่นั่งโดยสารตั๋วผู้โดยสาร

เวลาที่เสนอคือตั๋ว


เสนอก่อน ๒๔ ชั่วโมง (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

เสนอก่อนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถึง ๒ ชั่วโมง   (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

เสนอก่อน ๒ ชั่วโมง (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

เสนอเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

 

ตั๋วผู้โดยสารที่คิด70 ขึ้นไปตามราคาตั๋วธรรมดา

เก็บค่าคืนตั๋ว 5 ของราคาตั๋ว

 

เก็บค่าคืนตั๋ว 10 ของราคาตั๋ว

 

 

เก็บค่าคืนตั๋ว 20 ของราคาตั๋ว

 

 

เก็บค่าพลาดเครื่อง 50 ของราคาตั๋ว

 

ตั๋วผู้โดยสารที่คิด   40%(รวม)~65 ตามราคาตั๋วธรรมดา

เก็บค่าคืนตั๋ว 10 ของราคาตั๋ว

 

 

  เก็บค่าคืนตั๋ว 20 ของราคาตั๋ว

 

 

 เก็บค่าคืนตั๋ว 30 ของราคาตั๋ว

 

 

ไม่ให้คืนเงิน เฉพาะค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ   มันที่เก็บแทนจริง

ตั๋วผู้โดยสารที่คิด 35 รวมลงไปตามราคาตั๋วธรรมดา

ไม่ให้คืนเงิน เฉพาะค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ   มันที่เก็บแทนจริง 

ข้อสังเกต การคืนตั๋วพร้อมกับการคืนเงินค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ มันที่เก็บแทนจริง

(๒) ทหารพิการเพราะปฏิวัติและตำ รวจพิการเพราะทางราชการถือ “บัตรทหารพิการเพราะปฏิวัตสาธารณรัฐประชาชนจีน”และ “บัตรมอบเงินตำ รวจพิการเพราะทางราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน” ต้องการคืนตั๋วผู้โดยสาร จะไม่เก็บค่าคืนตั๋วผู้โดยสาร

(๓) ผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารทารกต้องการคืนตั๋วผู้โดยสาร จะไม่เก็บค่าคืนตั๋วผู้โดยสาร

(๔) ผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารสำหรับเด็กต้องการคืนตั๋วผู้โดยสาร จะคิด70 ขึ้นไปตามราคาตั๋วธรรมดา

(๕) ผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋วด้วยอาการป่วย ต้องเสนอออกก่อนที่เที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามข้อกำหนด และอำ นวยใบรับรองวินิจฉัย (ทับตราที่มีประสิทธิภาพ) ตามมาตรฐาน ใบรังรองการเก็บค่าซึ่งออกโดยหน่วยงานพยาบาลระดับอำ  เภอ(รวม)ขึ้นไป ในเมื่อที่ผู้เดินทางเป็นเพื่อนของผู้โดยสารที่มีอาการป่วยเรียกร้องคือตั๋ว ต้องจัดการระเบียบการคืนตั๋วพร้อมกับผู้โดยสารที่มีอาการป่วย จะไม่เก็บค่าคืนตั๋ว ถ้ามีผู้เดินทางเป็นเพื่อนหลายคน ก็ไม่เก็บค่าคืนตั๋วของผู้เดินทางเป็นเพื่อนคนหนึ่งในนั้น ผู้เดินทางเป็นเพื่อนคนอื่น ๆ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสมัครคืนตั๋ว

(๖) ผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารที่มีเส้นทางติดกัน ตั๋วผู้โดยสารไปกลับเรียกร้องคืนตั๋ว จะเก็บค่าคืนตั๋วสำหรับระยะเส้นทางการบินแต่ละเส้นทางตามประการที่ (๑) การคืนตั๋วโดยสัครเองข้อที่สามสิบเจ็ดเงื่อนไขนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของสปริงแอร์ไลน์

(๗) ผู้โดยสารเลิกการเดินทางโดยสมัครเองที่จุดจอดผ่านเที่ยวบิน เงินค่าตั๋วสำหรับระยะเส้นทางการบินเที่ยวนั้นที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่คืน

ข้อที่สามสิบแปด ผู้โดยสารกลุ่ม

       ผู้โดยสารกลุ่มคืนตั๋วโดยสมัครเอง จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

(๑) ข้อกำหนดนี้ใช้เหมาะสมกับตั๋วผู้โดยสารกลุ่มที่คิดราคาเป็น 40 ตามราคาตั๋วปรกติ และจำนวนที่คืนตั๋วของผู้โดยสารกลุ่มไม่สามารถเกิน 10% ของจำนวนรวม ตั๋วผู้โดยสารกลุ่มที่คิดราคาน้อยกว่า 40 ตามราคาตั๋วปรกต ปฏิบัติตามข้อที่สามสิบเจ็ดเงื่อนไขนี้

(๒) ก่อน ๗๒ ชั่วโมง (รวม)เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด

ผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารกลุ่มเสนอคำ ร้องการคืนตั๋วโดยสมัครเอง  เก็บค่าคืนตั๋ว 20 ของราคาตั๋ว และพร้อมกับการคืนเงินค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ มันที่เก็นแทนจริง

(๓) ก่อน ๔๘ ชั่วโมง ภายใน ๗๒ ชั่วโมง เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด ผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารกลุ่มเสนอคำ ร้องการคืนตั๋วโดยสมัครเอง  เก็บค่าคืนตั๋ว 30 ของ ราคาตั๋ว และในขณะกันจะคืนเงินค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ มันที่เก็นแทนจริง

(๔) ก่อน ๒๔ ชั่วโมง ภายใน ๔๘ ชั่วโมง เวลาเที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามกำหนด ผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารกลุ่มเสนอคำ ร้องการคืนตั๋วโดยสมัครเอง  เก็บค่าคืนตั๋ว 50 ของ ราคาตั๋ว และในขณะกันจะคืนเงินค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ มันที่เก็นแทนจริง

(๕) ภายใน ๒๔ชั่วโมงตอนที่เที่ยวบินออกหรือหลังเที่ยวบินออกท่าอากาศยาน หากผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารกลุ่มเสนอคำ ร้องการคืนตั๋วโดยสมัครเอง ตั๋วผู้โดยสารจะเป็นโมฆะ เงินค่าตั๋วจะไม่คืน ในขณะกันจะคืนเงินค่าสร้ามสนามบินและค่าเสริมจุดน้ำ มันที่เก็นแทนจริง

(๖) ผู้โดยสารกลุ่มที่ถือตั๋วผู้โดยสารที่มีเส้นทางติดกัน ตั๋วผู้โดยสารไปกลับเรียกร้องคืนตั๋ว จะเก็บค่าคืนตั๋วสำหรับระยะเส้นทางการบินแต่ละเส้นทางตามการกำหนดประการที่  (๒) (๓) (๔) ข้อที่สามสิบแปดเงื่อนไขนี้

ข้อที่สามสิบเก้า เวลาจำกัดการคืนตั๋ว

           หากผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋ว ควรเสนอออกกับสปริงแอร์ไลน์ภายในเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสาร มิฉะนั้น สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิปฏิเสธจัดการให้

ข้อที่สี่สิบ สถานที่การคืนตั๋ว

            หากผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋ว ควรจัดการในจุดขายตั๋วสปริงแอร์ไลน์ สำหรับรายละเอี่ยดสามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้ ผู้โดยสารกลุ่มคืนตั๋วโดยสมัครเองจัดการได้เฉพาะในจุดขายตั๋วที่ซื้อตั๋วเดิม

ข้อที่สี่สิบเอ็ด วิธีการคืนตั๋ว

            สปริงแอร์ไลน์จะคืนเงินตั๋วด้วยวิธีเดียวกันตามวิธีการที่ผู้โดยสารชำ ระเงินตั๋วผู้โดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่ชำ ระเงินตั๋วด้วยเครดิตการ์ดหรือบัตรเดบิต สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิคืนเงินตั๋วให้กับบัญชีการ์ดเดิมภายในวันทำ งาน ๓๐ วัน

ข้อที่สี่สิบสอง ผู้ที่รับเงินคืนตั๋ว

(๑) สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิคืนเงินตั๋วให้กับผู้โดยสารที่มีชื่อในตั๋วผู้โดยสาร

(๒)  หากผู้โดยสารที่ระบุในตั๋วผู้โดยสารไม่ใช่ผู้ที่ชำ ระตั๋วผู้โดยสาร และตั๋วผู้โดยสารชี้แจงเงื่อนไขจำกัดการคืนตั๋ว สปริงแอร์ไลน์ควรคืนเงินตั๋วให้กับผู้ที่ชำ ระตั๋วหรือผู้ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขจำกัดการคืนตั๋ว

(๓) ในเมื่อผู้โดยสารคืนตั๋วควรยื่นบัตรประจำ ตัวที่มีประสิทธิภาพของตัวเอง หากผู้รับเงินคืนตั๋วไม่ใช่ผู้โดยสารที่มีชื่อระบุในตั๋วผู้โดยสาร ควรยื่นบัตรประจำ ตัวของผู้โดยสารและผู้รับเงินคืนตั๋ว

(๔) สปริงแอร์ไลน์คืนเงินตั๋วให้กับผู้ที่ถือใบโดยสารทั้งหมดและใบผู้โดยสารหรือใบเส้นทางตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์การขนส่งการบินฉะบับเดิมที่ยังไม่ใช้ และถูกกับข้อกำหนดประการที่(๑) (๒) (๓) ข้อที่สี่สิบสอง ควรถือว่าเป็นการคืนตั๋วที่ถูกต้อง สปริงแอร์ไลน์ก็ถอดหน้าที่ไปตามนั้น

บทที่สิบ ตั๋วผู้โดยสารตกหาย

ข้อที่สี่สิบสาม การแจ้งยกเลิกตั๋วผู้โดยสารตกหาย

(๑) ตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งตกหายหรือขาด หรือตั๋วผู้โดยสารกระดาษที่ผู้โดยสารยื่นไม่รวมใบผู้โดยสารและใบโดยสารที่ไม่เคยใช้ทั้งหมด ผู้โดยสารควรแจ้งยกเลิกเป็นหนังสือกับสปริงแอร์ไลน์

(๒) เมื่อผู้โดยสารแจ้งยกเลิกต้องยื่นบัตรประจำ ตัวที่มีประสิทธิภาพ หากผู้แจ้งยกเลิกตั๋วผู้โดยสารไม่ผู้โดยสารเอง จะต้องยื่นบัตรประจำ ตัวของผู้โดยสารเองและผู้แจ้งยกเลิก และอำ นวยคำแจ้งยกเลิกที่เป็นหนังสือ

(๓) ก่อนที่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิก หากตั๋วผู้โดยสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งถูกคนอื่นใช้แทนหรือคืนเงินแทน สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

ข้อที่สี่สิบสี่ การซื้อตั๋วใหม่

             หลังจากผู้โดยสารทำ ตั๋วผู้โดยสารที่มีเวลาแน่นอนหาย หากผู้โดยสารเรียกร้องโดยสารเที่ยวบินหรือเที่ยวินต่อที่ระบุในตั๋วผู้โดยสารกระดาษที่ถูกทำหายต่อ ต้องการซื้อตั๋วผู้โดยสารใหม่ หากผู้โดยสารทำ ใบโดยสารตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์การขนส่งการบิน และไม่มีการเสนอเพื่อเบิกบัญชี ผู้โดยสารไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่ และจะสามารถเดินทางเสร็จด้วยบัตรประจำ ตัวของตัวเอง

ข้อที่สี่สิบห้า การคืนเงินตั๋วผู้โดยสารที่แจ้งยกเลิก

(๑) สำหรับตั๋วผู้โดยสารกระดาษควรทำ ระเบียบการคืนเงินตั๋วผู้โดยสารที่แจ้งยกเลิก หลังจากได้รับสปริงแอร์ไลน์ยืนยัน ด้วยเอกสารและใบรับรองและใบผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วใหม่ตามประการที่ (๒) ข้อที่สี่สิบสามเงื่อนไขนี้ ภายใน ๓๐ วันหลังตั๋วผู้โดยสารที่แจ้งยกเลิกหมดอายุ

ข้อที่สี่สิบหก การเลิกการหายของตั๋วผู้โดยสาร

(๑) ผู้โดยสารแจ้งการหายของตั๋วผู้โดยสาร แต่หาตั๋วผู้โดยสารได้ภายในอายุที่ตั๋วผู้โดยสารมีประสิทธิภาพ สามารถไปจุดขายตั๋วสปริงแอร์ไลน์ทำ การเลิกการหายของตั๋วผู้โดยสาร

(๒) ผู้โดยสารทำ การเลิกการหายของตั๋วผู้โดยสาร ควรอำ นวยให้พนักงานสปริงแอร์ไลน์ ได้แก่ ฉะบับสำ เนาบัตรประจำ ตัวที่มีประสิทธิภาพของผู้โดยสาร ฉะบับเดิมหนังสือการแจ้งยกเลิกตั๋วผู้โดยสารตกหาย ตั๋วเครื่องบินที่แจ้งยกเลิกการหายที่ได้ใหม่

 

บทที่สิบเอ็ด ตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด

ข้อที่สี่สิบเจ็ด การชดเชยการจำหน่ายเกิน

(๑) เพื่อตอบสนองความต้องการออกเดินทางของผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์อาจใช้วิธีการจำหน่ายเกินจำนวนกำหนดที่พอสมควรบนเที่ยวบินที่มีที่นั่งว่างง่าย ๆ ส่วนหนึ่ง เพื่อรับรองผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินที่ถูกใจให้มากยิ่งขึ้น

(๒) หากเกินการจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด ทำ ให้เที่ยวบินไม่มีที่นั่งเพียงพอกับผู้โดยสารที่ถือตั๋วผู้โดยสารที่จองไว้ก่อน สปริงแอร์ไลน์จะรับสมัครผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินต่อหรือสมัครยกเลิกการเดินทางที่สนามบิน ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเพียงพอ สปริงแอร์ไลน์จะปฏิเสธผู้โดยสารส่วนหนึ่งขึ้นเครื่องบิน

(๓) สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถนั่งเที่ยวบินเดิมที่จองไว้ก่อนเพราะจำหน่ายเกิน สปริงแอร์ไลน์จะใช้วิธีต่อไปนี้ชดเชย

๑. อำ นวยเงินชดเชยให้ผู้โดยสารคนละ ๒๐๐ หยวนจีน

๒.  หากผู้โดยสารเลือกคืนตั๋ว จะทำ ตามการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเอง และไม่เก็บค่าคืนตั๋ว หากผู้โดยสารเลือกโดยสารเที่ยวบินต่อของสปริงแอร์ไลน์ จะทำ ตามการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเอง และไม่เก็บค่าเปลี่ยน

๓. หากผู้โดยสารไม่สามารถอำ นวยเที่ยวบินที่บินได้ในนั้น หลังได้รับความเห็นด้วยจากผู้โดยสาร จะเปลี่ยนเซ็นเที่ยวบินที่บินได้ในนั้นของผู้รับขนส่งอื่น ๆ ได้ ค่าเปลี่ยนเซ็นสปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบ

(๔)  ตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนดที่มีการเดินทางติดต่อกัน จะชดเชยเป็นเงินสดต่อระยะเที่ยวบินตามข้อกำหนดดังกล่าว ระยะเที่ยนบินต่อไปจะจัดบริการการเปลี่ยน คืนตั๋ว อาหาร และพักผ่อนอย่างฟรีให้ผู้โดยสารตามการเดินทางของผู้โดยสาร

(๕) ในเมื่อเวลาเที่ยวบินต่อไปกับเวลาเที่ยวบินเดิมต่างกัน ๔ ชั่วโมง (รวม) ขึ้นไป สปริงแอร์ไลน์ จะ อำ นวยห้องมาตรฐานที่มีอุปกรณ์อาบน้ำ ให้กับผู้โดยสารอย่างฟรี และให้ความร่วมมือผู้โดยสารจัดทำ ระเบียบการโดยสารใหม่ ตามข้อกำหนดประการที่ (๑) ข้อที่แปดสิบห้า

ข้อที่สี่สิบแปด หลังจากตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด ที่นั่งของผู้โดยสารต่อไปนี้ควรรับรองเป็นลำ ดับแรก

(๑) ผู้โดยสารสำ คัญและผู้ที่เดินทางเป็นเพื่อน

(๒) ผู้โดยสารพิเศษที่บริษัทเห็นด้วยและจัดทำ ล่วงหน้าก่อน

(๓) ผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศต่อ

(๔) ผู้โดยสารกลุ่ม

(๕) ผู้โดยสารการเดินทางติดต่อกันที่มีเวลาน้อยที่สุดต่อเครื่องในสถานีขาเข้า

(๖) ผู้โดยสารที่มีความลำ บากพิเศษต้องรีบออกเดินทาง

(๗) ผู้โดยสารประจำ  บริษัท

(๘)  ผู้โดยสารธรรมดาอื่น ๆ

ข้อที่สี่สิบเก้า สถานที่จำหน่ายตั๋วผู้โดยสารของสปริงแอร์ไลน์กับเวบไซต์ที่จำหน่ายตั๋วควรจัดตั้งคำ ประกาศเกี่ยวกับเรื่องการขายเกินจำ นวยกำหนดหรืออำ นวยวิธีทางค้นหาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บทที่ โดยสารเครื่องบิน

ข้อที่ห้าสิบ ข้อกำหนดทั่วไป

(๑) ผู้โดยสารควรไปถึงสนามบินในเวลาพอเหมาะตามกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ ทำ ระเบียบ โดยสารเครื่องบินเช่นตรวจตั๋วผู้โดยสาร โหลดสัมภาระ รับบัตรขึ้นเครื่องตามเวลาด้วย ตั๋วผู้โดยสารและ บัตรประจำตัวที่มีประสิทธิภาพ

(๒) หากผู้โดยสารไม่สามารถไปถึงช่องลงทะเบียนโดยสารหรือประตูขึ้นเครื่องตามเวลาหรือ ยังไม่เตรียมการเดินทางให้เรียบร้อย สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่จะยกเลิกที่นั่งที่ผู้โดยสารจองไว้ เพื่อไม่ทำ ให้เที่ยวบินล่าช้า ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

(๓) เวลาที่สปริงแอร์ไลน์เริ่มทำ ระเบียบโดยสารเครื่องบินมักจะไม่มากกว่า เวลาก่อนที่เที่ยวบินออกท่าอากาศยานที่ระบุในตั๋วผู้โดยสาร ๙๐ นาที ถึงเวลาจำกัดทำ ระเบียบ โดยสารเครื่องบินเป็นเวลาก่อนที่เที่ยวบินออกท่าอากาศยาน ๔๕ นาที  แต่ถึงเวลาจำกัด ทำระเบียบ โดยสารเครื่องบินตามข้อกำหนดของแต่ละสนามบินจะต่างกันและเปลี่ยนแปลง ผู้โดยสารควรถือข้อกำหนดของสนามบินเป็นมาตรฐาน

(๓) สปริงแอร์ไลน์และเอเยนต์บริการภาคพื้นควรเปิดช่องลงทะเบียนโดยสารเครื่องบินตามเวลา รับตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารยื่นมา และทำ ระเบียบโดยสารเครื่องบินให้ทันเวลาและถูกต้อง

ข้อที่ห้าสิบเอ็ด ก่อนที่โดยสารเครื่องบิน ผู้โดยสารและสัมภาระและข้าวของที่ติดตัวโดยฟรีต้องผ่าน การตรวจปลอดภัย

ข้อที่ห้าสิบสอง สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธโดยสารเครื่องบิน สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถ โดยสารเครื่องบินได้ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศ ตั๋วผู้โดยสารจะจัดการตามข้อกำหนด โดยสมัครเองข้อที่สามสิบเจ็ด

ข้อที่ห้าสิบสาม ผู้โดยสารพลาดเครื่องบิน

              หลังผู้โดยสารพลาดเครื่องบิน หากมีความต้องการเปลี่ยนหรือคืนตั๋ว จะจัดการตามข้อกำหนดการเปลี่ยนโดยสมัครเองข้อที่สามสิบสามหรือ ข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยสมัครเองข้อที่สามสิบเจ็ดข้อที่ห้าสิบสี่ ผู้โดยสสารตกเครื่อง

หากมีการตกเครื่องบินเพราะผู้โดยสาร จะจัดการตามข้อกำหนดผู้โดยสารตกเครื่องบินข้อที่ห้าสิบสามเงื่อนไขนี้

(๒) หากผู้โดยสารตกเครื่องบินเพราะสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์จะพยายามจัดการให้ผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินต่อเท่าที่จะเร็วได้ หากผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋ว จะจัดการตามข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองข้อที่สามสิบหกเงื่อนไขนี้

ข้อที่ห้าสิบห้า ผู้โดยสารโดยสารผิด

(๑) ผู้โดยสารโดยสารเครื่องบินผิด สปริงแอร์ไลน์จะพยายามจัดการให้ผู้โดยสาร ที่โดยสารเครื่องบินผิดโดยสารเที่ยวบินต่อบินไปจุดหมายปลายทางที่ระบุในตั๋วผู้โดยสารเท่าที่จะ เร็วได เงินตั๋วไม่เติมไม่คืน หากผู้โดยสารเรียกร้องเลิกการเดินทางที่สถานีขาเข้าที่โดยสารผิด เงินตั๋วต่างกันจะไม่เติมไม่คืน

(๒) หากผู้โดยสาโดยสารเครื่องบินผิดเพราะสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์จะพยายามจัดการให้ ผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินต่อบินไปจุดหมายปลายทางที่ระบุในตั๋วผู้โดยสารเท่าที่จะเร็วได้ หาก ผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋ว จะจัดการตามข้อกำหนดการคืนตั๋วโดยไม่สมัครเองข้อที่ สามสิบหก เงื่อนไขนี้

บทที่สิบสาม การขนส่งสัมภาระ

ข้อที่ห้าสิบหก ข้อกำหนดทั่วไป

             สัมภาระที่สปริงแอร์ไลน์ขนส่ง เป็นข้าวของที่เพียงถูกกับบริเวณประการที่ (๓๕) ข้อที่สามเงื่อนไขนี้

             สัมภาระที่สปริงแอร์ไลน์ขนส่ง แบ่งออกเป็นสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลดตามหน้าที่การขนส่ง

              ข้าวของห้ามขนส่ง ข้าวของที่จำกัดขนส่ง ข้าวของอันตราย และข้าวของอื่น ๆ ที่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระหรือติดในสัมภาระได้ สปริงแอร์ไลน์ปรากฏณ์ ข้าวของที่ขนส่งเป็นสัมภาระไม่ได้หรือติดในสัมภาระไม่ได้ในการเก็บสัมภาระหรือการขนส่งสัมภาระ สามารถปฏิเสธเก็บหรือเลิกขนส่งทุกเวลา

ข้อที่ห้าสิบเจ็ด ข้าวของที่ไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระได้

         ข้าวของดังกล่าวไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระหรือติดในสัมภาระและไม่สามารถเอาเข้าห้อง โดยสาร

 (๑) ของอันตราย

๑. ของระเบิดง่าย

๒. แก๊ส รวมถึงแก๊สไร้มลพิษและมีมลพิษที่ไวไฟและไม่ไวไฟ

๓. ของเหลวไวไฟ

๔. ของแข็งไวไฟ วัตถุลุกไหม้เองและวัตถุที่ปล่อยแก๊สไวไฟเมื่อเจอน้ำ

๕. สารอ๊อกไซด์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

๖.  วัตถุมลพิษและวัตถุติดต่อ

๗. วัตถุปล่อย

๘. วัตถุกัดกร่อน

๙. วัตถุแม่เหล็ก

๑๐. วัตถุที่ทำ ให้ชา ไม่สบายหรือที่มีลักษณะคล้ายกัน

๑๑. วัตถุที่ทำ ให้เครื่องสกปรกและเสียง่าย

๑๒. ของอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระตามข้อกำหนดสปริงแอร์ไลน์

(๒) ปืน ปืนเลียนแบบประเภทอื่น ๆ ไฟเช็ครูปปืนและอาวุธที่มีลักษณะโจมตีประเภทอื่น ๆ แต่ยกเว้นอุปกรณ์การเล่นกีฬา

(๓) เครื่องทหาร เครื่องตำ รวจ

(๔) เครื่องมีดที่ถูกจำกัด

(๕) สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ยกเว้นสัตเล็ก หมานำคนตาบอดหรือหมาช่วยฟังตามข้อ กำหนดข้อที่หกสิบเก้าเงื่อนไขนี้

(๖) ของอันตรายที่จำกัดขนส่งอื่น ๆ ตาม ICAO IATA-DGR และประเทศ

ข้อที่ห้าสิบแปด ข้าวของที่ไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดได้

         เอกสารและข้อมูลสำ คัญ พันธบัตรล้ำ ค่า เงินตรา ตั๋วแลกเงิน  เพชรพลอย โลหะล้ำ ค่าและเครื่องโลหะล้ำ ค่า  เครื่องเงินทอง ของล้ำ ค่า วัตถุโบราณภาพวาดและภาพเขียนตัวอักษรจีน ของแตกง่ายและเสียง่าย ของกัดกร่อนง่าย ตัวอย่าง เอกสารเดินทาง เป็นต้น ของที่ต้องการผู้คนดูแลรักษาไม่ขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดหรือติดในสัมภาระได้ แต่เอาไปห้องโดยสารขนส่งเป็นสัมภาระที่ติดตัวได้

          สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบชดเชยตามสัมภาระโหลดทั่วไปสำหรับความหายหรือเสียที่ของดังกล่าวติดในสัมภาระที่จะโหลด

ข้อที่ห้าสิบเก้า ของที่ถูกจำกัดขนส่ง

           ของดังต่อไปนี้ในกรณีที่ถูกเงื่อนไขการขนส่งสปริงแอร์ไลน์ และได้รับความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ จึงจะไดรับการขนส่ง

(๑) ของประเภทเครื่องละเอียดและแม่นยำ  เครื่องไฟฟ้า ควรโหลดเป็นสินค้า หากผู้โดยยืนยันต้องขนส่งเป็นสัมภาระ ต้องเพคคิ้งให้เรียบร้อย และน้ำ หนักของข้าวของประเภทนี้จะคิดคำนวณสัมภาระฟรีไม่ได้ และเก็บค่าขนส่งตามค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนัก

 (๒) อุปกรณ์การเล่นกีฬา รวมถึงปืนและกระสุนที่ใช้ในการออกกำ ลังกายเล่นกีฬา

(๓) สัตเล็ก หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังตามข้อกำหนดข้อที่หกสิบเก้าเงื่อนไขนี้

(๔) จดหมายทูต และเอกสารสำ คัญ

(๕) เก้าอี้ล้อที่พับได้หรือเก้าอี้ล้ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้โดยสารใช้ในการเดินทาง

(๖) เครื่องคม เครื่องทู่นอกจากเครื่องมีดที่ถูกจำกัด เช่นมีดหั่นผัก มีดหั่นผลไม้ มีดอาหาร มีดหัตถกรรม มีดผ่าตัด มีดกรรไกรและแท่งเหล็ก ขวาน แท่งสั้น ค้อน เป็นต้น ควรขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลด

(๗) น้ำแข็งแห้ง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องสูบบุหรี่ที่ผู้โดยสารต้องการในการ เดินทาง ยา เครื่องสำ อาง เป็นต้น

ข้อที่หกสิบ สัมภาระที่โหลด

(๑) สัมภาระที่โหลด ต้องเพคคิ้งเรียบร้อย ล็อคให้ดี ผูกให้แม่น และรับแรงดันได้ ซึ่งสามารถขนถ่ายและขนส่งอย่างปลอดภัยในกรณีที่มีการกระทำปกติ และควรถูกเงื่อนไขดัง ต่อไปนี้

๑. กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าหิ้วต้องใส่กุญแจ

๒. กระเป๋าที่มีสองใบขึ้นไป ผูกพันเป็นใบเดียวไม่ได

๓. สัมภาระจะแสบแนบสิ่งของอื่น ไม่ได้

๔. ตะกร้า ตาข่าย เชือกหญ้า ถุงกระดาษเป็นสิ่งเพคคิ้งภายนอกของสัมภาระไม่ได้

๕. บนสัมภาระต้องเขียนชื้อ ที่อยู่ละเอียด หมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

๖. เพคคิ้งภายในสัมภาระจะใช้เลื่อย เปลือกข้าว เศษหญ้าเป็นของปูไม่ได้

(๒) สัมภาระที่จะโหลดแต่ละชิ้นต้องมีน้ำ หนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม  ปริมาตร ไม่เกิน

 40×60×100 เซ็นติเมตร ส่วนสัภาระที่เกินขนาดตามข้อกำหนดดังกล่าว ควรโหลดหลังจากได้รับความเห็นด้วยของสปริงแอร์ไลน์

ข้อที่หกสิบเอ็ด สัมภาระที่ไม่โหลด

          ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถติดสัมภาระที่ไม่โหลดเข้าห้องโดยสารหนึ่งใบได้ ซึ่งน้ำ  หนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม ปริมาตรไม่เกิน 20×30×40 เซ็นติเมตร มิฉะนั้น ก็จะควรขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลด

ข้อที่หกสิบสอง จำนวนสัมภาระฟรี

(๑) สัมภาระที่ไม่โหลดที่ถูกกับข้อกำหนดที่หกสิบเอ็ดเงื่อนไขนี้สามารถขนส่งฟรีได้

(๒) สัมภาระที่ขนส่งด้วยวิธีการโหลดไม่มีจำนวนสัมภาระฟรี สปริงแอรืไลน์จะเก็บค่าสัมภาระเกินน้ำ หนักตามข้อที่หกสิบสามเงื่อนไขนี้

(๓) ผู้โดยสารร่วมทางสองคน(รวม)ขึ้นไปที่โดยสารเที่ยวบินเดียวกันไปจุดหมายปลายทางเดียวกัน ถ้ารับรองได้ว่าเป็นผู้โดยสารร่วมทางที่มีเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกันหรือวิธีอื่น ๆ เมื่อทำ การโหลดสัมภาระ จำนวนสัมภาระฟรีก็จะคิดเป็นจำนวนรวมจำนวนสัมภาระฟรีของผู้โดยสารแต่ละคน

(๔) ในกรณีที่คนพิการต้องติดอุปกรณ์เสริม (เก้าอี้ล้อที่พับได้ ไม้เท้า ขอปลอม) โหลดได้โดยฟรี

ข้อที่หกสิบสอง ค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนัก

(๑) น้ำ หนักรวมสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลดของผู้โดยสาร ส่วนเกินจำนวนสัมภาระฟรีเรียกว่า สัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก ควรจ่ายค่าสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก

(๒) การเก็บค่าสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก ควรกรอกตั๋วสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก

(๓) อัตราสัมภาระที่เกินน้ำ  หนักของผู้โดยสารคิดเป็น ๑.๕% ของราคาตั๋วชั้นประหยัด ถึงโดยตรง ทางเดี่ยว ผู้ใหญ่ที่ประกาศโดยเงินตราประจำ  ท้องถิ่น

ข้อที่หกสิบสี่ ประกาศคุณค่า

(๑) สำหรับสัมภาระที่จะโหลดของผู้โดยสาร เมื่อเกินกิโลละ ๑๐๐ หยวนจีนหรือเงินตราที่มีคุณค่าเดียวกัน ก็จะสามารถประกาศคุณค่าของสัมภาระได้

(๒) ประกาศคุณค่าสัมภาระที่จะโหลดไม่สามารถเกินคุณค่าที่แท้าของสัมภาระจริง จำนวนสูงสุด

คือ ๘๐๐๐ หยวนจีนหรือเงินตราที่มีคุณค่าเดียวกัน หากเกินจำนวนสูงสุดนี้หรือสปริงแอร์ไลน์มีความเห็นต่างกันต่อคำ ประกาศคุณค่าแต่ผู้โดยสารปฏิเสธรับการตรวจ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่จะเก็บของและขนส่ง

(๓) สปริงแอร์ไลน์จะเก็บค่าเสริมประกาศคุณค่าด้วย 5‰ ของคุณค่าส่วนจำกัดตามข้อประกาศคุณค่าของผู้โดยสารเกินประการที่ (๑) ข้อที่หกสิบสี่เงื่อนไขนี้ จำนวนเงินจะคิดเงินหยวน เลขสุดท้ายโดยวิธีสี่ตัดทิ้ง เมื่อผู้โดยสารรายงานคุณค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ควรคิดเป็นเงินหยวนตามราคาที่ธนาคารซื้อมาที่ประกาศในวันนั้น

(๔) สัมภาราะที่ประกาศคุณค่าไม่รวมในจำนวนสัมภาระฟรี

ข้อที่หกสิบห้า สิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง

(๑) สำหรับข้าวของที่ขนส่งเป็นสัมภาระไม่ได้ที่ระบุทในข้อที่ห้าสิบเจ็ดเงือนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง

(๒) สำหรับข้าวของที่ขนส่งเป็นสัมภาระไม่ได้ที่ระบุทในข้อที่ห้าสิบแปดเงือนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธการขนส่งเป็นสัมภาระ

(๓) หากผู้โดยสารติดข้าวของที่ระบุในข้อที่ห้าสิบเก้าเงื่อนไขนี้ เช่นผู้โดยสารไม่หรือปฏิเสธปฏิบัติตามเงื่อนการขนส่งจำกัดของสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง

(๔) หากสัมภาระของผู้โดยสารไม่ถูกกับข้อกำหนดสปริงแอร์ไลน์เพราะรูปแบบ การเพคคิ้ง ปริมาตร น้ำ หนัก หรือลักษณะ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิเรียกร้องผู้โดยสารปรับปรุงให้ดีขึ้น หากปรับปรุงไม่ดี สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง

ข้อที่หกสิบหก สิทธิตรวจ

          เพื่อความต้องการความปลอดภัยและการรักษาความสงบ สปริงแอร์ไลน์จะตรวจความปลอดภัยต่อผู้โดยสารกับสัมภาระ หากมีความจำเป็น จะตรวจกับฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง หากผู้โดยสารปฏิเสธ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง

ข้อที่หกสิบเจ็ด ข้อร้องการเก็บขนส่ง

(๑) ผู้โดยสารต้องโหลดสัมภาระด้วยตั๋วผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ สปริงแอร์ไลน์ควรบันทึกจำนวนชิ้นและน้ำ หนักของสัมภาระที่โหลดให้ถูกต้อง

(๒) สปริงแอร์ไลน์ควรแขวนบัตรสัมภาระที่สัมภาระที่โหลดของผู้โดยสารแต่ละชิ้น และส่งใบแยกออกให้ผู้โดยสาร สัมภาระที่ไม่โหลดของผู้โดยสารที่ได้รับความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ หลังจากรวมกับสัมภาระที่โหลดและคิดน้ำ หนักแล้ว ส่งให้ผู้โดยสารเอาเข้าห้องโดยสารดูแลเอง

(๔) ในกรณีที่ผู้โดยสารโหลดสัมภาระที่มีความคิดต่างกันในหน้าที่การขนส่ง สปริงแอร์ไลน์ควรติดบัตรสัมภาระที่เลิกหน้าที่ด้วยความเห็นด้วยจากผู้โดยาสาร เพื่อเลิกหน้าที่การขนส่งของสปริงแอร์ไลน์

ข้อที่หกสิบแปด การขนส่งสัมภาระ

(๑) สัมภาระที่โหลดของผู้โดยสาร ควรขนส่งในเครื่องเดียวกันกับผู้โดยสาร หากในกรณีที่ไม่สามารถขนส่งในเครื่องบินเดียวกันได้ สปริงแอร์ไลน์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ และจัดการให้ขนส่งในเที่ยวต่อที่ขนส่งได้ตามลำ ดับแรก

(๒) สัมภาระที่เกินน้ำ หนักของผู้โดยสาร ควรขนส่งในเครื่องเดียวกันกับผู้โดยสาร ในเงื่อนไขที่จำนวนขนส่งของเครื่องบินอนุญให้ หากี่จำนวนขนส่งไม่อนุญาต ผู้โดยสารปฏิเสธใช้เที่ยวบินต่อที่ขนส่งได้ สปริงแอร์ไลน์สามารถปฏิเสธเก็บขนส่ง

ข้อที่หกสิบเก้า การขนส่งสัตว์เล็ก หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟัง

(๑) สัตว์เล็กหมายถึงแมว หมา นกหรือสัตว์เลี่ยง อื่น ๆ ส่วนสัตว์ป่าเถื่อนและสัตว์ที่มีรูปร่าง แปลกประหลาดหรือมีลักษณะชอบทำ  ลายมนุษย์ เช่น งู เป็นต้น ไม่อยู่ในบริเวณสัตว์เล็ก

(๒)  การขนส่งสัตว์เสนอในเมื่อจองที่นั่ง และออกใบรับรองการตรวจสัตว์ ได้รับความเห็นด้วย จากสปริงแอร์ไลน์ และผู้รับขนส่งที่เกี่ยวข้องจึงจะขนส่งได้

(๓) ในเวลาตามข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์วันที่โดยสารเครื่องบิน ขนส่งสัตว์เล็กไปถึง สนามบิน และทำ ระเบียบการโหลด

(๔)  ภาชนะบรรจุที่ใส่สัตว์เล็กต้องใส่ต้องถูกความต้องการต้อไปนี้

๑. สามารถป้องกันสัตว์ทำ ลาย หนีและป้องกันสัตว์เล็กยื่นส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปภาชนะบรรจุทำ ให้ผู้คน สัมภาระ ข้าวของหรือเครื่องบินเสียขาด

ในุแข็งแกร่งที่เหมาะสมกับลักษณะของมัน ภาชนะบรรจุนั้นควรป้องกันสัตว์เล็กทำ  ลาย หลบหนี และยื่นขาออกไปทำ  ลายผู้โดยสาร สัมภาระหรือข้าวของ และสามารถป้องกันอุจจาระและปัสสาวะไหลซึม เผื่อทำ ให้อุปกรณ์เครื่องบินและข้าวของอื่น ๆ สกปรก

๒. สามารถรับรองสัตว์เล็กยืนและออกกำ ลังกายได้ ประกันอากาศถ่ายเท ซึ่งไม่ทำ ให้สัตว์เล็กอึดอัดเสียชีวิต

๓. สามารถป้องกันอุจจาระและปัสสาวะไหลซึม เผื่อทำ ให้อุปกรณ์เครื่องบินและข้าวของอื่น ๆ สกปรก

(๕) สัตว์ที่ผู้โดยสารเอามา ยกเว้นได้รับอนุญาตพิเศษจากสปริงแอร์ไลน์ ต้องขนส่งในห้องสินค้า

(๖) น้ำ หนักของสัตว์และภาชนะบรรจุและอาหาร ไม่สามารถคิดในสัมภาระฟรีของผู้โดยสารได้ ควรจ่ายค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักตามสัมภาระที่เกินน้ำ หนัก

(๗) การขนส่งสัตว์เล็กทำ ประกาศคุณค่าไม่ได้

(๘) ผู้โดยสารควรรับผิดชอบทั้งหมดต่อสัตว์ที่โหลด หากปรากฏสัตว์เล็กป่วย บาดเจ็บและตาย ยกเว้นเป็นสาเหตุของสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

(๙) หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟัง หมายถึงหมาที่สามารถนำ คนตาบอดหรือช่วยคนหนวกฟังโดยได้รับการฝึกอบรม ผู้โดยสารคนตาบอดหรือคนหนวกหูที่มีใบรับรองจากนายแพทย์ติดหมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังโดยสารเครื่องบิน ควรจัดการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีที่ถูกเงื่อนไขการขนส่งของสปริงแอร์ไลน์ หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังสามารถขนส่งในห้องโดยสารโดยคนตาบอดหรือคนใบ้พาเข้า พร้อมกับภาชนะบรรจุและอาหาร สามารถขนส่งฟรีโดยไม่ต้องคิดคำ ควณในจำนวนสัมภาระฟรี

๒. หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังที่ติดเข้าไปในห้องโดยสาร ต้องใส่ผ้าคลุมปากและผูกเชือกจูง และไม่สามารถใช้ที่นั่งและวิ่งตามสบายได้ ในกรณีที่ขนส่งในห้องสัมภาระ ภาชนะต้องเหมาะสมกับข้อกำหนดประการที่(๔) ข้อที่หกสิบเก้าเงื่อนไขนี้

๓. เงื่อนไขการขนส่งการเก็บขนส่งหมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังอื่น ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดประการที่ (๒) (๓) (๗)   ข้อที่หกสิบเก้าเงื่อนไขนี้

๔. สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ไม่รับขนส่ง เนื่องจากในเครื่องบินที่บินระยะทางไกลหรือเครื่องบินที่มีรุ่นประเภทใดประเภทหนึ่งที่ไม่จอดกลางทาง ไม่เหมาะสมกับขนส่งสัตว์เล็ก หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟัง

ข้อที่เจ็ดสิบ สัมภาระที่ผิดกฎหมาย

         สัมภาระที่โหลดและที่โหลดของผู้โดยสาร หากมีของห้ามขนส่ง ของจำกัดขนส่งหรือของอันตรายเป็นต้น สัมภาระทั้งชิ้นเรียกว่าสัมภาระที่ผิดกฎหมาย สำหรับสัมภาระที่ผิดกฎหมาย สปริงแอร์ไลน์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

(๑) หากปรากฎสัมภาระที่ผิดกฎหมายที่จุดเริ่มต้น สปริงแอร์ไลน์จะปฏิเสธเก็บขนส่งตามข้อที่ห้าสิบหกเงื่อนไขนี้ หากขนส่งอยู่ จะมีสิทธิเลิกการขนส่ง หรือเอาสัมภาระที่ผิดกฎหมายออกแล้วค่อยขนส่ง ค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บจะไม่คืน

(๒) หากปรากฎสัมภาระที่ผิดกฎหมายที่จุดจอดผ่าน ควรหยุดขนส่ง และค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บจะไม่คืน

(๓) สำหรับสัมภาระที่ผิดกฎหมายมีของห้ามขนส่ง ของจำกัดขนส่งหรือของอันตรายนั้น จะส่งไปฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องจัดการ

ข้อที่เจ็ดสิบเอ็ด การเลิกขนส่งสัมภาระ

          หากต้องจัดให้ผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินอื่นเพราะสปริงแอร์ไลน์ การขนส่งควรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนของผู้โดยสาร ค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บมากก็คืนน้อยก็เติม ค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระที่ได้ส่งจะไม่คืน

(๑) ในกรณีที่ผู้โดยสารเรียกร้องเลิกขนส่งสัมภาระที่จุดเริ่มต้น ต้องเสนอออกก่อนที่สัมภาระขึ้นเครื่องบิน ถ้าผู้โดยสารคืนตั๋ว สัมภาระที่ได้เก็บก็ต้องเลิกขนส่งพร้อมกัน ควรคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บแล้ว

(๒) หากผู้โดยสารเรียกร้องเลิกขนส่งสัมภาระที่จุดจอดผ่าน ยกเว้นเวลาไม่สะดวก ควรให้ดำ เนินการ ควรคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ขนส่ง

(๓) ในเมื่อทำ  การเลิกขนส่งสัมภาระที่มีการประกาศคุณค่า คืนเงินค่าเสริมการประกาศคุณค่าที่ได้ส่งในสถานที่เริ่มต้น แต่สปริงแอร์ไลน์จะไม่คืนเงินค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระที่จุดจอดผ่าน

(๔) หากต้องจัดให้ผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินอื่นเพราะสปริงแอร์ไลน์ การขนส่งควรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนของผู้โดยสาร ค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บมากก็คืนน้อยก็เติม ค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระที่ได้ส่งจะไม่คืน

ข้อที่เจ็ดสิบสอง การส่งรับสัมภาระ

(๑) ผู้โดยสารควรรับมัมภาระด้วยใบแยกออกของบัตรสัมภาระที่สนามบินหลังจากเที่ยวบินถึงท่าอากาศยาน หากมีความจำเป็น ควรส่งตรวจตั๋วผู้โดยสาร

(๒) หากผู้โดยสาไม่รับสัมภาระทันที สปริงแอร์ไลน์จะเก็บค่าฝากสัมภาระกับผู้โดยสารตั้งแต่วันที่สองของสัมภาระมาถึงสนามบิน สำหรับของกัดกร่อนง่ายในสัมภาระของผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิจัดการหลังสัมภาระมาถึง ๒๔ ชั่วโมง

(๓) สปริงแอร์ไลน์ส่งสัมภาระด้วยใบแยกออกของบัตรสัมภาระ สำหรับผู้ที่มารับสัมภาระจะเป็นผู้โดยสารเองหรือเปล่า และทำ ให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่าย จะไม่รับผิดชอบ

(๔) สัมภาระของผู้โดยสารมาถึงอย่างล่าช้า สปริงแอร์ไลน์ควรแจ้งให้ผู้โดยสารมารับ และส่งไปให้ผู้โดยสารโดยตรงก็ได้ สำหรับสัมภาระที่ล่าช้าจะไม่เก็บค่าฝาก

(๕) ผู้โดยสารในเมื่อมารับสัมภาระ หากไม่เสนอความเห็นต่างกัน ถือว่าการส่งรับสัมภาระจัดการเรียบร้อยดี

(๖) ในกรณีที่ผู้โดยสารทำ ใบแยกออกของบัตรสัมภาระหาย ควรแจ้งยกเลิกให้กับสปริงแอร์ไลน์

หากผู้โดยสารต้องการรับสัมภาระ ควรอำ นวยหลักฐานเพียงพอให้กับสปริงแอร์ไลน์ และยื่นใบเสร็จเมื่อรับสัมภาระ หากสัมภาระถูกคนอื่นรับแทนก่อนที่แจ้งยกเลิก สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

ข้อที่เจ็ดสิบสาม สัมภาระที่ส่งรับไม่ได้

         สัมภาระตั้งแต่วันที่สองที่มาถึง เกิน ๙๐ วันยังไม่มีคนมารับ สปริงแอร์ไลน์สามารถจัดการตามข้อกำหนดสัมภาระที่ส่งรับไม่ได้

ข้อที่เจ็ดสิบสี่ การจัดการสัมภาระที่ขนส่งผิดปรกติ

(๑) ในการขนส่งสัมภาระเกิดการล่าช้า หาย หรือเสียขาด สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์บริการภาคพื้นที่ได้รับสิทธิควรกรอก “บันทึกอุบัติเหตุการขนส่งสัมภาระ” หรือ “บันทึกอุบัติเหตุสัมภาระที่เสียขาด”  ตรวจสภาพและสาเหตุเท่าที่จะเร็วได้ และตอบผลตรวจให้แก้ผู้โดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดการชดเชยสัมภาระ สามารถจัดการในจุดเริ่มต้น จุดจอดผ่าน หรือจุดหมายปลายทาง

(๒) สัมภาระที่โหลดมาไม่ถึงในเครื่องบินเดียวกันกับผู้โดยสารเพราะสปริงแอร์ไลน์ ทำ ให้ผู้โดยสารมีความไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถปรึกษากันที่จะให้ค่าชดเชยของใช้ชีวิตประจำ วันซึ่งเป็นชั่วคราว ๑๐๐ หยวนจีนแก่ผู้โดยสาร

ข้อที่เจ็ดสิบห้า การเรียกร้องชดเชย

สัมภาระที่โหลดของผู้โดยสารหายหรือเสียขาด ควรเสนอการเรียกร้องชดเชยกับสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์บริการภาคพื้นในเวลาจำกัดตามข้อเก้าสิบสี่เงื่อนไขนี้ และติดตั๋วผู้โดยสาร (หรือฉะบับสำ เนา)  ใบแยกออกของบัตรสัมภาระ “บันทึกอุบัติเหตุการขนส่งสัมภาระ” หรือ “บันทึกอุบัติเหตุสัมภาระที่เสียขาด”  ใบหลักฐานของเนื้อหาและราคาของสัมภาระและหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บทที่สิบสี่ พฤติกรรมในเครื่องบิน

ข้อที่เจ็ดสิบหก ตามการวินิจฉัยของสปริงแอร์ไลน์ หากพฤติกรรมบนเครื่องบนของผู้โดยสารมีอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือผู้คนใด ๆ หรือทรัพสินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางพนักงานบนเครื่องบินปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำ สั่ง รวมถึงแต่ไม่เฉพาะสูบบุหรี่ เมาเหล้า หรือกินยาเสพติด พฤติกรรมที่ทำ  ให้หรืออาจทำ ให้พนักงานบนเครื่องหรือผู้โดยสารไม่สบาย ไม่สะดวก เสียหายหรือทำ ลาย สปริงแอร์ไลน์สามารถใช้มาตรการที่สปริงแอร์ไลน์เห็นว่าเหมาะสม รวคถึงควบคุม เพื่อยับยั้งความต่อไปของพฤติกรรมนั้น ผู้โดยสารอาจจะได้รับการเรียกร้องลงเครื่องและถูกปฏิเสธขนส่งต่อ และผู้โดยสารอาจถูกฟ้องเพราะพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในเครื่องบิน

ข้อที่เจ็ดสิบเจ็ด ด้วยความปลอดภัย สปริงแอร์ไลน์ห้ามหรือจำกัดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในเครื่องบิน รวมถึงแต่ไม่เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค วิทยุที่ติดตัวง่าย เครื่องซีดี เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือรวมถึงเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์รีโมตและเครื่องกระจายที่มีอินเทอร์คอม แต่อนุญาตให้ใช้วิทยะที่ติดตัวง่าย เครื่องช่วยฟังและเฮิตเพซ์ไมเคอร์

ข้อที่เจ็ดสิบแปด เที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดของสปริงแอร์ไลน์ห้ามบุหรี่ตลอดทาง

ข้อที่เจ็ดสิบเก้า ในเมื่อผู้โดยสารนั่งในเครื่องบิน ควรกลัดเข็มขัดนิรภัยตลอดทาง

 

บทที่สิบห้า บริการผู้โดยสาร

ข้อที่แปดสิบ สปริงแอร์ไลน์ถือการรับรองการบินปลอดภัยและเที่ยวบินตามปรกติ อำ นวยบริการดีเด่นเป็นหลัก ตั้งใจทำ บริการทุกประการการขนส่งในอากาศและภาคพื้นด้วยความตั้งใจ

ข้อที่แปดสิบเอ็ด สปริงแอร์ไลนไม่อำ นวยการข่น การขนส่งบนพื้นระหว่างสนามบินกับสนามบินหรือสนามบินกับเขตตัวเมือง สำหรับพฤติกรรมหรือความประมาทของผู้อำ นวยบริการการขนส่งบนพื้นนี้ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ หากสปริงแอร์ไลน์อำ นวยการขนส่งภาคพื้นตามสัญญาบริการที่ต้องจ่ายเงินต่างหาก เงื่อนไขนี้จะไม่ใช้เหมาะกับบริการการขนส่งบนพื้น

ข้อที่แปดสิบสอง ค่าอาหารที่ผู้โดยสารจะรับประทานอาหารภาคพื้นที่จุดจอดผ่านที่ต่อเที่ยวบินติดต่อ ผู้โดยสารควรรับผิดชอบเอง

ข้อที่แปดสิบสาม หากผู้โดยสารเกิดความเจ็บป่วยในการขนส่งทางการบิน สปริงแอร์ไลน์จะพยายามใช้มาตรการเพื่อผู้โดยสารปลอดภัย

ข้อที่แปดสิบสี่ ตามเงื่อนไขที่ประกันตัวเองและบริการของสปริงแอร์ไลน์ ในพื้นฐานที่มีความเห็นตรงกันกับผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์อำ นวยบริการพิเศษที่ต้องจ่ายเงินต่างหาก

ประการที่สอง บริการสำหรับเที่ยวบินผิดปรกติ

ข้อที่แปดสิบห้า ประกาศข่าวสาร

(๑)  สปริงแอร์ไลน์จะประกาศข่าวสารเที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิก รวมถึงเที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิกและสภาพเที่ยวให้ทันเวลาและถูกต้อง ด้วยวิธีเวทีข่าวสารสาธารณะ เวบไซต์ทางราชการ ศูนย์เรียก ข้อความ โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง หลังจากรับรู้สภาพเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง ๓๐ นาที

(๒) สปริงแอร์ไลน์กับเอเยนต์จำหน่ายของสปริงแอร์ไลน์จะแลกเปลี่ยนข่าวสารและใช้ร่วมกันให้แน้นแฟ้น จะแจ้งข่าวสารเที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิกที่สปริงแอร์ไลน์ประกาศให้ผู้โดยสารทราบทั้นเวลา

ข้อที่แปดสิบหก บริการอาหารและพักผ่อน

หลักจากเที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิก สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์บริการภาคพื้นจะอำ นวยบริการอาหารและพักผ่อนให้แก่ผู้โดยสารตามดังต่อไปนี้

(๑) เนื่องจากผู้รับขนส่งเช่นการบำ รุงรักษาเครื่องบิน การจัดการเที่บวบิน พนักงานบนเครื่องเป็นต้น ทำ ให้เที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิกที่จุดเริ่มต้น สปริงแอร์ไลน์จะอำ นวยบริการอาหารหรือพักผ่อนผู้โดยสาร

(๒)  ไม่ใช่เนื่องจากผู้รับขนส่งเช่นอากาศ อุบัติเหตุกระทันหัน การควบคุมคมนาคมทางอากาศ การตรวจความปลอดภัย และผู้โดยสารเป็นต้น ทำ ให้เที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิกที่จุดเริ่มต้น สปริงแอร์ไลน์จะช่วยจัดการบริการอาหารหรือพักผ่อน แต่ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

(๓) เที่ยวบินภายในประเทศออกท่าล่าช้าหรือยกเลิกที่จุดจอดผ่าน ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ สปริงแอรืไลน์จะอำ นวยบริการอาหารหรือพักผ่อนให้ผู้โดยสารที่จอดผ่านทั้งนั้น

 (๔) เที่ยวบินภายในประเทศเกินการจอดลงพื้น ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ สปริงแอรืไลน์จะอำ นวยบริการอาหารหรือพักผ่อนให้ผู้โดยสารทั้งนั้น

ข้อที่แปดสิบหก บริการอาหารและพักผ่อน

ข้อที่แปดสิบเจ็ด บริการตั๋วผู้โดยสาร

 บริการตั๋วผู้โดยสารสำหรับออกท่าล่าช้าหรือยกเลิก รายละเอียดกรุณาดูบทที่แปดและบทที่เก้า

 

ข้อที่แปดสิบแปด บริการผู้โดยสาร

(๑) สำหรับเที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิก สปริงแอร์ไลน์และเอเยนต์สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์บริการภาคพื้นจะอำ นวยบริการ ให้ผู้โดยสารที่ต้องการดูแลพิเศษ เช่น คนพิการ คนชรา หญิงตั้งครรภ์ เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปเป็นเพื่อน เป็นต้น

(๒ ) หากผู้โดยสารต้องการเอกสารที่เที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิกที่เป็นหนังสือ สปริงแอร์ไลน์จะอำ นวยให้ทันเวลา

(๓) ในกรณีที่เกิดเที่ยวบินออกท่าล่าช้าหรือยกเลิก สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์บริการภาคพื้นสปริงแอร์ไลน์ควรทำ งานอธิบายและบริการให้ดี

(๔) สปริงแอร์ไลน์จัดทำ และประกาศในสังคมแผนฉกเฉินตอบสนองการล่าช้าบนเครื่องบิน แผนฉกเฉินรวมถึงบริการประกาศข่าวสารที่เกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้าและเงื่อนไขและข้อจำกัดลงเครื่องบิน

ข้อที่แปดสิบเก้า ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ที่ทำ ให้เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก สปริงแอรืไลน์จะไม่สัญญาอำ นวยการชดเชยใด ๆ 

 

บทที่สิบหก การขนส่งต่อเนื่อง

ข้อที่เก้าสิบ สัญญาการขนส่งทางการบินทุกฝ่ายคิดว่าการขนส่งที่มีผู้รับขนส่งต่อเนื่องหลายคนรับผิดชอบร่วมกันเป็นกิจกรรมเดียวกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่ารูปแบบของมันจัดตั้งขึ้นดวยตั๋วผู้โดยสารเล่มเดียวหรือหลายเล่ม ควรถือเป็นการขนส่งเดียวที่จะแบ่งแยกไม่ได้

 

บทที่สิบเจ็ด ความรับผิดชอบการชดเชยความเสียหายและจำนวนจำกัดการชดเชย

ข้อที่เก้าสิบเอ็ด ข้อกำหนดทั่วไป

(๑) สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบการชดเชยความเสียหายบนเครื่องบินของสปริงแอร์ไลน์ ยกเว้นมีข้อกำหนดและสัญญาของกฎมายและสัญญา

(๒) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสปริงแอร์ไลน์ปฏิบัติตหรือผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศ ข้อกำหนด คำ สั่ง และคำ เรียกร้องของรัฐบาล สปริงแอร์ไลน์ควรไม่รับผิดชอบ

(๓) หน้าที่ของสปริงแอร์ไลน์ ควรไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ได้พิศูจน์ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อมหรือเกิดตาม สปริงแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบความเสียหายทางจิตใจเหมือนกัน

ข้อที่เก้าสิบสอง ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

(๑) เนื่องจากอายุ จิตใจหรือสภาพร่างกายของผู้โดยสาร ทำ ลายและมีอันตรายต่อผู้โดยสาร ด้วยเหตุนี้ ทำ ให้ผู้โดยสารป่วย บาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตหรือทำ ให้หนักขึ้นในการขนส่ง สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

(๒) การยกเลิกหรือจำกัดหน้าที่ของสปริงแอร์ไลน์ใช้เหมาะกับและมีประโยชน์ต่อเอเยนต์ ลูกจ้างและผู้แทนของสปริงแอร์ไลน์และผู้คนใด ๆ และลูกจ้างและผู้แทนของเอเยนต์ที่อำ นวยเครื่องบินให้กับสปริงแอร์ไลน์ใช้ จำนวนรวมการชดเชยความเสียหายที่จ่ายโดยสปริงแอร์ไลน์และเอเยนต์ ลูกจ้างและผู้แทนของสปริงแอร์ไลน์ดังกล่าวและผู้คนใดๆ จะเกินจำนวนจำกัดหน้าที่ของสปริงแอร์ไลน์ไม่ได้

(๓) สปริงแอร์ไลน์ชดเชยความเสียหายการเสียชีวิต บาดเจ็บแก่ผู้โดยสารคนละ ๔๐๐ ๐๐๐ หยวนจีน

ข้อที่เก้าสิบสาม การชดเชยสัมภาระ

(๑) สปริงแอร์ไลน์ควรรับผิดชอบการชดเชยความเสียหายโดยสัมภาระที่โหลดศูณย์เสีย หาย หรือถูกทำ ลายตั้งแต่โหลดถึงส่งคืนผู้โดยสาร

(๒) สปริงแอร์ไลน์หรือผู้รับจ้าง เอเยนต์ได้ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งมวลหรือไม่สามารถใช้มาตรการประเภทนี้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

(๓) แต่สัมภาระ(รวมถึงสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลด) ศูญเสียเพราะความขาดตกบกพร่อง คุณภาพหรือมลทินของสัมภาระ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

(๔) สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบเนื่องจากสัมภาระของผู้โดยสารมีของทำ ให้ผู้โดยสารบาดเจ็ดหรือทำ ให้สัมภาระเสียหาย เนื่องจากสัมภาระของผู้โดยสารมีของทำ ให้คนอื่นบาดเจ็ดหรือทำ ให้สัมภาระของคนอื่นเสียหายหรือทำ ให้ทรัพสินของสปริงแอร์ไลน์เสียหาย ผู้โดยสารควรรับผิดทั้งหมดให้กับสปริงแอร์ไลน์และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนี้

(๕) สำหรับความหายหรือความเสียขาดของข้าวของที่ผู้โดยสารติดในสัมภาระที่โหลดซึ่งระบุในข้อหกสิบสามเงื่อนไขนี้ จะชดเชยความเสียหายตามสัมภาระที่โหลดทั่วไป

(๖) สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบความเสียหายสัมภาระเฉพาะเกิดขึ้นในเส้นทางที่รับขนส่งในการขนส่งติดต่อกัน

(๗) สำหรับสัมภาระที่โหลดของผู้โดยสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งเสีย หาย เงินชดเชยไม่เกินกิโลละ ๑๐๐ หยวนจีน หากคุณค่าของสัมภาระต่ำ หว่ากิโลละ ๑๐๐ หยวนจีน จะชดเชยตามคุณค่าจริง

(๘) น้ำ หนักสัมภาระที่ผู้โดยสารหายคิดตามน้ำ หนักสัมภาระที่โหลดจริง หากน้ำ หนักสัมภาระที่ผู้โดยสารหายไม่แน่นอน สัมภาระที่ผู้โดยสารหายแต่ละคนชดเชยตามสัมภาระฟรีที่ผู้โดยสารนั้นได้รับสิทธิเป็นอย่างมาก

(๙) หากสัมภาระที่ผู้โดยสารหายประกาศคุณค่าของสัมภาระแล้ว สปริงแอร์ไลน์จะชดเชยตามคุณค่าประกาศ หากคุณค่าประกาศของสัมภาระสูงกว่าคุณค่าจริงเมื่อส่งมอบที่จุดหมายปลายทาง จะชดเชยตามคุณค่าจริง

(๑๐) เมื่อสัมภาระเสียขาด จะชดเชยคุณค่าที่สัมภาระต่ำ ลงหรือรับค่าซ่อม

หากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เสีย เงินค่าชดเชยจะคิดตามน้ำ หนักของกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินกิโลละ ๑๐๐ หยวนจีน หรือรับค่าซ่อมพอสมควร

(๑๑) เนื่องจากเรื่องที่เกิดในการขึ้น ลงเครื่องบินหรือในเครื่องบินทำ ให้สัมภาระที่ไม่โหลดของผู้โดยสารหาย เงินชดเชยสูงที่สุดที่สปริงแอร์ไลน์รับผิดชอบต่อผู้โดยสารไม่เกินคนละ ๓๐๐๐ หยวนจีน หากคุณค่าต่ำ ของสัมภาระที่ไม่โหลดต่ำ กว่าจำนวนจำกัดดังกล่าว จะชดเชยตามคุณค่าจริง

(๑๒) เมื่อชดเชยสัมภาระ ควรคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่เก็บสำหรับสัมภาระชดเชย ค่าเสริมคุณค่าที่ได้เก็บจะไม่คืน

(๑๓) หลังจากสัมภาระที่หายซึ่งได้รับการชดเชยแล้ว สปริงแอร์ไลน์ควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบเท่าที่จะเร็วได้ ผู้โดยสารควรรับสัมภาระของตน และคืนเงินชดเชยทั้งหมด ส่วนค่าชดเชยของใช้ชีวิตประจำ วันจะไม่คืน หากปรากฎว่าผู้โดยมีพฤติกรรมขี้โกง สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่เอาเงินชดเชยทั้งหมดคืนและค้นหาความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ข้อที่เก้าสิบสี่ การชดเชยและเวลาจำกัดการฟ้องร้อง

(๑) สัมภาระที่โหลดของผู้โดยสารเกิดความเสียหาย หากมีการเรียกร้องชดเชย ผู้ที่มีสิทธิเรียกการชดเชยควรเสนอความเห็นต่างกันให้สปริงแอร์ไลน์เป็นหนังสือหลังปรากฎเสียหาย ในเมื่อสัมภาระที่โหลดของผู้โดยสารเกิดความเสียหาย ควรเสนอภายในเจ็ดวันตั้งแต่วันที่ได้รับสัมภาระที่โหลดอย่างช้าที่สุด ในเมื่อสัมภาระที่โหลดของผู้โดยสารเกิดความล่าช้า  ควรเสนอภายในยี่สิบเอ็ดวันตั้งแต่วันที่ได้รับสัมภาระที่โหลดอย่างช้าที่สุด หากไม่เสนอภายในเวลาจำกัดที่ได้กำหนดนี้ จะไม่เสนอการฟ้องร้องการชดเชยกับสปริงแอร์ไลน์ได้

(๒) เวลาที่มีประสิทธิภาพการฟ้องร้องเกี่ยวกับความรับผิดชอบการชดเชยการขนส่งการบินคือสองปี ควรนับต้งแต่วันที่เครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับต้งแต่วันที่เครื่องบินควรถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับตั้งแต่วันที่การเลิกการขนส่ง หากเกินเวลานี้ไม่เสนอฟ้องร้องก็จะเสียสิทธิที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย

 

บบที่สิบแปดระเบียบการปกครอง

ข้อที่เก้าสิบห้า ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อกำหนด คำ สั่ง คำ เรียกร้องของรัฐบาลและข้อกำหนดต่าง ๆ ของเงื่อนไขการเดินทาง และปฏิบัติตามการปกครองรัฐบาลหรือสนามบินและตรวจความปลอดภัยใด ๆ

ข้อที่เก้าสิบหก ผู้โดยสารต้องออกเอกสารที่มีประสิทธิภาพตามการเรียกร้องจากกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อกำหนด คำ สั่ง คำ เรียกร้องของรัฐบาลและข้อกำหนดต่าง ๆ ของเงื่อนไขการเดินทาง สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธขนส่งผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อกำหนด คำ สั่ง คำ เรียกร้องของรัฐบาลและข้อกำหนดต่าง ๆ ของเงื่อนไขการเดินทาง หรือเอกสารไม่ถูกคำ เรียกร้อง

ข้อที่เก้าสิบเจ็ด ในเมื่อฝ่ายปกครองสำ คัฐที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลตรวจสัมภาระที่โหลดหรือไม่โหลดของผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรอยู่ที่นั้น สำหรับความเสียหายที่ผู้โดยสารไม่อยู่ที่นั้นเมื่อตรวจ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ


บทที่สิบเก้า มีผลและปรับปรุง

ข้อที่เก้าสิบแปด เงื่อนไขนี้จะมีผลและดำ เนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ปี ๒๐๑๗ “เงื่อนไขรวมการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระในประเทศสำหรับบริษัทสปริงแอร์ไลน์ หุ่นส่วนจำกัด” ที่ดำ เนินก่อนที่นี้จะเสียผลในเวลาเดียวกัน

ข้อที่เก้าสิบเก้า หากข้อกำหนดขัดแย้งกับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีลักษณะบังคับกฎเกณฑ์ ควรถือข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐาน แต่ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของส่วนอืน ๆ เงื่อนไขนี้

ข้อที่หนึ่งร้อย สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิปฏิบัติตามกระบวนการข้อกำหนดกรมใหญ่การบินพลเรือนประเทศจีน สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิปรับปรุเงื่นไขนี้ ราคาและข้อกำหนดการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่การปรับปรุงประเภทนี้ไม่เหมาะกับการขนส่งที่ได้เริ่มก่อนที่ปรับปรุง

ข้อที่หนึ่งร้อยเอ็ด พนักงาน เอเยนต์จำหน่าย เอเยนต์บริการภาคพื้นที่ที่ได้รับสิทธิหรือเอเยนต์อื่น ๆ และลูกจ้างของสปริงแอร์ไลน์ไม่มีสิทธิทำ หรือปรับปรุงเงื่อนไขนี้
 

เงื่อนไขรวมการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระทางสากลสำหรับ

บริษัทสปริงแอร์ไลน์ หุ่นส่วนจำกัด

สารบัญ

ข้อที่หก ตารางเวลาเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าและยกเลิก

ข้อที่สิบสอง สัมภาระ

ข้อที่สิบแปด เวลาเสนอความคิดต่างกัน

ข้อที่หนึ่ง คำ    นิยาย

ข้อที่เจ็ด การเปลี่ยนแปลง

ข้อที่สิบสาม การกระทำ บนเครื่องบิน

ข้อที่สิบเก้า เวลาการฟ้อง

ข้อที่สอง บริเวณที่ใช้เหมาะสม

ข้อที่แปด การคืนตั๋ว

ข้อที่สิบสี่ การจัดการบริการเสริม

ข้อที่ยี่สิบ  การกำหนดอื่น   ๆ

ข้อที่สาม ตั๋วผู้โดยสาร

ข้อที่เก้า ตั๋วผู้โดยสารขายเกิน

ข้อที่สิบห้า ระเบียบการปกครอง

ข้อที่ยี่สิบเอ็ด มีผลและการเปลี่ยนแปลง

ข้อที่สี่ ราคาตั๋วและค่าภาสี

ข้อที่สิบ จดบันทึกและ การขึ้นเครื่องบิน

ข้อที่สิบหก ผู้รับขนส่งต่อเนื่อง


ข้อที่ห้า   จองที่นั่งและซื้อตั๋ว

ข้อที่สิบเอ็ด ปฏิเสธการ ขนส่งและห้ามการขนส่ง

ข้อที่สิบเจ็ด ความรับผิด ชอบชดเชยความเสียหายข้อที่หนึ่ง คำนิยาย

           คำศัพท์ดังนี้ในเงื่อนไขรวมการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระทางสากลสำหรับบริษัทสปริงแอร์ไลน์หุ่นส่วน จำกัด (ต่อไปนี้ จะเรียกย่อ ๆ ว่า เงื่อนไขฉบับนี้) นอกจากข้อระเอียดมีคำเรียกร้องอื่น หรือการกำหนดอื่น ๆ ที่ชัดเจน คำนิยายดังต่อไปนี้

๑.๑ สัญญาสาธารณะ หมายถึงเอกสารที่ใช้เหมาะสมกับเอกสารดังต่อไปนี้

อนุสัญญารวบรวมการกำหนดบางอย่างเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ที่เซ็น ณ วอร์ซอในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ปี ๑๙๒๙ (ต่อไปนี้เรียกย่อ ๆ ว่า “อนุสัญญากรุงวอร์ซอ”)

โปรโตคอล ที่ดัดแปลงแก้ไขอนุสัญญารวบรวมการกำหนดบางอย่างเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ อนุสัญญารวบรวมการกำหนดบางอย่างเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ที่เซ็น ณ เฮกในวันที่ ๒๘ กันยายน ปี ๑๙๕๕ (ต่อไปนี้เรียกย่อ ๆ ว่า “เฮกโปรโตคอล”)

อนุสัญญารวบรวมการกำหนดบางอย่างเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ที่เซ็น ณ มอนทรีออในวันที่ ๒๘ พฤศภาคม  ปี ๑๙๙๙ (ต่อไปนี้เรียกย่อ ๆ ว่า “อนุสัญญามอนทรีออ”)

๑.๒ “การขนส่งระหว่างประเทศ หมายถึง นอกจากการกำหนดในอนุสัญญาแล้ว หนึ่งในจุดเริ่มต้น จุดหมาย ปลายทางหรือจุดที่จอดผ่านของการข่นส่ง ไม่ว่าจะไม่มีความโดยอ้อมหรือการข่นส่งต่อเครื่อง ตามสัญญา การขนส่ง แล้ว ต่างก็เป็นการขนส่งที่ไม่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.๓ “ผู้รับขนส่ง” หมายถึงผู้รับขนส่งสายการบินที่กรอกตั๋วเอาเพน และผู้รับขนส่งทางอากาศทั้งหมดที่รับขนส่งหรือรับขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระที่บอกชี้ในตั๋วผู้โดยสาร

๑.๔ “รหัสบริษัทสายการบิน” หมายถึงรหัสที่ใช้ในเฉพาะบอกชี้ตัวอักษรสองตัวหรือสามตัว สำหรับผู้รับ การขนส่งการบิน

๑.๕ “ข้อกำหนดสำหรับผู้รับขนส่ง” เป็นข้อกำหนดที่ผู้รับขนส่งควบคุมการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ จัดทำ  ตามกฎหมายและประกาศและมีประสิทธิภายตั้งแต่วันที่กรอกตั๋วเอาเพน ซึ่งรวมถึงราคาขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑.๖ “เอเยนต์ผู้รับมอบหมาย” หมายถึงเอเยนต์จำหน่ายบริการการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งกำหนดด้วยสปริงแอร์ไลน์ และเป็นตัวแทนของบริษัทสปริงแอร์จำ  หนายบริการ(ผลิตภัณต์)การขนส่งสายการบินของสปริงแอร์ไลน์

๑.๗ “ผู้โดยสาร” หมายถึงยกเว้นมาชิกพนักงานบนเครื่องแล้ว ผู้ใดผู้หนึ่งบนเครื่องบินจะขนส่งที่บอกใน ตั๋วผู้โดยสา หรือ ได้ขนส่งแล้ว
๑.๘ “ตั๋วผู้โดยสาร” หมายถึงใบรับรองการขนส่งที่เรียกว่า ตั๋วผู้โดยสารและตั๋วสัมภาระซึ่งเขียนโดยผู้รับขนส่ง หรือตัวแทนผู้รับขนส่ง รวมถึงเงื่อนไขสัญญาสำหรับการขนส่ง คำแจ้ง ใบโดยสารเครื่อง ใบผู้ออกตั๋วและ ใบผู้โดยสาร ตั๋วผู้โดยสารมักจะแสดงเป็นตั๋วผู้โดยสารที่เป็นกระดาษและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

๑.๙ “ตั๋วผู้โดยสารที่ติดต่อกัน”หมายถึงตั๋วผู้โดยสารที่ติดต่อกับตั๋วผู้โดยสารอีกใบหนึ่งที่ออกให้ผู้โดยสาร ประกอบ เป็นตั๋วผู้โดยสารที่มีสัญญาการขนส่งฉบับเดียวกัน

๑.๑๐ “ตั๋วติด” หมายถึงตั๋วกระดาษติดกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ซึงมองหมายให้ผู้โดยสารที่มีชื่อในตั๋วติด มีสิทธิ โดยสารเครื่องบินที่บอกชี้ในตั๋วติด

๑.๑๑ ตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส หมายถึงใบรับรองการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพที่สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ ผู้รับมอบหมายจากสปริงแอร์ไลน์จำหน่ายและให้สิทธิการข่นส่ง ซึ่งแสดงเป็นสถิติอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณต์ อิเล็กทรอนิกส์ที่แทนตั๋วผู้โดยสารกระดาษ

๑.๑๒ “ใบผู้โดยสาร” หมายถึงส่วน”ใบผู้โดยสาร” ที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารกระดาษ และถือไว้โดยผู้โดยสาร ตลอดทาง

๑.๑๓ “ใบโดยสารเครื่องบิน” หมายถึงส่วน”ขนส่งมีประสิทธิภาพ” ที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารกระดาษ แสดงให้เห็น ถึงใบโดยสารเครื่องบินใช้สำหรับการขนส่งระหว่างสถานที่สองแห่งที่ที่ได้กำหนดไว้

๑.๑๔ “ราคาตั๋วธรรมดา” หมายถึง ราคาที่สูงที่สุดในการจำหน่ายตั๋วชั้นแรก ตั๋วธุรกิจและตั๋วชั้นประหยัด ในระยะ เวลาที่เหาะสม ถ้าการกำหนดราคาตั๋วเกิดการเปลี่ยนแปลง กรุณาถือการกำหนดในเวลานั้นเป็นมาตรฐาน

๑.๑๕ “ราคาตั๋วประเภทพิเศษ” หมายถึงราคาตั๋วอื่น ๆ ที่เป็นราคาธรรมดา ราคาตั๋วประเภทพิเศษมักจะต่ำ  กว่าราคาตั๋วธรรมดา และมีเงื่นไขจำกัดที่ใช้บางอย่าง

๑.๑๖ “วัน” หมายถึงวันในปฏิทิน รวมถึง ๗ วันในหนึ่งอาทิตย์ด้วย แต่เมื่อส่งคำ  แจ้งให้ผู้โดยสาร วันส่งคำ  แจ้งจะไม่คำนวณเข้าไป เมื่อแน่นอนวันหมออายุของตั๋วผู้โดยสาร วันที่เขียนเอาเพนสำหรับตั๋วผู้โดยสาร และวันเริ่มบินสำหรับเที่ยวบิน ก็ไม่คำนวณในนั้นด้วย

๑.๑๗ “สัมภาระ” หมายถึง ข้าวของและทรัพสินส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำ เป็นหรือพอเหมา ซึ่งติดไปเพื่อสวมใส่ ใช้สอย หรือความสะดวกสบาย นอกจากมีการกำหนดแล้ว รวมถึงสัมภาระที่โลดและสัมภาระที่ไม่โลดของผู้โดยสาร

๑.๑๘ “ตั๋วสัมภาระ” หมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับการโลดสัมภาระของผู้โดยสารขนส่งที่เขียนในตั๋วผู้โดยสาร

๑.๑๙ “ใบระบุบัตรสัมภาระ” หมายถึงใบรับรองที่ผู้รับขนส่งแจกให้ผู้โดยสารสำ  ระบุสัมภาระที่โลด

๑.๒๐ “สัมภาระที่โลด” หมายถึงสัมภาระที่ได้เขียนในใบสัมภาระแล้ว และผู้โดยสารส่งให้ผู้รับขนส่งดูแล

๑.๒๑ “สัมภาระที่ไม่โลด” หมายถึงสัมภาระที่ยกเว้นสัมภาระที่โลด และดูแลด้วยผู้โดยสาร

๑.๒๒ “เวลาที่หยุดขึ้นเครื่องบิน” หมายถึงเวลาที่ผู้โดยสารควรทำระเบียบการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินและ รับ บัตรขึ้นเครื่องบินให้เรียบร้อง ที่กำหนดโดยผู้รับขนส่ง

๑.๒๓ “เสียหาย” หมายถึง (๑) ด้วยเหตุที่เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการที่เครื่องบินหรือขึ้น ลงเครื่องบิน ทำให้รับความเสียเพราะตาย หรือมีการสูญเสียทางร่างกาย (๒) ความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเหตุที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สัมภาระที่โลดสูญเสียหรือหายไปในระยะเวลาที่อยู่ในเครื่องบินหรือสัมภาระอยู่ในการดูแลของผู้รับขนส่ง (๓) ความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเหตุที่ความผิดของผู้รับขนส่งหรือเอเยนต์ ซึ่งผู้โดยสารดูแลสัมภาระที่ไม่โลดด้วยตัวเอง

๑.๒๔ “ไม่สามารถต่อสู้ได้” หมายถึงกรณีที่ไม่ธรรมดา ไม่คาดคิดล่วงหน้าได้และไม่สามารถควบคุมได้ ถึงแม้ว้าใช้มาตรการทุกประการเท่าที่จะใช้ได้ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่เกิดขึ้นได้

๑.๒๕ “คำประกาศที่แนบกับข้อกำหนดในสัญญา” หมายถึง คำพรรณนาและคำประกาศของเงื่อนไขฉบับนี้ ที่ตั๋ว ผู้โดยสารหรือโปรแกรมในตั๋วผู้โดยสารอิเล็ทรอนิกส์การขนส่งสารการบินเขียนไว้หรือที่ให้ผู้โดยสารพร้อมกัน

๑.๒๖ “สิทธิถอนเงินพิเศษ” หมายถึงสิทธิถอนเงินพิเศษที่กำหนดด้วยองกรค์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

๑.๒๗ “การแยกทางกลางทาง” หมายถึงผู้โดยสารมีการยกเลิกการโดยสารในสถานที่บางแห่งด้วยความตั้งใจใน ช่วงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง โดยผ่านผู้ขนส่งเห็นด้วย

๑.๒๘ “ราคาโดยสาร” หมายถึงผู้รับขนส่งจัดทำราคาการขนส่งและเงื่อนไขการใช้ ตามต้นและค่าใช้จ่ายสำหรับ โดยสารผู้โดยสาร สัมภาระที่ต้องจ่าย

๑.๒๙ “สปริงแอร์ไลน์” เป็นชื่อย่อข้องบริษัทสปริงแอร์หุ้นส่วน จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษคือ SPRING AIRLINES COMPANY LIMITED ชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ SPRING AIRLINES รหัสสองตัวของบริษัทสายการบินคือ 9C รหัสสามตัว คือ CQH รหัสคำนวณ IATA คือ 089 เวบไซ้ต์ www.ch.com m.ch.com และ www.ChinaSpringTour.com

 

ข้อที่สอง บริเวณที่ใช้เหมาะสม

๒.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

         ยกเว้นมีข้อกำหนดใน ๒.๒ ๒.๔ และ ๒.๕ ในเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว เงื่อนไขนี้ใช้เฉพาะเที่ยวบินหรือ ระยะ เที่ยวบินที่มีชื่อของสปริงแอร์ไลน์หรือรหัสสปริงแอร์ไลน์ซึ่งเขียนในคอลัม “ผู้ขนส่ง”ที่ตั๋วผู้โดยสาร

๒.๒ การขนส่งเหมาเครื่องบิน

         ถ้าเป็นการขนส่งที่จัดตามสัญญาการเหมาเครื่องบิน เงื่อนไขฉบับนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่สัญญาการเหมา เครื่องบิน หรือข้อกำหนดตั๋วผู้โดยสารการเหมาเครื่องบินใช้เงื่อนไขฉบับนี้

๒.๓ รหัสที่ใช้ร่วมกัน

         ถ้าสปริงแอร์ไลน์กับผู้รับขนส่งดำเนินการ “ใช้รหัสร่วมกัน” บนเที่ยวบินบางเที่ยว นั้งหมายถึงแม้ว่า ผู้โดยสารจองตั๋วเที่ยวบินสปริงแอร์ไลน์เรียบร้อย และมีตั๋วผู้โดยสารที่มีชื่อของสปริงแอร์ไลน์หรือรหัสบริษัท การบิน แต่ก็มีโอกาสที่โดยสารเครื่องบินของผู้รับขนส่งอื่น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ สปริงแอร์ไลน์จะบอกผู้รับขนส่ง ที่แท้จริง สำหรับเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ในเมื่อผู้โดยสารจองตั๋วผู้โดยสาร

๒.๔ การใช้ก่อนของกฎหมาย

         เงื่อนไขใช้เหมาะสมกับการขนส่งระหว่างประเทศที่สปริงแอร์ไลน์เอื้ออำนวย ถ้าเงื่อนไขนี้ติดขัดคล้องกับ กฎระเบียบราคาของสปริงแอร์ไลน์หรือกฎหมายที่เหมาะสม ก็ให้กฎระเบียบหรือกฎหมายใช้เป็นอันดับแรก

๒.๕ เงื่อนไขนี้ใช้ก่อนข้อกำหนดอื่น ๆ ของสปริงแอร์ไลน์

         ยกเว้นเงื่อนไขมีข้อกำหนด อื่น ๆ ถ้าข้อกำหนดอื่น ๆ ข้อใดข้อหนึ่งของสปริงแอร์ไลน์ขัดแย้งกันเงื่อนไขนี้ เงื่อนไขก็จะใช้เป็นอันดับแรก
ข้อที่สาม ตั๋วผู้โดยสาร

๓.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

๓.๑.๑ ตั๋วผู้โดยสารคือหลักฐานขั้นแรกที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาการขนส่งและเงื่อนไขสัญญาการขนส่งระหว่างผู้รับขนส่งที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารกับผู้โดยสาร ผู้รับขนส่งเอื้ออำนวยบริการการขนส่งให้เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารซึ่งออกโดยผู้รับขนส่งหรือเอเยนต์ และ มีสิทธิที่เรียอกร้องผู้โดยสารออกบัติประจำตัว เงื่อนไขของสัญญาในตั๋วผู้โดยสารเป็นการคัดเลือกจากข้อกำหนด ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขนส่ง

๓.๑.๒ ตั๋วผู้โดยสารอย่างน้อยควรรวมถึงเนื้อหาดังต่อไปนี้

๓.๑.๒ aชื่อผู้รับขนส่ง

๓.๑.๒ bชื่อผู้โดยสาร

๓.๑.๒ cชื่อผู้ที่ออกตั๋ว เวลาและสถานที่ออกตั๋ว

๓.๑.๒ dจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง

๓.๑.๒ eราคาตั๋วกับวิธีการชำระเงิน

๓.๑.๒ fหมายเลขตั๋ว

๓.๑.๒ gจำนวนสัมภาระฟรี

๓.๑.๒ hจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางอยู่ในพรมแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีจุดจอดผ่านหนึ่งจุดหรือ หลายจุดในต่างประเทศ ต้องระบุจุดจอดผ่านอย่างน้อยหนึ่งจุด

๓.๑.๒ iจุดปลายทาง จุดเริ่มต้นหรือจุดจอดผ่านของทางการบินผู้โดยสารไม่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ควรบอกให้ทราบว่า การขนส่งนี้ใช้เหมาะกับอนุสัญญานั้นในตั๋วผู้โดยสาร ตั๋วผู้โดยสารควรมีคำ  บอกนั้น ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาการขนส่งการบินระหว่างประเทศที่ใช้เหมาะสาม

๓.๑.๓ ผู้รับขนส่งหรือเอเยนต์ที่ได้รับสิทธิควรออกตั๋วผู้โดยสารต่างหากสำหรับผู้โดยสารทุกคน

๓.๑.๔ ตั๋วผู้โดยสารโอนขายไม่ได้ ถ้าตั๋วผู้โดยสารไม่ใช่ผู้มีสิทธิโดยสารเครื่องบินหรือผู้คืนตั๋วถือไว้ สปริงแอร์ไลน์จะอำนวยบริการการขนส่งหรือคืนเงินให้ผู้ที่มีตั๋วผู้โดยสารตามข้อกำหนด สปริงแอร์ไลน์ไม่ รับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิโดยสารเครื่องบินหรือผู้คืนตั๋วซึ่งมีตั๋วผู้โดยสารเดิม

๓.๑.๕ ตั๋วผู้โดยสารแก้ถูไม่ได้ ตั๋วผู้โดยสารที่แก้ถูไม่มีประสิทธิภาพ

๓.๑.๖ ตั๋วผู้โดยสารที่จำหน่ายด้วยราคาที่ให้เปรียบนั้น สามารถมีเงื่อนไขที่จำกัดหรือยกเว้นสิทธิการโอน เปลี่ยน แปลง การคืนตั๋ว ผู้โดยสารควรเลือกราคาตั๋วที่เหมาะสมตามความต้องการ

๓.๑.๗ ตั๋วผู้โดยสารเป็นทรัพสินของผู้รับขนส่งที่ออกตั๋วเสมอ

๓.๑.๘ นอกจากตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สิ่งที่ผู้โดยสารควรยื่นให้ดูมีใบโดยสารเครื่องบินเพื่อโดยสาร เครื่องบิน ตั๋วผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพของซึ่งมีใบโดยสารเครื่องบินและใบผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้อื่น ๆ มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิโดยสารเครื่องบิน ถ้าตั๋วผู้โดยสารที่ให้ดูขาดเสียหรือไม่ใช่เปลี่ยนโดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ของ สปริงแอร์ไลน์ ผู้โดยสารจะไม่มีสิทธิโดยสารเครื่องบินเหมือนกัน สำหรับตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้โดยสาร ควรยื่นตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกตั๋วด้วยชื่อของผู้โดยสารคนหนึ่ง พร้อมกับบัติประจำ ตัว มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิโดยสารเครื่องบิน

๓.๑.๙ aการเสียหายตั๋วผู้โดยสารที่มีเวลาแน่นอน ตั๋วผู้โดยสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งเสียหายหรือขาดเสีย หรือตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารให้ดูไม่รวมถึงใบโดยสารเครื่องบินและใบผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้ทั้งหมด สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ที่รับสิทธิสามารถกรอกออกตั๋วผู้โดยสารแทนตั๋วผู้โดยสารเดิมหรือตั๋วผู้โดยสารส่วนหนึ่ง หลังจากตั๋วผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพของเที่ยวบินเที่ยวนั้นที่ผู้โดยสารอำนวยมีใบรับรองความพอใจแล้ว ในพื้นฐานที่ไม่ผิดกับเงื่อนไขจำกัดราคาตั๋วผู้โดยสารเดิม แต่ผู้โดยสารต้องอำนวยหลักฐานที่ตั๋วผู้โดยสารได้กรอกออกของเที่ยวบินที่ผู้โดยสารจะโดยสารภายในเวลากำหนดก่อนที่เที่ยวบินจะท่าอากาศยาน และเซ็นสัญญากับสปริงแอร์ไลน์ รับรองว่าจะคืนค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย ด้วย เหตุที่สปริงแอร์ไลน์เสริมตั๋วใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งค่าใช้จ่ายและความเสียหายนั้นไม่เกินราคาตั๋วผู้โดยสารเดิม นี่เป็นความจำ  เป็นและสมเหตุสมผลมากสำหรับอันตรายที่สปริงปแอร์ไลน์หรือผูรับขนส่งได้รับจากตั๋ว ผู้โดยสาร โดนใช้ผิด แต่ถ้าฝ่ายสปริงแอร์ไลน์เป็นฝ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหาย สปริงแอร์ไลน์จะไม่เรียกร้องผู้โดยสาร คืนค่าใช้จ่าย สปริงแอร์ไลน์สามารถเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยให้ปริการประเภทนี้ แต่ยกเว้นความเสียหายหรือ ความขาดเสีย เกิดขึ้นโดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์จำหน่าย

๓.๑.๙ bในกรณีที่ตั๋วผู้โดยสารเกิดความเสียหายหรือผู้โดยสารไม่สามารถอำนวยหลักฐานที่มีตั๋วผู้โดยสาร อย่างประสิทธิภาพของเที่ยวบินที่จะโดยสาร หรือผู้โดยสารไม่เซ็นสัญญาดังกล่าว สปริงแอร์ไลน์สามารถ เรียกร้องผู้โดยสารจ่ายค่าตั๋วเต็มราคาของตั๋วผู้โดยสารที่เสริม โดยการรับรองจากสปริงแอร์ไลน์ ในกรณีที่ ตั๋วผู้โดยสารที่เสียหายหรือขาดไม่ได้ใช้ภายในหนึ่งปีตั้งแต่วันที่เปิดออกหรือวันที่จะออกเดินทาง สามารถถอน คืนเงินได้

๓.๑.๑๐ ตั๋วผู้โดยสารเป็นบัตรตั๋วที่มีค่า ผู้โดยสารควรเก็บไว้ให้ดี เผื่อหายหรือถูกขโมย

๓.๒ เวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสาร

๓.๒.๑ นอกจากตั๋วผู้โดยสาร เงื่อนไขนี้หรือราคาการขนส่ง(ราคาการขนส่งสามารถกำหนดเวลาหมดอายุ ซึ่งเขียน บนตั๋วผู้โดยสาร)มีข้อกำหนดแล้ว เวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารคือ

๓.๒.๑ aตั๋วผู้โดยสารที่มีราคาตั๋วทั่วไปต้องเริ่มออกเดินทางภายในหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ออกตั๋ว การขนส่งมี ประสิทธิภาพภายในหนึ่งปีตั้งแต่วันที่เริ่มการออกเดินทางตอนแรก ถ้าตั๋วผู้โดยสารทั้งหมดไม่ได้ใช้ การขนส่งมี ประสิทธิภาพภายในหนึ่งปีตั้งแต่ตั๋วผู้โดยสารที่กรอกออก

๓.๒.๑ bข้อข้างต้นกำหนดการคำนวณของเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสาร ตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาวันที่ สองจากการเริ่มออกเดินทางหรือวันที่กรอกออกตั๋วผู้โดยสารจนถึงศูนย์นาฬิกาวันที่สองจากวันที่หมดอายุ

๓.๒.๒ สปริงแอร์ไลน์ควรเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารตามข้อกำหนด ในกรณีที่ ผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารภายในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสาร ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

๓.๒.๒ a สปริงแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินที่ผู้โดยสารจองที่ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

๓.๒.๒ bสปริงแอร์ไลน์ไม่จอดพักที่จุดจอดผ่านของเที่ยวบิน แต่จุดจอดผ่านนั้นเป็นจุดเริ่มต้น จุดปลายทาง หรือจุดผ่านกลางทางของผู้โดยสาร

๓.๒.๒ cสปริงแอร์ไลน์ไม่บินตามตารางเที่ยวบินที่สมเหตุสมผล

๓.๒.๒ dสปริงแอร์ไลน์ทำให้ผู้โดยสารพลาดการต่อเที่ยวบิน

๓.๒.๒ eสปริงแอร์ไลน์เปลี่ยนชั้นที่นั่งที่ไม่เหมือนกัน

๓.๒.๒ fสปริงแอร์ไลน์ไม่สามารถอำนวยที่นั่งที่ได้คอนเฟิร์มล่วงหน้าได้

๓.๒.๓ ในเมื่อที่ผู้โดยสารจองตั๋ว เนื่องจากผู้รับขนส่งไม่อำนวยที่นั่งเที่ยวบินเที่ยวนั้น ทำให้ผู้โดยสารที่มี ตั๋วผู้โดยสารราคาทั่วไปไม่สามารถโดยในเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารได้ สปริงแอร์ไลน์ควรเลื่อนเวลา ที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารตามข้อกำหนด

๓.๒.๔ ถ้าผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารต่อไปในกลางทางด้วยโรคภัยไข้เจ็บในเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋ว ผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์จะเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารจนถึงวันที่ผู้โดยสารเหมาะสมที่จะ ไป โดยสารได้ หรือเลื่อนถึงหลังจากวันที่สปริงแอร์ไลน์สามารถอำนวยที่นั่งของเที่ยวบินที่เร็วที่สุดในจุดที่ผู้โดยสาร หยุดการเดินทางตามเกร็ดของราคาตั๋วที่ผู้โดยสารจ่าย คนไข้ควรอำนวยใบรับรองวินิจฉัยจากหมอ เมื่อตั๋ว ผู้โดยสารมีใบโดยสารหลายใบ หรือใบบันทึกของระบบการจองที่นั่งสำหรับผูโดยสารในตั๋ว ผู้โดยสาร อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจุดแยกทางกลางทางหนึ่งจุดหรือหลายจุด การเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสาร ไม่สามารถเกินเวลาสามเดือนตั้งแต่ผู้โดยสารเหมาะสมออกเดินทางท่องเที่ยวที่ใบรับรองวินิจฉัยจากหมอ ถ้าประกฎสภาพแบบนี้ สปริงแอร์ไลน์จะเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพของผู้โดยสารร่วมทางที่ไปเป็นเพื่อน

๓.๒.๕ ถ้าผู้โดยสารเสียชีวิตในกลางทางโดยสาร ตั๋วผู้โดยสารของผู้ที่ไปเป็นเพื่อนของผู้โดยสารคนนั้นสามารถ เปลี่ยนแปลงได้โดยวิธีการยกเลิกเวลาหยุดพักสั้นที่สุด หรือเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพ ถ้าญาติพี่น้องของ ผู้โดยสารเสียชีวิตในกลางทางโดยสาร ตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารคนนั้นกับผู้ที่ไปเป็นเพื่อน ก็สามารถ เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน แต่เปลี่ยนแปลงประเภทนี้ ควรทำ หลังจากได้รับ มรณบัตร และเวลาการเลื่อนของเวลา ที่มีประสิทธิภาพตั๋วผู้โดยสารจะเกินเวลา ๔๕ วันตั้งแต่วันที่เสียชีวิตที่เขียนในใบรับรองการเสียชีวิตไม่ได้

๓.๓ การลำ ดับและการใช้ใบตั๋วที่ติดต่อกัน

๓.๓.๑ ตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารซื้อ ใช้เฉพาะการขนส่งของจุดเริ่มต้น จุดจอดผ่านและจุดปลายทางที่ตั๋วผู้โดยสารเขียนไว้ ราคาตั๋วที่ผู้โดยสารจ่าย ทำ  ตามกฎระเบียบราคาการขนส่งและการขนส่งเขียนไว้ในตั๋วผู้โดยสารของสปริงแอร์ไลน์ ราคาตั๋วคือเนื้อหาพื้นฐานของสัญญาการขนส่งระหว่างสปริงแอร์ไลน์กับผู้โดยสาร ใบตั๋วที่ติดต่อกันในตั๋วผู้โดยสารทั้งหมดต้องใช้ตามการลำ  ดับที่กำหนดโดยตั๋วผู้โดยสาร

มิฉันนั้น ตั๋วผู้โดยสารไม่เพียงแต่ไม่ได้รับ หากยังสูญเสียประสิทธิภาพด้วย

๓.๓.๒ ถ้าผู้โดยสารอยากเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการขนส่งข้อใดข้อหนึ่ง ควรจะติดต่อกับสปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้าก่อน พอการขนส่งเปลี่ยนแปลง ราคาตั๋วก็จะคิดคำนวณใหม่ ผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะรับราคาตั๋วใหม่หรือราคาตั๋วผู้โดยสารเดิมก็ได้ ถ้าเนื่องจากเกิดเรื่องไม่สามารถจัดการได้ ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนเนื้อหาข้อใดข้อหนึ่งของการขนส่ง ผู้โดยสารควรติดต่อกับสปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้า สปริงแอร์ไลน์จะพยายามส่งผู้โดยสารไปถึงจุดแยกทางกลางทางป้ายต่อไปหรือจุดปลายทาง ซึ่งไม่คิดราคาตั๋วใหม่

๓.๓.๓ ถ้าผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงการขนส่งโดยยังไม่ได้รับความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์ จะทำ ราคาตั๋วตามทางโดยสารที่แท้จริงของผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรจ่ายจำนวนต่างกันระหว่างราคาตั๋วเดิมกับราคาตั๋วที่ได้เปลี่ยนแปลง และค่าระเบียบ และใบตั๋วติดต่อกันที่ไม่เคยใช้ของตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารจะเสียสิทธิ

๓.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการขนส่งบางอย่างไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตั๋ว แต่การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการขนส่งบางอย่างจะทำให้ราคาตั๋วสูงขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของจุดเริ่มต้นหรือทิศทางการโดยสาร ราคาตั๋วส่วนมากมีประสิทธิภาพเพียงต่อเที่ยวบินที่มีวันพิเศษที่เขียนในในตั๋วผู้โดยสาร และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

๓.๓.๕ ใบตั๋วที่โดยสารเครื่องบินทุกใบของตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารควรบอกชั้นที่นั่งโดยสาร วันที่โดยสาร และหลังจากจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วจึงใช้ในการขนส่ง ถ้าตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารมีอยู่ในเวลาที่ไม่เป็นประจำ   ผู้โดยสารจะจองตั๋วได้ตามกฎระเบียบราคาการขนส่งของสปริงแอร์ไลน์และสภาพการใช้ได้ของที่นั่งเที่ยวบินนั้น

๓.๔ ชื่อและที่อยู่ของผู้รับขนส่ง

ในตั๋วผู้โดยสาร ชื่อของสปริงแอร์ไลน์เขียนย่อเป็นรหัสบริษัทการบินหรือแบบคำศัพท์ย่อ ๆ ประเภทอื่น ๆ ของสปริงแอร์ไลน์ สนามบินที่จุดออกเดินทางที่สอดคล้องกับคำ  ย่อคำ  แรกของชื่อผู้รับขนน่งที่เขียนในตาราง “ผู้รับขนส่ง”ตั๋วผู้โดยสารควรเป็นที่อยู่ของผู้รับขนส่ง เมื่อใช้ตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่นั้นเขี่ยนในตอนที่หนึ่งระยะการบินของใบกระบวนการผู้โดยสารหรือผู้รับขนส่ง

ข้อที่สี่ ราคาตั๋วและค่าภาษี

๔.๑ ราคาตั๋ว

๔.๑.๑  ยกเว้นมีข้อกำหนดอื่น ๆ ราคาตั๋วใช้เฉพาะการขนส่งการบินจากสนามบินการออกเดินทางและสนามบินจุดมุ่งหมาย ราคาตั๋วไม่รวมถึงการขนส่งบนพื้นระหว่างสนามบินกับสนามบินหรือสนามบินกับเขตตัวเมือง

๔.๑.๒ ราคาตัวที่เหมาะสมเป็นราคาตั๋วที่สปริงแอร์ไลน์ประกาศ สามารถประกอบราคาตั๋วตามข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ ราคาตั๋วที่เหมาะสมเป็นราคาตั๋วที่มีประสิทิธิภาพตั้งแต่วันที่เริ่มการขนส่งเที่ยวบินของใบโดยสารเครื่องบินใบแรกในตั๋วผู้โดยสาร ในเมื่อราคาตั๋วที่เก็บได้ไม่ตรงกับราคาตั๋วที่เหมาะสม ผู้โดยสารควรจ่ายจำนวนต่างหรือสปริงแอร์ไลน์คือจำนวนต่าง ถ้าผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเส้นทางการบิน เที่ยวบินหรือวันที่การโดยสาร จะมีอิทธิพลต่อราคาตั๋วที่ผู้โดยสารควรจ่าย

๔.๑.๓ ราคาตั๋วใช้เฉพาะแต่เส้นทางที่ได้ประกาศซึ่งเกี่ยวกับราคาตั๋ว ถ้าราคาตั๋วใช้เฉพาะหนึ่งเส้นทางขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถระบุเส้นทางก่อนที่ออกตั๋ว มิฉะนั้นระบุไว้โดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ที่ได้รับสิทธ์

๔.๒ เงินภาษีกับค่าใช้จ่าย

๔.๒.๑ เงินภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บเพราะเอื้ออำนวยอุปกรณ์บริการตามข้อกำหนดโดยรัฐบาลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือผู้ดำ  เดินการสนามบิน ก็ไม่รวมในราคาตั๋วที่เหมาะสมทั้งนั้น เงินราคาหรือค่าใช้จ่ายนั้น ควรชำระโดยผู้โดยสาร

๔.๒.๒ สปริงแอร์ไลน์จะบอกผู้โดยสารทราบเงินภาษีและค่าใช้จ่ายไม่รวมในราคาตั๋ว ในเมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วเครื่องบิน ซึ่งค่าภาษีส่วนมากจะเขียนที่ตั๋วผู้โดยสารตามลำ  ดับ เงินภาษีหรือค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนบ่อย และอาจจะเก็บไว้หลักจากตั๋วผู้โดยสารขายออก ถ้าค่าภาษีเหมาะสมที่เขียนในตั๋วผู้โดยสารมีการเพิ่มหรือเพิ่มเงินภาษีใหม่หลักจากตั๋ผู้โดยสารขายออก ผู้โดยสารมีหน้าที่จ่ายครบ ถ้าเงินภาษีที่ผู้โดยสารจ่ายเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินถูกยกเลิกหรือลดส่วนไม่เหมาะกับผู้โดยสารใช้ ผู้โดยสารมีสิทธิที่เรียกคืนเงินได้

๔.๓ เงินตรา

๔.๓.๑ ตามปรกติ ราคาตั๋ว เงินภาษีและค่าใช้จ่ายควรจ่ายด้วยเงินตราสถานที่ที่ออกตั๋ว

๔.๓.๒ ด้วยเหตุที่เงินตราสถานที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ สปริงแอร์ไลน์ตัดสินใจเองว่าจะรับเงินตราประเภทอื่น ๆ เมื่อผู้โดยสารใช้เงินตราอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราคาตั๋วที่ประกาศ ควรจ่ายหลังจากแลกเปลี่ยนตามอัตราการแลกเปลี่ยน

ข้อที่ห้า จองที่นั่งและซื้อตั๋ว

๕.๑ คำ  เรียกร้องการจองที่นั่ง

๕.๑.๑ สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ของสปริงแอร์ไลน์จะบันทึกสภาพที่ผู้โดยสารจองที่นั่งเที่ยวบิน ถ้าผู้โดยสารมีคำ  เรียกร้อง สปริงแอร์ไลน์จะให้บันทึกการจองที่นั่งที่เป็นหนังสือแก่ผู้โดยสาร

๕.๑.๒ ราคาบางส่วนมีข้อจำกัดหรือปฏิเสธผู้โดยสารเปลี่ยนหรือยกเลิกที่นั่ง ในกรณีที่ราคาตั๋วมีเงื่อนไขจำกัด ผู้โดยสารเปลี่ยนหรือยกเลิกที่นั่ง ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดของเงื่อนไขนั้น ข้อละเอียดของราคาตั๋วที่เกี่ยวข้องขอดูกฏระเบียบการกำหนดราคาที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ เวลาจำกัดการซื้อตั๋ว

๕.๒.๑ ผู้โดยสารควรจองที่นั่งตามระเบียบที่สปริงแอร์ไลน์กำหนด และชำระเงินภายในเวลาการซื้อตั๋วที่สปริงแอร์ไลน์กำหนด ถ้าผู้โดยสารไม่ชำระเงินภายในเวลาการซื้อตั๋วที่สปริงแอร์ไลน์กำหนด สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่จะยกเลิกที่นั่งของผู้โดยสารจองไว้

๕.๒.๒ สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วกระดาษ หลังจากสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์กรอกเปิดตั๋วผู้โดยสารให้กับผู้โดยสาร และที่นั่งนั้นรวมในใบโดยสารที่เกี่ยวข้องของตั๋วผู้โดยสาร จึงถือว่าที่นั่งจองไว้เรียบร้อยและประสิทธิภาพ ในเมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วผู้โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มจากบันทึกระบบจองที่นั่งของสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ว่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าที่นั่งจองไว้เรียบร้อยและประสิทธิภาพ

๕.๒.๓ สปริงแอร์ไลน์ควรอำนวยที่นั่งตามเที่ยวและชั้นที่นั่งที่ผู้โดยจองไว้เรียบร้อย

๕.๓ ข้อมูลส่วนตัว

         ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้โดยสารให้กับสปริงแอร์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โดยสารใช้ใน จองที่นั่ง ซื้อตั๋ว รับบริการเสริมและบริการเสริมอื่น ๆ อำนวยความสะดวกสำหรับระเบียบการอพยพและเข้าประเทศ และเอื้ออำนวยแก่ฝ่ายรัฐบาล ดังนั้น ผู้โดยสารเห็นด้วยว่าสปริงแอร์ไลน์เก็บไว้และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร และยื่นข้อมูลนั้นให้ ฝ่ายเกี่ยวข้องของสปริงแอร์ไลน์ เอเยนต์ที่ได้รับสิทธิ ฝ่ายรัฐบาล หรือผู้ที่ให้บริการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๕.๔ ไม่รับรองอำนวยที่นั่งบนเครื่องที่ผู้โดยสารสมัครหรือระบุไว้

สปริงแอร์ไลน์จะตอบสนองความต้องการสำหรับผู้โดยสารสมัครที่นั่งบนเครื่องบนล่วงหน้าอย่างเต็มที่ แต่สปริงแอร์ไลน์ไม่รับรองอำนวยที่นั่งใด ๆ ด้วยความต้องการความปลอดภัยหรือการอนุรักษ์ความปลอดภัย สปริงแอร์ไลน์เก็บรักษาสิทธิที่แจกหรือแจกที่นั่งบนเครื่องใหม่เสมอ ถึงแม้ว่าหลังจากขึ้นเครื่องแล้ว

๕.๕ การเก็บรักษาการจองที่นั่ง

๕.๕.๑ ถ้าผู้โดยสารใช้ที่นั่งที่จองไว้โดยไม่ตามข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ และไม่บอกสปริงแอร์ไลน์ด้วย สปริงแอร์ไลน์สามารถยกเลิกเดินทางต่อไปและที่นั่งขากลังที่ผู้โดยสารจองไว้เรียบร้อยแล้วและเก็บค่าบริการผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้ที่นั่งที่จองไว้เรียบร้อยก่อน แต่ ถ้าผู้โดยสารบอกให้สปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้า ที่นั่งเที่ยวบินต่อไปของผู้โดยสารจะเก็บรักษาไว้

๕.๕.๒ สำหรับเที่ยวบินที่สปริงแอร์ไลน์รับขนส่ง หากเก็บรักษาที่นั่งในการเดินทางต่อหรือการเดินทางกลับเรียกร้องผู้โดยสารคอนเฟิร์มอีกครั้งภายในเวลากำหนด สปริงแอร์ไลน์จะบอกให้ผู้โดยสารทราบด้วยเอง แต่ผู้โดยสารควรทำ ความรู้จักที่นั่งของผู้รับขนส่งอื่น ๆ ใด ที่เกี่ยวกับผู้โดยสารออกเดินทางด้วยตนเอง แล้วค่อยคอนเฟิร์มอีกครั้ง หากต้องการคอนเฟิร์มอีก ผู้โดยสารควรทำ  ระเบียบคอนเฟิร์มอีกครั้งกับผู้รับขนส่งที่มีรหัสเขียนไว้ที่ตั๋วผู้โดยสาร

ข้อที่หก ตารางเวลาเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าและยกเลิก

๖.๑ เวลาเที่ยวบิน

๖.๑.๑ เวลาเที่ยวบินหรือรูปแบบเครื่องบินที่ระบุในตาราเวลาเที่ยวบิน ในช่วงระหว่างวันที่ประกาศและวันที่ผู้โดยสารออกเดินทางจริงอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ สปริงแอร์ไลน์ไม่รับรองเวลาเที่ยวบินหรือรูปแบบเครื่องบิน และเวลาเที่ยวบินหรือรูปแบบเครื่องบินนั้นก็ไม่เป็นส่วนประกอบของสัญญาการขนส่งระหว่างสปริงแอร์ไลน์กับผู้โดยสารอีกด้วย

๖.๑.๒ ก่อนที่สปริงแอร์ไลน์ได้รับการจองตั๋วจากผู้โดยสาร จะบอกให้ผู้โดยสารทราบเวลาจองเที่ยวบินล่องหน้าที่มีประสิทธิภาพ และระบุไว้ในตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสาร หลังจากตั๋วผู้โดยสารขายออกแล้ว สปริงแอร์ไลน์อาจจะเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินก็ได้ หากผู้โดยสารอำนวยวิธีการติดต่อของผู้โดยสารให้กับสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์จะพยายามแจ้งการเปลี่ยนแปลงของเวลาเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบ หลังจากผู้โดยสารซื้อตั๋ว ถ้าสปริงแอร์ไลน์ทำ การเปลี่ยนแปลงกับเวลาเที่ยวบินเป็นอย่างมากโดยผู้โดยสารจะยอมรับไม่ได้ และสปริงแอร์ไลน์ไม่สามารถจัดหาเที่ยวบินที่ผู้โดยสารยอมรับแทนได้ให้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารมีสิทธิรับคืนตั๋วตามข้อกำหนด ๘.๒

๖.๒ การยกเลิกเที่ยวบินและเที่ยวบินล่าช้า

๖.๒.๑ สปริงแอร์ไลน์จะใช้มาตรการของการเรียกร้องที่เหมาะสมทุกประการเพื่อหลีกเลี่ยงผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารล่าช้า ถ้าสปริงแอร์ไลน์ได้ใช้มาตรการของการเรียกร้องที่เหมาะสมทุกประการหรือไม่สามารถใช้มาตรการนั้น สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๖.๒.๒ ยกเว้นอนุสัญญามีข้อกำหนดอื่น ๆ ถ้าสปริงแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบิน ไม่สามารถบินไปตามเวลาเที่ยวบินอย่างสมควร และไม่สามารถจอดที่จุดหมายปลายทางหรือจุดจอดผ่านหรือทำให้ผู้โดยสารผิดพลาดเที่ยวบินต่อที่มีที่นั่งจองไว้เรียบร้อยแล้ว สปริงแอร์ไลน์จะใช้มาตรการดังต่อไปนี้ให้ผู้โดยสารเลือก

๖.๒.๒.๑ จัดหาเที่ยวบินต่อที่มีที่นั่งใช้ได้ของสปริงแอร์ไลน์ให้กับผู้โดยสารและไม่เก็บค่าเสริมด้วย หรือเลื่อนเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารในเมื่อมีความจำ เป็น หรือ

๖.๒.๒.๒ จัดทำ การคืนตั๋วตามข้อกำหนด ๘.๒ เงื่อนไขฉบับนี้

๖.๒.๓ ถ้าเกิดกรณีใด ๆ ของข้อกำหนด ๖.๒.๒ มาตรการที่แก้ไขปัญหาที่ระบุในข้อ ๖.๒.๒.๑ กับ ๖.๒.๒.๒ เป็นมาตรการทั้งหมดที่ให้ผู้โดยสารเลือก ยกเว้นอนุสัญญามีข้อกำหนดอื่น ๆ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบหน้าที่ใด ๆ อื่น ๆ ต่อผู้โดยสาร

๖.๒.๔ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ สปริงแอร์ไลน์จะยกเลิก หยุดบิน เปลี่ยนแปลง เลื่อนเวลาของการบินเที่ยว โดยสามารถไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจัดการตามข้อ ๗.๒.๒

๖.๒.๔.๑ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือในกระบวนการขนส่ง

๖.๒.๔.๒ เพื่อรับรองประกันความปลอดภัยการบิน

๖.๒.๔.๓ เหตุผลอื่น ๆ ที่สปริงแอร์ไลน์ควบคุมไม่ได้หรือคาดไม่ถึงล่วงหน้า

๖.๓ บริการผู้โดยสารสำหรับการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

        บริการผู้โดยสารสำหรับการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินเหมือนกับตอนที่สองบทที่สิบห้า “เงื่อนไขรวมการขนส่งผู้โดยสารสัมภาระภายในประเทศสำหรับบริษัทสปริงแอร์ไลน์ หุ่นส่วนจำกัด” ในนั้น บริการกิจการตั๋วมีที่ข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดเงื่อนไขนี้

ข้อที่เจ็ด การเปลี่ยนแปลง

๗.๑ ผู้โดยสารยังไม่เริ่มการเดินทางหรือผู้โดยสารเริ่มการเดินทางแล้วแต่ยังไม่ไปถึงจุดหมายปลายทาง มีคำ  เรียกร้องว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง ชั้นที่นั่ง เที่ยวบินหรือเวลาประสิทธิภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ไม่เคยใช้ของตั๋วผู้โดยสารนั้น ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสมัครเอง

๗.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงโดยสมัครเอง จะจัดการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๗.๑.๑.๑ ผู้โดยสารควรเสนอออกมาก่อนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั๋วผู้โดยสารระบุไว้

๗.๑.๑.๒ หลังจากได้รับการเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินแล้ว ควรใช้ราคาตั๋วและค่าใช้จ่ายทุกประการตั้งแต่วันที่เริ่มการขนส่งที่ระบุในใบโดยสารใบแรกของตั๋วผู้โดยสารเดิม

๗.๑.๑.๓ จำนวนต่างกันระหว่างราคาตั๋วและค่าใช้จ่ายทุกประการหลังจากได้รับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเที่ยวบินกับราคาตั๋วเดิมและค่าใช้จ่ายทุกประการ ควรชำระโดยผู้โดยสารหรือผู้รับขนส่งคือ

๗.๑.๑.๔ หลังจากได้รับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเที่ยวบิน เวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารใหม่ที่ได้กรอกเปิดตรงกับเวลาที่มีประสิทธิภาพของตั๋วผู้โดยสารเดิม และคิดคำนวณตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาวันที่สองที่เริ่มการขนส่งที่ระบุในใบโดยสารแรกของตั๋วผู้โดยสารเดิม

๗.๑.๑.๕ ถ้าราคาตั๋วมีเงื่อนไขจำกัด ผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินด้วยสมัครเอง ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดของเงื่อนไขนั้น

๗.๑.๒ การเปลี่ยนหลักฐานและชื่อของผู้โดยสาร

๗.๑.๒.๑ ด้วยเหตุของผู้โดยสารเอง ชื่อผู้โดยที่เขียนในตั๋วผู้โดยนั้นมีตัวอักษรเขียนผิด และประเภทหลักฐานหรือมายเลขหลักฐานมีตัวเลขต้องเปลี่ยน ต้องยื่นความสมัครเปลี่ยนภายในเวลากำหนดก่อนที่เที่ยวบินไปจากท่าอากาศยาน

๗.๑.๒.๒ ถ้าผู้โดยสารเรียกร้องว่าเปลี่ยนผู้โดยสาร จะทำ  การคืนตั๋วด้วยตนเองตาม ๘.๓ เงื่อนไขนี้

๗.๑.๒.๓ ประเภทหลักฐานเปลี่ยนไม่ได้พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อของผู้โดยสาร สนามกุลของผู้โดยสารเปลี่ยนไม่ได้

๗.๑.๒.๔ สปริงแอร์ไลน์จะเก็บค่าบริการส่วนหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนหลักฐานและชื่อของผู้โดยสาร แต่ถ้าหลักฐานและชื่อของผู้โดยสารมีความผิดซึ่งทำให้โดยสปริงแอร์ไลน์และเอเยนต์ สปริงแอร์ไลน์จะทำ  การเปลี่ยนแปลงให้กับผู้โดยสารโดยฟรี

๗.๒ การเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินโดยไม่สมัครเอง

๗.๒.๑  สปริงแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินที่ผู้โดยสารจองไว้เรียบร้องแล้ว หรือยกเลิกการจอดที่จุดหมายปลายทางหรือจุดจอดกลางทางของผู้โดยสาร หรือไม่สามารถบินได้ตามเวลาเที่ยวบินอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถอำนวยที่นั่งที่จองไว้ล่วงหน้าทำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบิน เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินโดยไม่สมัครเอง

๗.๒.๒ สปริงแอร์ไลน์จะพิจารณาความต้องการที่เหมาะสมของผู้โดยสาร และจัดการตามข้อกำหนด ๖.๒.๒ เงื่อนไขนี้ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินโดยไม่สมัครเอง เพราะดำ เนินตามข้อกำหนด ๖.๒.๔

ข้อที่แปด คือตั๋ว

๘.๑ สปริงแอร์ไลน์จะคืนเงินตั๋วทั้งหมดหรือตั๋วผู้โดยสารตอนที่ยังไม่เคยใช้ตามกฎระเบียบราคาที่สปริงแอร์ไลน์ใช้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๘.๑.๑ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ทำ การคืนเงินตั๋วให้แก่ผู้โดยสารที่มีชื่อเขียนไว้ในตั๋วผู้โดยสาร

๘.๑.๒ ถ้าผู้โดยสารที่มีชื่อเขียนไว้ในตั๋วผู้โดยสารไม่ใช้ผู้ชำระเงินที่ซื้อตั๋วผู้โดยสาร และมีเงื่อนไขการคืนเงินที่ซื้อตั๋วเขียนไว้ในตั๋วผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์จะคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินหรือผู้ที่ระบุไว้ ถ้าผู้สมัครคืนตั๋วไม่ใช่ผู้โดยสารที่มีชื่อเขียนไว้ในตั๋วผู้โดยสาร ผู้สมัครคืนตั๋วต้องยื่นบัตรประจำ ตัวฉบับเดิม พร้อมกับใบรับรองประจำ ตัวของผู้โดยสารที่มีชื่อเขียนไว้ในตั๋วผู้โดยสาร(ฉบับเดิมหรือฉบับสำ  เนา) และหนังสือมาบหมายที่ผู้โดยสารมอบหมายคืนตั๋ว

๘.๑.๓ ถ้าผู้โดยสารสมัครคืนตั๋ว ควรเขียนใบคืนเงินที่สปริงแอร์ไลน์กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีตั๋วผู้โดยสารเสียหาย ต้องส่งใบผู้โดยสาร ใบเสร์จผู้โดยสารและใบโดยสารเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดให้สปริงแอร์ไลน์ จึงจะจัดทำ การคืนตั๋วได้

๘.๑.๔ ผู้โดยสารคืนตัวเพราะป่วย

๘.๑.๔.๑ ผู้โดยสารสมัครคืนตัวเพราะป่วยไปเดินทางไม่ได้ ต้องเสนอออกก่อนที่เที่ยวบินออกท่าอากาศยานตามข้อกำหนด และอำนวยใบรับรองวินิจฉัยตามมาตรฐาน ประวัติอาการป่วยที่มีหมอที่มีตำ แหน่งชั้นกลาง(ชั้นกลาง)เซ็นชื่อและออกโดยหน่วยงานพยาบาลระดับอำ  เภอ(รวม)ขึ้นไป ถ้าอาการป่วยเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน หรือเกิดขึ้นที่จุดจอดผ่านเที่ยวบิน ซึ่งไม่สามารถได้รับใบรับรองหน่วยงานพยายาลใด ๆ ทันที ต้องให้พนักงานเคาเตอร์ที่อยู่เวร(หรือหน้าที่บริกรบนเครื่องเที่ยวบินในวันนั้น) และผู้อำนวยการจุดจอดผ่านเซ็นชื่อที่ตั๋วผู้โดยสารพร้อมกับจึงจะจัดทำ  ได้

๘.๑.๔.๒ ในกรณีที่ผู้โดยสารคืนตัวเพราะป่วย ถ้าเสนอที่จุดเริ่มต้นเที่ยวบิน จะคืนเงินตั๋วทั้งหมด ถ้าเสนอที่จุดจอดผ่าน ก็จะหักเงินของที่นั่งที่ได้ใช้ในระยะเที่ยวบิน แล้วคืนเงินตั๋วที่เหลือ

๘.๑.๔.๓ ในเมื่อที่ผู้เดินทางเป็นเพื่อนของผู้โดยสารที่มีอาการป่วยเรียกร้องคือตั๋ว ต้องจัดการระเบียบการคืนตั๋วพร้อมกับผู้โดยสารที่มีอาการป่วย จะไม่เก็บค่าคืนตั๋ว ถ้ามีผู้เดินทางเป็นเพื่อนหลายคน ก็ไม่เก็บค่าคืนตั๋วของผู้เดินทางเป็นเพื่อนคนหนึ่งในนั้น ผู้เดินทางเป็นเพื่อนคนอื่น ๆ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสมัครคืนตั๋ว ๘.๓

๘.๑.๕ การคืนตั๋วเพราะผู้โดยสารเสียชีวิต

๘.๑.๕.๑ ผู้โดยสารเสียชีวิตก่อนที่เริ่มการเดินทางหรือในกลางทาง ญาติฝ่ายพ่อของผู้โดยสารที่เสียชีวิต ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ชำระเงินตั๋วผู้โดยสาร ด้วยมรณบัตรที่มีตราทับอย่างประสิทธิภาพซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำ  ระเบียบคืนตั๋วได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าคืนตั๋ว

๘.๑.๕.๒ ในกรณีที่ผู้โดยสารคืนตัวเพราะเสียชีวิต ถ้าเสนอที่จุดเริ่มต้นเที่ยวบิน จะคืนเงินตั๋วทั้งหมด ถ้าเสนอที่จุดจอดผ่าน ก็จะหักเงินของที่นั่งที่ได้ใช้ในระยะเที่ยวบิน แล้วคืนเงินตั๋วที่เหลือ

๘.๑.๕.๓ ในเมื่อที่ผู้เดินทางเป็นเพื่อนของผู้โดยสารที่เสียชีวิตเรียกร้องคือตั๋ว ต้องจัดการระเบียบการคืนตั๋วพร้อมกับผู้โดยสารที่เสียชีวิต จะไม่เก็บค่าคืนตั๋ว ถ้ามีผู้เดินทางเป็นเพื่อนหลายคน ก็ไม่เก็บค่าคืนตั๋วของผู้เดินทางเป็นเพื่อนคนหนึ่งในนั้น ผู้เดินทางเป็นเพื่อนคนอื่น ๆ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสมัครคืนตั๋ว ๘.๓

๘.๑.๕.๔ ถ้าผู้โดยสารเสนอว่าจะคืนตั๋วเพราะญาติฝ่ายพ่อที่ไม่เดินทางร่วมทางกัน จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสมัครคืนตั๋ว ๘.๓

๘.๑.๖ ยกเว้นในกรณีตั๋วผู้โดยสารเสียหาย ต้องส่งใบผู้โดยสาร ใบเสร์จผู้โดยสารและใบโดยสารเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดให้สปริงแอร์ไลน์ จึงจะจัดทำ การคืนตั๋วได้

๘.๒ การคืนตั๋วที่ไม่สมัครเอง

๘.๒.๑ ถ้าสปริงแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินล่าช้า ๕ ชั่วโมงขึ้นไป หรือ หรือไม่สามารถจอดที่จุดหมายปลายทางหรือจุดจอดผ่านหรือทำให้ผู้โดยสารผิดพลาดเที่ยวบินต่อที่มีที่นั่งจองไว้เรียบร้อยแล้ว สปริงแอร์ไลน์จะคืนตั๋วตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๘.๒.๑ .๑ ถ้าตั๋วผู้โดยสารไม่ได้ใช้ ก็จะคืนเงินตั๋วทั้งหมดที่จ่ายไปแล้ว

๘.๒.๑.๒ ถ้าตั๋วผู้โดยสารใช้ไปส่วนหนึ่ง จำ นวยเงินคืนไม่ได้น้อยกว่าจำนวนต่างกันระหว่างเงินตั๋วที่จ่ายไปแล้วและราคาตั๋วกับค่าภาษที่ได้ใช้ในระยะเที่ยวบินในตั๋วผู้โดยสาร แต่เกินจำนวนรวมเงินตั๋วที่จ่ายไป

๘.๓ การคืนตั๋วที่สมัครเอง

๘.๓.๑ หากตั๋วผู้โดยสารของผู้โดยสารได้รับความอนุญาตคืนเงิน และเป็นการคืนเงินตั๋วที่ไม่รวมในบริเวณที่ข้อ ๘.๒ กำหนดไว้ จะคืนตั๋วตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๘.๓.๑.๑ ถ้าตั๋วผู้โดยสารไม่ได้ใช้ เงินคืนตั๋วเท่ากับราคาตั๋วที่จ่ายไปหักค่าระเบียบที่เหมาะสมหรือจำนวนเหลือหลังจากคืนเงินตั๋ว

๘.๓.๑.๒ ถ้าตั๋วผู้โดยสารใช้ไปส่วนหนึ่ง จำ นวยเงินคืนเท่ากับราคาตั๋วที่จ่ายไปลบราคาตั๋วกับค่าภาษีที่ได้ใช้ในระยะเที่ยวบิน แล้วหักค่าบริการที่เหมาะสมหรือราคาค่าระเบียบทหรือจำนวนเหลือหลังจากคืนเงินตั๋ว  

๘.๓.๒ ผู้โดยสารที่ตั๋วผู้โดยสารประเภทพิเศษเรียกร้องคืนตั๋ว ถ้าราคาตั๋วประเภทมีกฎเกณฑ์พิเศษในการคืนเงิน การคืนเงินจะจัดการตามกฎเกณฑ์นั้น

๘.๔ การคืนเงินสำหรับตั๋วผู้โดยเสียหาย

๘.๔.๑ ผู้โดยสารเรียกร้องคืนตั๋วเพราะตั๋วผู้โดยสารเสียหาย ผู้โดยสารควรอำนวยใบรับรองตั๋วผู้โดยสารเสียหายที่ทำให้สปริงแอร์ไลน์พอใจ และจ่ายค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หลังจากครบหนึ่งปีตั้งแต่วันที่กรอกเปิดตั๋วผู้โดยสารหรือวันเริ่มต้นการเดินทาง ถ้ามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จึงจะทำ  การคืนเงินได้

๘.๔.๑.๑ ตั๋วผู้โดยสารที่เสียหายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้ คืนเงิน หรือกรอกเปิดใหม่(แต่ยกเว้นตั๋วผู้โดยสารที่เสียหายถูกคนอื่นใช้ คืนเงินหรือเติมตั๋วซึ่งเพราะสปริงแอร์ไลน์ทำ ความผิดพลาด)

๘.๔.๑.๒ ผู้สมัครคืนตั๋วเขียนใบสมัครที่สปริงแอร์ไลน์จัดทำ  แจ้งให้ทราบว่า ตั๋วผู้โดยสารที่เสียหายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ถูกคนอื่นใช้ คืนเงิน จะเห็นด้วยที่จะคืนเงินคืนตั๋วให้สปริงแอร์ไลน์ (แต่ยกเว้นตั๋วผู้โดยสารที่เสียหายถูกคนอื่นใช้ คืนเงินซึ่งเพราะสปริงแอร์ไลน์ทำ ความผิดพลาด)

๘.๔.๒ ถ้าสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ทำ  ตั๋วผู้โดยสารหรือส่วนหนึ่งของตั๋วผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบ

๘.๕ สิทธิที่จะปฎิเสธคืนตั๋ว

๘.๕.๑ ถ้าสมัครคืนตั๋วหลังจากหมดเวลาที่มีประสิทธิภาพในตั๋วผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์จะไม่จัดการให้

๘.๕.๒ สำหรับตั๋วผู้โดยสารให้กับสปริงแอร์ไลน์หรือฝ่ายรัฐบาลที่ใช้ในการรับรองออกประเทศ สปริงแอร์ไลน์จะไม่คืนตั๋วให้ แต่ถ้าผู้โดยสารสามารถรับรองกับสปริงแอร์ไลน์ว่าได้รับความอนุญาตที่พักในประเทศนั้น หรือผู้โดยสารจะโดยสารเที่ยวบินอีกเที่ยวหนึ่งของสปริงแอร์ไลน์หรือเปลี่ยนวิธีคมนาคมอย่างอื่น ก็จะสามารถทำ  การคืนตั๋วได้

๘.๖ เงินตรา

        สปริงแอร์ไลน์เก็บรักษาสิทธิที่การคืนเงินด้วยวิธีและประเภทเงินตราที่เหมือกันกับเมื่อซื้อตั๋ว

๘.๗ ผู้ที่ทำ  การคืนตั๋ว

         การคืนตั๋วด้วยสมัครเองทำ  โดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ที่ออกตั๋วเดิมและได้รับสิทธิคืนตั๋ว

๘.๘ คืนเงินถึงเครดิตการ์ดหรือการ์ดที่

        ถ้าเมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดหรือการ์ดที่ สปริงแอร์ไลน์มีคืนเงินถึงเครดิตการ์ดหรือการ์ดที่ สปริงแอร์ไลน์จะคิดคำ  นวญจำนวนเงินคืนบนพื้นฐานจำนวนและประเภทเงินตราของตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารจ่ายเดิม ด้วยเหตุที่ความต่างกันอัตราการแลกเงิน จำนวนคืนตั๋วที่คืนมาถึงการ์ดผู้โดยสารอาจจะต่างกันกับจำนวนเงินเดิมที่ยืมจากการ์ดหรือการ์ด ก็ได้ ผู้โดยสารไม่มีสิทธิที่เสนอชดเชยกับสปริงแอร์ไลน์สำหรับจำนวนต่างกันนี้

ข้อที่เก้า ตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด

๙.๑ สปริงแอร์ไลน์ไม่จำหน่ายโดยเกินจำนวนกำหนดด้วยดำ เนินการเอง ถ้ามีสาเหตุใด ๆ ทำให้จำนวนที่นั่งบนเที่ยวบินมากกว่าจำนวนที่นั่งที่จะใช้ได้ ทำให้เที่ยวบินไม่สามารถตอบสนองที่นั่งตรงกับผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารจองไว้เรียบร้อย สปริงแอร์ไลน์จะวิธีการชดเชยดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้โดยสารที่สมัครละทิ้งโดยสารเที่ยวบินเดิมส่วนนึ่งงหรือละทิ้งโดยการปรึกษาหารือกันหรือให้กำ  ลังใจ

๙.๑.๑ หลังจากตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด ถ้าผู้โดยสารสมัครคืนตั๋วหรือเซ็นใหม่หลังคืนตั๋ว ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าคืนตั๋ว และได้รับเงินชดเชยคนละ ๒๐๐ หยวน RMB หรือเงินตราที่มีค่าเท่ากัน

๙.๑.๒ หลังจากตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด ถ้าผู้โดยสารสมัครเซ็นใหม่โดยเที่ยวบินต่อของสปริงแอร์ไลน์หรือเที่ยวบินของผู้รับขนส่ง สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเซ็นใหม่

๙.๑.๓ ไม่ชดเชยด้วยเงินสดต่อผู้โดยสารที่มีตั๋วฟรีแบบราชการ พนักงานหรือที่มีตั๋วลดราคาผู้โดยสาร ยกเว้นสัญญาพิเศษ ตั๋วฟรีกลุ่มหรือมาตรฐานชดเชยผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารกลุ่มและบริการอื่น ๆ เหมือนกันกับผู้โดยสารธรรมดา

๙.๑.๔ ตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนดที่มีการเดินทางติดต่อกัน จะชดเชยเป็นเงินสดต่อระยะเที่ยวบินตามข้อกำหนดดังกล่าว ระยะเที่ยนบินต่อไปจะจัดบริการการเปลี่ยน คืนตั๋ว อาหาร และพักผ่อนอย่างฟรีให้ผู้โดยสารตามการเดินทางของผู้โดยสาร

๙.๑.๕ ในเมื่อเวลาเที่ยวบินต่อไปกับเวลาเที่ยวบินเดิมต่างกัน ๔ ชั่วโมง(รวม)ขึ้นไป และเลื่อนเวลาถึง ๒๒ นาฬิกากลางคืน สปริงแอร์ไลน์จะอำนวยห้องมาตรฐานที่มีอุปกรณ์อาบน้ำ ให้กับผู้โดยสารอย่างฟรี และให้ความร่วมมือผู้โดยสารจัดทำ ระเบียบการโดยสารใหม่

๙.๒ หลังจากตั๋วผู้โดยสารจำหน่ายเกินจำนวนกำหนด ที่นั่งผู้โดยสารที่ละทิ้งโดยสารที่ไม่ใช่สมัครเองควรรับรองเป็นลำ ดับแรกดังต่อไปนี้

๙.๒.๑ ผู้โดยสารสำ คัญและผู้ที่เดินทางเป็นเพื่อน

๙.๒.๒ ผู้โดยสารพิเศษที่บริษัทเห็นด้วยและจัดทำ ล่วงหน้าก่อน

๙.๒.๓ ผู้โดยสารกลุ่ม

๙.๒.๔ ผู้โดยสารการเดินทางติดต่อกันที่มีเวลาน้อยที่สุดต่อเครื่องในสถานีขาเข้า

๙.๒.๕ ผู้โดยสารที่มีความลำ บากพิเศษต้องรีบออกเดินทาง

๙.๒.๖ ผู้โดยสารประจำ  บริษัท

๙.๒.๗ ผู้โดยสารธรรมดาอื่น ๆ

๙.๓ สถานที่จำหน่ายตั๋วผู้โดยสารของสปริงแอร์ไลน์กับเวบไซต์ที่จำหน่ายตั๋วควรจัดตั้งคำ ประกาศเกี่ยวกับเรื่องการขายเกินจำ นวยกำหนดหรืออำนวยวิธีทางค้นหาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อที่สิบ การลงทะเบียนการโดยสารเครื่องและการขึ้นเครื่อง

๑๐.๑ เวลาหยุดการลงทะเบียนการโดยสารเครื่องของสนามบินต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน สปริงแอร์ไลน์ให้คำ  เสนอแนะว่าผู้โดยสารทำ ความรู้จักและปฏิบัติตามเวลาหยุดการลงทะเบียนการโดยสารเครื่องของสนามบินต่าง ๆ สปริงแอร์ไลน์เก็บรักษาสิทธิที่เปลี่ยนเวลาหยุดการลงทะเบียนการโดยสารเครื่องตามข้อกำหนดของสนามบินต่าง ๆ ถ้าเที่ยวบินเที่ยวแรกที่ผู้โดยสารโดยสารคือเที่ยวบินของสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์จะแจ้งเวลาหยุดการลงทะเบียนการโดยสารเครื่องให้ผู้โดยสารทราบ สำหรับเวลาหยุดการลงทะเบียนการโดยสารเครื่องของเที่ยวต่อใด ๆ ในการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรค้นหาด้วยตนเอง ผู้โดยสารสารมารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ สำหรับเวลาหยุดการลงทะเบียนการโดยสารเครื่องของเที่ยวบินสปริงแอร์ไลน์

๑๐.๒ ผู้โดยสารควรไปถึงช่องลงทะเบียนการโดยสารเครื่องของสปริงแอร์ไลน์ภายในเวลาเพียงพอก่อนที่เที่ยวบินออกเดินทาง เพื่อจัดทำ ระเบียบที่รัฐบาลกำหนด และระเบียบการโดยสารเครื่องทั้งหมดให้เรียบร้อย

๑๐.๓ ถ้าผู้โดยสารไปช่องลงทะเบียนการโดยสารเครื่องของสปริงแอร์ไลน์ไม่ทัน หรือไม่ยื่นหลักฐานที่เหมาะสม หรือไม่เตรียมการเดินทางให้เรียบร้อย สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่จะยกเลิกที่นั่งที่ผู้โดยสารจองไว้ ซึ่งไม่ทำให้เที่ยวบินล่าช้า

๑๐.๔ สำหรับความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

 

ข้อที่สิบ การปฏิเสธขนส่งและการจำกัดขงส่ง

๑๑.๑ สิทธิการปฏิเสธขนส่ง

         ด้วยความปลอดภัย หรือถือเป็นหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้ตามข้อกำหนด สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิปฏิเสธขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายกับผู้โดยสารด้วยเหตุนี้

๑๑.๑.๑ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของจุดเริ่มต้น จุดจอดผ่าน จุดหมายปลายทางหรือประเทศบินผ่าน

๑๑.๑.๒ พฤติกรรม อายุ จิตใจหรือสุขภาพไม่เหมาะกับการเดินทาง หรืออาจจะทำให้ผู้โดยสารคนอื่นไม่สบายใจ หรืออาจจะมีอันตรายหรือกรทำ  ลายต่อผู้โดยสารเองหรือชีวิตผู้คนอื่น ๆ หรือทรัพสิน

๑๑.๑.๓ ผู้โดยสารไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสปริงแอร์ไลน์

๑๑.๑.๔ ผู้โดยสารปฏิเสธรับการตรวจความปลอดภัย

๑๑.๑.๕ ผู้โดยสารไม่ชำระราคาตั๋วและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมตามข้อกำหนด

๑๑.๑.๖ ตั๋วผู้โดยสารที่ผู้โดยสารยื่นมาได้มาไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่ซื้อจากสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ หรือที่ได้ประกาศหายหรือถูกขโมย หรือเป็นของปลอม

๑๑.๑.๗ ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับใบตั๋วใช้ตามลำ ดับข้อที่ ๓.๓ เงื่อนไขนี้ หรือตั๋วผู้โดยาสรที่ผู้โดยสารยื่นมาไม่กรอกเปิดหรือเปลี่ยนโดยสปริงแอร์ไลน์หรือเอเยนต์ หรือตั๋วผู้โดยสารเสียขาด

๑๑.๑.๘ ผู้โดยสารไม่สามารถรับรองตัวเองเป็นผู้ที่มีชื่อในชื่อผู้โดยสารที่ตั๋วผู้โดยสาร

๑๑.๑.๙ ผู้โดยสารไม่ยื่นหลักฐานการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ

๑๑.๑.๑๐ ผู้โดยสารอาจจะแสวงหาทางเข้าประเทศทีประเทศจอดผ่าน ผู้โดยสารอาจเผาทำ  ลายหลักฐานในทางการบิน หรือผู้โดยสารไม่ส่งหลักฐานการเดินทางให้พนักงานบนเครื่องเก็บไว้ตามคำ  เรียกร้องของผู้รับขนส่ง

๑๑.๑.๑๑ ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามคำ  สั่งเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรักษาความสงบของสปริงแอร์ไลน์

๑๑.๑.๑๒ ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามสูบบุหรี่หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๒ บริการพิเศษ

๑๑.๒.๑ ผู้โดยสารพิเศษรวมถึงผู้โดยสารสำ คัญ เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปเป็นเพื่อน ผู้โดยสารวัยชรา หญิงตั้งครรภ์ ทารก ผู้โดยสารคนตาบอด ผู้โดยสารคนหนวกและใบ้ นักโทษและนักโทษผู้ต้องสงสัย ผู้คมนาคมสำ คัญ ทูตสถานทูต ผู้โดยสารที่ใช้ที่นั่งต่างหาก ผู้โดยสารที่สัมภาระใช้ที่นั่ง ผู้โดยสารที่เก็บความลับ ผู้โดยสารที่   เคร่หาม ผู้โดยสารที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ผู้โดยสารที่ถูกส่งกลับที่เดิมและผูที่ต้องการบริการพิเศษอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นด้วยโดยสปริงแอร์ไลน์และจัดการที่เกี่ยวข้อง จึงจะรับขนส่งได้

๑๑.๒.๒ การขนส่งเด็ก

เด็กที่มีอายุไม่ครบ ๕ ขวบโดยสารเครื่องบิน ต้องมีผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ ๑๘ ปีและไม่มีความขาดตกบกพร่องในร่างกายหรืออุปสรรคทางจิตใจไปเป็นเพื่อน แต่เด็กที่มีอายุครบ ๕ ขวบแต่ยังไม่ครบ ๑๒ ขวบ ซึ่งไม่มีผู้ใญ่ไปเป็นเพื่อนสมัครโดยสารเครื่องบิน หลังจากได้รับความเห็นด้วยโดยสปริงแอร์ไลน์แล้ว ควรจ่ายค่าตั๋วผู้โดยสารและค่าบริการตามข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ สำหรับข้อกำหนดรับขนส่งเด็กที่ไม่ผู้ใหญ่ไปเป็นเพื่อนสามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์

๑๑.๓ การคืนตั๋วหลังจากได้รับการปฏิเสธรับขนส่ง

๑๑.๓.๑ ผู้โดยสารใด ๆ ได้รับการปฏิเสธรับขนส่งหรือการยกเลิกที่นั่งตามข้อกำหนดที่ ๑๑.๑.๑ สามารถคืนตั๋วตามข้อกำหนดที่ ๘.๒

๑๑.๓.๒ ผู้โดยสารใด ๆ ได้รับการปฏิเสธรับขนส่งหรือการยกเลิกที่นั่งตามข้อกำหนดที่ ๑๑.๑.๒ ถึงข้อที่ ๑๑.๑.๑๒ สามารถคืนตั๋วตามข้อกำหนดที่ ๘.๓

 

ข้อที่สิบสอง สัมภาระ

       ระยะเที่ยวบินภายในประเทศที่ประกอบในการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งสัมภาระจะดำ  เดินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขนี้

๑๒.๑ จำนวนสัมภาระฟรี

การขนส่งระหว่างประเทศที่สปริงแอร์ไลน์รับขนส่งจะดำ  เนินด้วยระบบคิดน้ำ  หนัก จำนวนสัมภาระฟรีของผู้โดยสารแต่ละคน ยกเว้นสปริงแอร์ไลน์มีข้อกำหนดต่างหาก จะจัดการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑๒.๑.๑ จำนวนสัมภาระฟรีของผู้โดยสารผู้ใหญ่

จำนวนสัมภาระฟรีของผู้โดยสารแต่ละคนที่ซื้อตั๋วตามราคาตั๋วห้องโดยสารชั้นประหยัดที่เหมาะสม(รวมถึงสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลด) ผู้โดยสารคนละ ๑๕ กิโลกรัม

๑๒.๑.๒ จำนวนสัมภาระฟรีของเด็ก ทารก

          เด็กมีจำนวนสัมภาระฟรีเท่ากับผู้โดยสารผู้ใหญ่ ทารกไม่มีจำนวนสัมภาระฟรี เฉพาะโหลดรถทารกแบบพับได้หนึ่งคันได้ฟรี แต่ถ้าเป็นทารกที่มีตั๋วในราคาตั๋วเด็ก ก็จะมีจำนวนสัมภาระฟรีที่เท่ากับผู้โดยสารผู้ใหญ่

๑๒.๑.๓ ผู้โดยสารร่วมทางสองคน(รวม)ขึ้นไปที่โดยสารเที่ยวบินเดียวกันไปจุดหมายปลายทางเดียวกัน ถ้ารับรองได้ว่าเป็นผู้โดยสารร่วมทางที่มีเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกันหรือวิธีอื่น ๆ เมื่อทำ การโหลดสัมภาระ จำนวนสัมภาระฟรีก็จะคิดเป็นจำนวนรวมจำนวนสัมภาระฟรีของผู้โดยสารแต่ละคน

๑๒.๑.๔ ระยะเที่ยวบินภายในประเทศที่ประกอบในการขนส่งระหว่างประเทศ จำนวนสัมภาระฟรีของผู้โดยสารที่เหมาะสม ควรจัดทำ  ตามข้อกำหนดระยะเที่ยวบินระหว่างประเทศ

๑๒.๑.๕ จำนวนสัมภาระฟรีเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินโดยสมัครเอง ควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนสัมภาระฟรีที่เหมาะสมกับชั้นราคาตั๋วผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินแล้ว จำนวนสัมภาระฟรีหลังจากผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินที่ไม่สมัครเอง ควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนสัมภาระฟรีที่เหมาะสมกับชั้นราคาตั๋วผู้โดยสารเดิม

๑๒.๑.๖ ในกรณีที่คนพิการต้องติดอุปกรณ์เสริม (เก้าอี้ล้อที่พับได้ ไม้เท้า ขอปลอม) โหลดได้โดยฟรี

๑๒.๒ ค่าสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก

๑๒.๒.๑ น้ำ หนักรวมสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลดของผู้โดยสาร ส่วนเกินจำนวนสัมภาระฟรีเรียกว่า สัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก ควรจ่ายค่าสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก

๑๒.๒.๒ อัตราสัมภาระที่เกินน้ำ  หนักของผู้โดยสารคิดเป็น ๑.๕% ของราคาตั๋วชั้นประหยัด ถึงโดยตรง ทางเดี่ยว ผู้ใหญ่ที่ประกาศโดยเงินตราประจำ  ท้องถิ่น

๑๒.๒.๓ การเก็บค่าสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก ควรกรอกตั๋วสัมภาระที่เกินน้ำ  หนัก

๑๒.๓ ข้าวของที่ไม่ได้ขนส่งเป็นสัมภาระ

๑๒.๓.๑ สัมภาระของผู้โดยสาร (รวมถึงสัมภาระที่จะโหลดและที่จะไม่โหลด) มีข้าวขาวดังต่อไปนี้ไม่ได้

๑๒.๓.๑.๑ ข้าวของที่อาจมีอันตรายต่อเครื่องบิน ผู้ในเครื่องบินหรือทรัพสิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเช่น ICAO “กฎเกณฑ์ละเอียดเกี่ยวกับเทคนิกการขนส่งข้าวของอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ” และสมาคมการขนส่งทาอากาศระหว่างประเทศ “กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่งข้าวของอันตราย” และ ข้าวของที่ระบุในข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ โดยเฉพาะข้าวของที่ห้ามขนส่งในดังต่อไปนี้ วัตถุระเบิด ก๊าซอัด สารกัดกร่อน ออกซิไดซ์ วัตถุกัมมันตรังสีหรือแม่เหล็ก ของไวไฟ สารพิษ ของการขู่หรือสารระคายเคือง ข่าวละเอียดของข้าวของที่คล้ายกันอื่น ๆ สามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้

๑๒.๓.๑.๓ สปริงแอร์ไลน์คิดว่าเป็นข้าวของที่ไม่เหมาะสมกับการขนส่งเพราะสาเหตุต่อไปนี้ ของแตกง่ายหรือของกัดกร่อนง่าย เนื่องจากลักษณะอันตราย ไม่ปลอดภัยของข้าวของ หรือเนื่องจากน้ำ หนัก ขนาด รูปร่างหรือลักษณะ หรือตรึกตรองถึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดวิจัยรูปแบบเครื่องบิน

สำหรับข้าวของที่ไม่ได้ขนส่งนั้น สามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้

๑๒.๓.๒ ปืน กระสุนไม่ได้ขนส่งเป็นสัมภาระ ยกเว้นที่ใช้ในการล่าสัตว์หรือการออกกำ  ลังกาย ปืนและกระสุนที่ใช้ในการล่าสัตว์หรือการออกกำ  ลังกาย สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่จะโหลดได้ ปืนต้องถอดกระสุนออก ใส่ประกันและเพคคิงให้เรียบร้อยตามข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์ การขนส่งกระสุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ICAO และ IATA ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒.๓.๑.๑ เงื่อนไขนี้ และกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคำ สั่งของประเทศที่จะเข้า ออกหรือที่จอดผ่าน

๑๒.๓.๓ ในการขนส่งสัมภาระที่จะโหลดของผู้โดยสาร จะวางเงิน เพชนพลอย โลหะที่มีค่า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว ใบเสร็จที่โอนสิทธิได้

พันธบัตรและของที่ล้ำค่า ยาที่ต้องทางเมื่อส่วนตัวต้องทานเป็นประจำ   เอกสารธุรกิจ พาสบอร์ต และเอกสารหลักฐานประจำ  ตัวหรือตัวอย่าง

๑๒.๓.๔ ข้าวขาวคล้ายกับอาวุธเช่น ปืน ด้าบ มีดที่เป็นวัตถุโอราณหรือของที่ระลึกการท่องเที่ยวสามารถขนส่งเป็นสัมภาระได้ แต่ต้องเพคคิ้งให้เรียบร้อง ไม่สามารถเข้าห้องโดยสารได้

๑๒.๓.๕ ถ้าสัมภาระของผู้โดยสารมีข้าวของที่ต้องห้ามที่ระบุในข้อ ๑๒.๓.๑ ๑๒.๓.๒ หรือ ๑๒.๓.๓ เงื่อนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ถูกทำ ลายหรือรัฐบาลเก็บข้าวของประเภทนี้ไว้

๑๒.๔ สิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง

๑๒.๔.๑ สำหรับข้าวของที่ขนส่งเป็นสัมภาระไม่ได้ที่ระบุที่ ๑๒.๓ เงือนไขนี้ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ปฏิเสธการขนส่ง หรือปฏิเสธขนส่งต่อไปหลังจากปรากฎ

๑๒.๔.๒ ถ้าสปริงแอร์ไลน์คิดว่าข้าวของนั้นเนื่องจากขนาด รูปร่าง น้ำ  หนัก เนื้อหา ลักษณะหรือด้วยเหตุที่ความปลอดภัยและการขนส่ง หรือเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารคนอื่น ๆ ไม่เหมาะสมกับการขนส่ง สปริงไลน์สามารถปฏิเสธขนส่งได้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้

๑๒.๔.๓ สัมภาระควรเพคคิ้งอย่างเหมาะสมตามการเรียกร้องของสปริงแอร์ไลน์ มิฉะนั้น สปริงแอร์ไลน์สามารถปฏิเสธขนส่งได้ ข่าวสารละเอียดที่เกี่ยวกับเพคคิ้งและเพคคิ้งภายนอกสามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้

๑๒.๕ สิทธิตรวจ

          เพื่อความต้องการความปลอดภัยและการรักษาความสงบ ผู้โดยสารควรอนุญาตใหสปริงแอร์ไลน์ตรวจความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ตรวจ สแคน หรือ ส่องเอสเรย์ ถ้าผู้โดยสารไม่อยู่ในสถานที่นั้น สปริงแอร์ไลน์สามารถตรวจสัมภาระของผู้โดยสารเหมือนกัน เพื่อคอนเฟิร์มผู้โดยสารจะติดหรือในสัมภาระของผู้โดยสารมีข้าวของที่ระบุใน ๑๒.๓.๑ เงื่อนไขนี้ หรือมีปืน กระสุนใด ๆ ซึ่งไม่ยื่นให้สปริงแอร์ไลน์ตามของ ๑๒.๓.๒ เงื่อนไขนี้ ถ้าผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ สปริงแอร์ไลน์จะปฏิเสธขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร ถ้าตรวจหรือสแคนทำให้ผู้โดยสารมีความเสียหาย หรือ เอสเรย์หรือสแคนทำ  ลายสัมภาระของผู้โดยสาร สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นความเสียหรือความถูกทำ  ลายนั้นเกิดขึ้นด้วยความผิดพลาดของสปริงแอร์ไลน์

๑๒.๖ การโหลดสัมภาระ

๑๒.๖.๑ การโหลดสัมภาระต้องเก็บเรียบร้อย ใส่กุญแจ ผูกพันให้แน่นแฟ้น สามารถรับแรงดันได้ สามารถใส้และขนส่งอย่างปลอดภัยในเงื่อนไขการดำ เนินการที่เป็นปรกติ และควรเหมาะสมกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑๒.๖.๑.๑ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าหิ้วต้องใส่กุญแจ

๑๒.๖.๑.๒ กระเป๋าที่มีสองใบขึ้นไป ผูกพันเป็นใบเดียวไม่ได้

๑๒.๖.๑.๓ สัมภาระจะแสบแนบสิ่งของอื่น ไม่ได้

๑๒.๖.๑.๔ ตะกร้า ตาข่าย เชือกหญ้า ถุงกระดาษเป็นสิ่งเพคคิ้งภายนอกของสัมภาระไม่ได้

๑๒.๖.๑.๕ บนสัมภาระต้องเขียนชื้อ ที่อยู่ละเอียด หมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

๑๒.๖.๑.๖ เพคคิ้งภายในสัมภาระจะใช้เลื่อย เปลือกข้าว เศษหญ้าเป็นของปูไม่ได้

๑๒.๖.๒ สัมภาระที่จะโหลดแต่ละชิ้นต้องมีน้ำ หนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม ปริมาตรไม่เกิน 40×60×100 เซ็นติเมตร ส่วนสัภาระที่เกินขนาดตามข้อกำหนดดังกล่าว ควรโหลดหลังจากได้รับความเห็นด้วยของสปริงแอร์ไลน์

๑๒.๖.๓ สปริงแอร์ไลน์พอได้รับสัมภาระที่จะโหลดที่ผู้โดยสารส่งมา จะให้ลาเปล สัมภาระแต่ละชินแก่ผู้โดยสาร

๑๒.๖.๔ ผู้โดยสารควรเขียนชื่อหรือติดอย่างอื่นของผู้โดยสารภายในและภายนอกสัมภาระที่จะโหลด

๑๒.๖.๕ สัมภาระที่จะโหลดจะพยายามขนส่งในเครื่องเดียวกันกับผู้โดยสาร ยกเว้นขนส่งในเที่ยวบินเที่ยวอื่น ๆ เพราะเพื่อความปลอดภัย การรักษาสงบ หรือสาเหตุทางการขนส่ง ถ้าสัมภาระที่จะโหลดของผู้โดยสารขนส่งในเที่ยวบินต่อ สปริงแอร์ไลน์จะส่งถึงผู้โดยสาร ยกเว้นกฎหมายเรียกร้องผู้โดยสารต้องไปถึงที่ทำ  ระเบียบศุลกากรด้วยตนเอง

๑๒.๖.๖ ประกาศคุณค่า

๑๒.๖.๖.๑  สำหรับสัมภาระที่จะโหลดของผู้โดยสาร เมื่อเกินกิโลละ ๒๐ ดอลล่าร์หรือเงินตราที่มีคุณค่าเดียวกัน ก็จะสามารถประกาศคุณค่าของสัมภาระที่จะโหลดได้

๑๒.๖.๖.๒ ประกาศคุณค่าสัมภาระที่จะโหลดไม่สามารถเกินคุณค่าที่แท้าของสัมภาระจริง จำนวนสูงสุดคือ ๒๕๐๐ ดอลล่าร์หรือเงินตราที่มีคุณค่าเดียวกัน หากเกินจำนวนสูงสุดนี้หรือสปริงแอร์ไลน์มีความเห็นต่างกันต่อคำ ประกาศคุณค่าแต่ผู้โดยสารปฏิเสธรับการตรวจ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่จะเก็บของและขนส่ง

๑๒.๖.๖.๓ หากการขนส่งส่วนโหลดสัมภาระมีผู้รับขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่อำนวยบริการประกาศคุณค่าสัมภาระ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิปฎิเสธอำนวยบริการประกาศคุณค่าสัมภาระที่จะโหลด

๑๒.๖.๖.๔ สปริงแอร์ไลน์จะเก็บค่าเสริมประกาศคุณค่าด้วย 5‰ ของคุณค่าส่วนจำกัดตามข้อประกาศคุณค่าของผู้โดยสารเกิน ๑๒.๖.๖.๑ จำนวนเงินจะคิดเงินหยวน เลขสุดท้ายโดยวิธีสี่ตัดทิ้ง เมื่อผู้โดยสารรายงานคุณค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ควรคิดเป็นเงินหยวนตามราคาที่ธนาคารซื้อมาที่ประกาศในวันนั้น

๑๒.๖.๖.๕ สัมภาราะที่ประกาศคุณค่าไม่รวมในจำนวนสัมภาระฟรี

๑๒.๖.๖.๖ สัตว์เล็กที่ผู้โดยสารติดมา จะรับบริการประกาศคุณค่าไม่ได้

๑๒.๗ สัมภาระที่ไม่โหลด

๑๒.๗.๑ สปริงแอร์ไลน์จำกัดว่า ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถติดสัมภาระที่ไม่โหลดเข้าห้องโดยสารหนึ่งใบ ซึ่งน้ำ  หนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม ปริมาตรไม่เกิน 20×30×40 เซ็นติเมตร สัมภาระที่ผู้โดยสารติดเข้าไปห้องโดยสารนั้นต้องวางไว้ใต้ที่นั่งข้างหน้าของผู้โดยสารหรือชั้นวางสัมภาระแบบปิดแม่นบนห้องโดยสารเครื่องบิน ถ้าสัมภาระที่ไม่โหลดของผู้โดยสารไม่สามารถวางด้วยรูปแบบดังกล่าว หรือเนื่องจากเกินน้ำ  หนัก หรือด้วยการตรึกตรองความปลอดภัย ก็จะขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลด

๑๒.๗.๒ ถ้าข้าวของของผู้โดยสารไม่เหมาะกับการขนส่งในห้องสัมภาระเครื่องบิน เช่น เครื่องดนตรีที่ประณีต และไม่เหมาะกับของกำหนดข้อ ๑๒.๗.๑ เงื่อนไขนี้ ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สปริงแอร์ไลน์ทราบและได้รับความอนุญาตของสปริงแอร์ไลน์ จึงจะเอาเข้าห้องโดยสารเครื่องบินได้ บริการนี้ผู้โดยสารต่องชำระเงินเป็นต่างหาก

๑๒.๘ การรับและส่งสัมภาระที่จะโหลด

๑๒.๘.๑ ผู้โดยสารควรรับสัมภาระที่จะโหลดของผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางหรือจุดจอดผ่านให้เร็วที่สุด ตามข้อกำหนด ๑๒.๖.๕ เงื่อนไขนี้ ถ้าผู้โดยสารไม่รับของในเวลาเหมาะสม สปริงแอร์ไลน์จะเก็บค่าฝากของจากผู้โดยสาร ถ้าสัมภาระที่จะโหลดของผู้โดยสารไม่มีคนรับภายในสามเดือนตั้งแต่วันถึง สปริงแอร์ไลน์จะจัดการสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ

๑๒.๘.๒ คนที่มีตั๋วสัมภาระและลาเปลสัมภาระจึงมีสิทธิรับสัมภาระที่จะโหลดได้

๑๒.๘.๓ คนที่เรียกร้องรับสัมภาระที่จะโหลดโดยไม่ยื่นตั๋วสัมภาระและลาเปลสัมภาระ ในกรณีที่อำนวยใบรับรองที่สปริงแอร์ไลน์ยอมรับ สปริงแอร์ไลน์จึงส่งสัมภาระให้คนนั้น

๑๒.๙ สัตว์เล็ก

๑๒.๙.๑ สัตว์เล็กหมายถึงแมว หมา นกหรือสัตว์เลี่ยงอื่น ๆ ส่วนสัตว์ป่าเถื่อนและสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดหรือมีลักษณะชอบทำ  ลายมนุษย์ เช่น งู เป็นต้น ไม่อยู่ในบริเวณสัตว์เล็ก จึงขนส่งเป็นสัมภาระไม่ได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ติดสัตว์เล็ก ควรทำ ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑๒.๙.๑.๑ เสนอในเมื่อจองที่นั่ง และได้รับความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์และผู้รับขนส่งที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๙.๑.๒ ในเวลาตามข้อกำหนดของสปริงแอร์ไลน์วันที่โดยสารเครื่องบิน ขนส่งสัตว์เล็กไปถึงสนามบินและทำ  ระเบียบการโหลด

๑๒.๙.๑.๓ ต้องมีเอกสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์ออกประเทศ เข้าประเทศและจอดผ่านประเทศรระดับประเทศที่ต้องการในการขนส่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๒.๙.๑.๔ สัตว์เล็กต้องใส่ในภาชนะบรรจุแข็งแกร่งที่เหมาะสมกับลักษณะของมัน ภาชนะบรรจุนั้นควรป้องกันสัตว์เล็กทำ  ลาย หลบหนี และยื่นขาออกไปทำ  ลายผู้โดยสาร สัมภาระหรือข้าวของ และสามารถป้องกันอุจจาระและปัสสาวะไหลซึม เผื่อทำให้อุปกรณ์เครื่องบินและข้าวของอื่น ๆ สกปรก

๑๒.๙.๑.๕ ผู้โดยสารติดสัตว์เล็กและภาชนะบรรจุและอาหารสัตว์ ควรส่งไปให้ผู้รับขนส่งโหลด และชำระค่าโหลดตามสัมภระที่เกินน้ำ  หนัก ยกเว้นได้รับความอนุญาตจากผู้รับขนส่งเป็นพิเศษ ไม่สามารถขนส่งในห้องโดยสาร

๑๒.๙.๒ หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟัง หมายถึงหมาที่สามารถนำ คนตาบอดหรือช่วยคนหนวกฟังโดยได้รับการฝึกอบรม ผู้โดยสารคนตาบอดหรือคนหนวกหูที่มีใบรับรองจากนายแพทย์ติดหมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังโดยสารเครื่องบิน ควรจัดการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑๒.๙.๒.๑ หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังที่ได้รับความเห็นด้วยจากสปริงแอร์ไลน์ พร้อมกับภาชนะบรรจุและอาหาร สามารถขนส่งฟรีโดยไม่ต้องคิดคำ ควณในจำนวนสัมภาระฟรี

๑๒.๙.๒.๒ หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังที่ติดเข้าไปในห้องโดยสาร ต้องใส่ผ้าคลุมปากและผูกเชือกจูง และไม่สามารถใช้ที่นั่งและวิ่งตามสบายได้ ในกรณีที่ขนส่งในห้องสัมภาระ ภาชนะต้องเหมาะสมกับข้อกำหนดที่ ๑๒.๙.๑.๔ เงื่อนไขนี้

๑๒.๙.๒.๓ เงื่อนไขการขนส่งการเก็บขนส่งหมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟังอื่น ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ ๑๒.๙.๑.๑ ที่ ๑๒.๙.๑.๒ และที่ ๑๒.๙.๑.๓ เงื่อนไขนี้

๑๒.๙.๓ ถ้าเกิดสัตว์เล็กได้บาดเจ็บหรือเสียหาย ไข้เจ็บหรือตาย สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ ยกเว้นเป็นความผิดพลาดของสปริงแอร์ไลน์

๑๒.๙.๔ ถ้าสัตว์เล็กไม่มีเอกสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์ออกประเทศ เข้าประเทศ สุขภาพและอื่น ๆ ที่เรียกร้องจากประเทศหรือภูมิภาคเข้า หรือจอดผ่าน สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ คนที่ติดสัตว์เล็กตัวนั้นต้องชดเชยเงินค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายหรือหนี้สินที่ทำให้สปริงแอร์ไลน์โดยการขาดหรือความไม่สมบูรณ์ของเอกสารที่ต้องการ

๑๒.๙.๔ ผู้โดยสารควรรับผิดชอบทั้งหมดในด้านทำ  ลายหรือบาดเจ็บที่สัตว์ทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ หรือสมาชิกพนักงานบนเครื่อง

๑๒.๙.๖ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิที่ไม่รับขนส่ง เนื่องจากในเครื่องบินที่บินระยะทางไกลหรือเครื่องบินที่มีรุ่นประเภทใดประเภทหนึ่งที่ไม่จอดกลางทาง ไม่เหมาะสมกับขนส่งสัตว์เล็ก หมานำ คนตาบอดหรือหมาช่วยฟัง

๑๒.๑๐ การเลิกขนส่งสัมภาระ

๑๒.๑๐.๑ เปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินหรือยกเลิกการขนส่งเพราะผู้โดยสาร

๑๒.๑๐.๑.๑ ในเมื่อทำ  การเลิกขนส่งสัมภาระที่มีการประกาศคุณค่า คืนเงินค่าเสริมการประกาศคุณค่าที่ได้ส่งในสถานที่เริ่มต้น แต่สปริงแอร์ไลน์จะไม่คืนเงินค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระที่ได้เริ่มขนส่งแล้ว

๑๒.๑๐.๑.๒ ในกรณีที่ผู้โดยสารเรียกร้องเลิกขนส่งสัมภาระที่จุดเริ่มต้น ต้องเสนอออกก่อนที่สัมภาระขึ้นเครื่องบิน ถ้าผู้โดยสารคืนตั๋ว สัมภาระที่ได้เก็บก็ต้องเลิกขนส่งพร้อมกัน ควรคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บแล้ว หากผู้โดยสารเรียกร้องเลิกขนส่งสัมภาระที่จุดจอดผ่าน ยกเว้นเวลาไม่สะดวก ควรให้ดำ เนินการ ควรคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ขนส่ง

๑๒.๑๐.๒ เปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินหรือยกเลิกการขนส่งเพราะผู้รับขนส่งหรือผู้รับขนส่งไม่สามารถควบคุมได้

๑๒.๑๐.๒.๑ ที่จุดเริ่มต้น สปริงแอร์ไลน์จะคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักและค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระทั้งหมด ที่จุดจอดผ่าน สปริงแอร์ไลน์จะคืนค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักของส่วนยังไม่ขนส่งและไม่คืนค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระ

๑๒.๑๐.๒.๒ หากต้องจัดให้ผู้โดยสารโดยสารเที่ยวบินอื่นเพราะสปริงแอร์ไลน์ การขนส่งควรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนของผู้โดยสาร ค่าสัมภาระที่เกินน้ำ หนักที่ได้เก็บมากก็คืนน้อยก็เติม ค่าเสริมการประกาศคุณค่าสัมภาระที่ได้ส่งจะไม่คืน

ข้อที่สิบสาม พฤติกรรมในเครื่องบิน

๑๓.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

         ตามการวินิจฉัยของสปริงแอร์ไลน์ หากพฤติกรรมบนเครื่องบนของผู้โดยสารมีอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือผู้คนใด ๆ หรือทรัพสินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางพนักงานบนเครื่องบินปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำ สั่ง รวมถึงแต่ไม่เฉพาะสูบบุหรี่ เมาเหล้า หรือกินยาเสพติด พฤติกรรมที่ทำให้หรืออาจทำให้พนักงานบนเครื่องหรือผู้โดยสารไม่สบาย ไม่สะดวก เสียหายหรือทำ ลาย สปริงแอร์ไลน์สามารถใช้มาตรการที่สปริงแอร์ไลน์เห็นว่าเหมาะสม รวคถึงควบคุม เพื่อยับยั้งความต่อไปของพฤติกรรมนั้น ผู้โดยสารอาจจะได้รับการเรียกร้องลงเครื่องและถูกปฏิเสธขนส่งต่อ และผู้โดยสารอาจถูกฟ้องเพราะพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในเครื่องบิน

๑๓.๒ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

         ด้วยความปลอดภัย สปริงแอร์ไลน์ห้ามหรือจำกัดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในเครื่องบิน รวมถึงแต่ไม่เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค วิทยุที่ติดตัวง่าย เครื่องซีดี เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือรวมถึงเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์รีโมตและเครื่องกระจายที่มีอินเทอร์คอม แต่อนุญาตให้ใช้วิทยะที่ติดตัวง่าย เครื่องช่วยฟังและเฮิตเพซ์ไมเคอร์

๑๓.๓ ห้ามสูบบุหรี่ในเครื่องบิน

           เที่ยวบินทั้งหมดของสปริงแอร์ไลน์ห้ามบุหรี่ บริเวณบนเครื่องไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่และของแทนบุหรี่

๑๓.๔ เข็มขัดนิรภัย

           ในเมื่อผู้โดยสารนั่งในเครื่องบิน ควรกลัดเข็มขัดนิรภัยตลอดทาง

ข้อที่สิบสี่ารจัดการบริการเสริม

๑๔.๑ สปริงแอร์ไลน์ไม่อำนวยอาหาร เครื่องดื่มฟรีบนเที่ยวบิน แต่สปริงแอร์ไลน์อำนวยอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้โดยสารเลือก

๑๔.๒ หากสปริงแอร์ไลน์อำนวยบริการนอกจากการขนส่งจากฝ่ายที่สามให้แก่ผู้โดยสาร หรือสปริงแอร์ไลน์ออกใบตัว๋หรือใบเสร็จการเก็บเงินของการขนหรือบริการการขนส่งภาคพื้น การจองโรงแรมหรือการเช่ารถที่อำนวยจากฝ่ายที่สาม(ที่ไม่ใช่ฝ่ายการบิน) ในเมื่อจัดการบริการเสริม สปริงแอร์ไลน์เพียงเป็นเอเยนต์ของผู้โดยสารเท่านั้น โดยไม่รับผิดชอบที่ผู้โดยสารได้รับบริการประเภทนี้และคุณภาพบริการนี้หรือไม่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการฝ่ายที่สามเหมาะสมกับบริการนั้น

๑๔.๓ หากสปริงแอร์ไลน์ก็อำนวยการขนส่งภาคพื้นและบริการดังกล่าวอื่น ๆ ให้ผู้โดยสาร เงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมกับบริการประเภทนี้

 

ข้อที่สิบห้า ระเบียบการปกครอง

๑๕.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

๑๕.๑.๑ ผู้โดยสารควรทำ หน้าที่รับเอกสารเดินทางและวีซ่าที่ต้องการใช้ในประเทศออกประเทศ เข้าประเทศหรือจอดผ่าน และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำ  สั่ง คำ  ชี้นำ และคำ เรียกร้อง

๑๕.๑.๒ สำหรับอิทธิพลที่เกิดจากผู้โดยสารยังไม่ได้รับเอกสารหรือวีซ่าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำ  สั่ง คำ  ชี้นำ และคำ เรียกร้อง สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๑๕.๒ เอกสารการเดินทาง

           ก่อนที่จะออกเดินทาง ผู้โดยสารควรออกเอกสารที่เกี่ยวกับเข้าประเทศ ออกประเทศ สุขภาพและเอกสารอื่น ๆ  ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำ  สั่ง คำ  ชี้นำ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ต้องการ และอนุญาตให้สปริงแอร์ไลน์เก็บฉบันก๊อปปี้เอกสารของผู้โดยสาร หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติข้อกำหนดดังกล่าวหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกความต้องการ สปริงแอร์ไลน์จะเก็บรักษาสิทธิปฏิเสธขนส่ง

๑๕.๓ ปฏิเสธเข้าประเทศ

           หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าประเทศ ผู้โดยสารควรชดเชยเงินค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ฝ่ายรัฐบาลเก็บไว้จากสปริงแอร์ไลน์ และค่าขนส่งสำหรับผู้โดยสารกลับจากประเทศนั้น สำหรับเงินตั๋วที่สปริงแอร์ไลน์ขนส่งผู้โดยสารถึงจุดเข้าประเทศที่ถูกปฏิเสธ สปริงแอร์ไลน์จะไม่คืน

๑๕.๔ ผู้โดยสารรับผิดชอบที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเช่นเงินค่าปรับ ค่าทิ้งไว้ เป็นต้น สำ ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดในกระบวนการตรวจประเภทนี้ หรือความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดจากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ เนื่องจากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหมาย กฎเกณฑ์ คำ  สั่ง คำ  ชี้นำ  และข้อกำหนดการเดินทางอื่น ๆ  หรือผู้โดยสารยื่นเอกสารที่ต้องการไม่ได้ ทำให้สปริงแอร์ไลน์ถูกเรียกร้องจ่ายเงินค่าปรับ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้โดยสารควรชดใช้เงินประเภทใด ๆ ที่จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่รับผิดชอบโดยสปริงแอร์ไลน์ สปริงแอร์ไลน์สามารถหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินสำหรับผู้โดยสารไม่เคยใช้ระยะเที่ยวบินหรือเงินของผู้โดยสารที่สปริงแอร์ไลน์ควบคุมได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรทำ ความรู้จักและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้น จุดหมายปลายทางหรือจุดจอดผ่านที่ผู้โดยสารจะเดินทางอย่างละเอียด ก่อนที่จะออกเดินทาง

๑๕.๕ การตรวจศุลกากร

           หากมีความต้องการ ผู้โดยสารควรไปถึงที่และรับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารจากศุลกากรหรือข้าราชการฝ่ายรัฐบาลอื่น ๆ

๑๕.๖ การตรวจความปลอดภัย

           ผู้โดยสารควรรับการตรวจความปลอดภัยใด ๆ ที่ข้าราชการฝ่ายรัฐบาล พนักงานสนามบิน ผู้โดยสารอื่น ๆ หรือสปริงแอร์ไลน์ที่ต้องการหรือต้องดำ เนินการ สปริงแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบความได้บาดเจ็บทางร่างกาย ข้าวของเสียหายหรือศูรณ์เสียให้แก่ผู้โดยสารเพราะตรวจประเภทนี้ ยกเว้นความได้บาดเจ็บทางร่างกาย ข้าวของเสียหายหรือศูรณ์เสียเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของสปริงแอร์ไลน์

 

ข้อที่สิบหก ผู้รับขนส่งต่อเนื่อง

           การขนส่งที่มีผู้รับขนส่งต่อเนื่องหลายคนรับผิดชอบร่วมกันตามกับตั๋วผู้โดยสารหนึ่งเล่มหรือตั๋วผู้โดยสารหนึ่งเล่มกับตั๋วผู้โดยสารต่อเนื่องที่กรอกเปิดที่เกี่ยวข้อง ควรถือเป็นการขนส่งเดี่ยว

ข้อที่สิบเจ็ด ความรับผิดชอบการชดเชยความเสียหาย

๑๗.๑ สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบการชดเชยความเสียหายโดยอุบัติเหตุที่ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบนเครื่องบินของสปริงแอร์ไลน์หรือในการขึ้นลงเครื่องบิน แต่ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นจากสุขภาพของผู้โดยสารเอง สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๑๗.๒ สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบการชดเชยความเสียหายโดยสัมภาระที่โหลดศูณย์เสีย หาย หรือถูกทำ ลายในระยะเวลาที่เครื่องบินของสปริงแอร์ไลน์หรือการควบคุมของสปริงแอร์ไลน์ สำหรับสัมภาระที่ไม่โหลด สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบความเสียหายเพราะความผิดพลาดตนหรือความผิดพลาดของผู้รับจ้างหรือเอเยนต์ แต่สัมภาระ(รวมถึงสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลด) ศูญเสียเพราะความขาดตกบกพร่อง คุณภาพหรือมลทินของสัมภาระ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ อนึ่ง สปริงแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบต่อความขาดเสียภายนอกของสัมภาระและความขาดเสียปรกติเช่น ส่วนยื่นออกภายนอกของสัมภาระ เช่น สาย กระเป๋า เสาลาก สับตะขอ ล้อหรือส่วนอื่น ๆ ที่ติดในสัมภาระเสีย และสัมภาระที่มีเพคคิ้งใหญ่หรือใหญ่เกินไปเสีย

 

๑๗.๓ สปริงแอร์ไลน์จะรับผิดชอบการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสปริงแอร์ไลน์ล่าช้าในการขนส่งผู้โดยสารหรือสัมภาระทางการบิน แต่ สปริงแอร์ไลน์หรือผู้รับจ้าง เอเยนต์ได้ใช้มาตรการที่จำ เป็นทั้งมวลหรือไม่สามารถใช้มาตรการประเภทนี้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ ผู้โดยสารต้องยื่นรายงานและใบเสร็จที่เกี่ยวกับสัมภาระเสียหายภายในเวลาที่สปริงแอร์ไลน์กำหนดไว้ มิฉะนั้น สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๑๗.๔ หลังจากสปริงแอร์ไลน์รับรอง ความเสียหายเกิดขึ้นจากผู้เรียกชดเชยหรือผู้เรียกชดเชยจากคนที่ได้รับสิทธิ ควรยกเลิกหรือลดส่วนความผิดของสปริงแอร์ไลน์พอสมควร ตามขนาดความผิดที่ทำให้ความเสียหายประเภทนี้ หากคนอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้โดยสารเสนอคำ  เรียกร้องการชดเชยความเสียหายสำหรับผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังจากสปริงแอร์ไลน์รับรอง ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเพราะผู้โดยสาร ควรยกเลิกหรือลดส่วนความผิดของสปริงแอร์ไลน์พอสมควร ตามขนาดความผิดที่ทำให้ความเสียหายประเภทนี้

๑๗.๕ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจำนวนจำกัดการชดเชยความรับผิดชอบ

๑๗.๕.๑ หากเป็นของ “การขนส่งระหว่างประเทศ”ในข้อกำหนด “อนุสัญญามอนทรีออ” ปี ๑๙๙๙ ก็ใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจำนวนจำกัดการชดเชยความรับผิดชอบของอนุสัญญานั้น

๑๗.๕.๒ หากเป็นของ “การขนส่งระหว่างประเทศ” ในข้อกำหนด อนุสัญญากรุงวอร์ซอ” ปี ๑๙๒๙ และ เฮกโปรโตคอล” ปี ๑๙๕๕ แต่ไม่เป็นของ “การขนส่งระหว่างประเทศ”ในข้อกำหนด “อนุสัญญามอนทรีออ” ปี ๑๙๙๙ จะใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจำนวนจำกัดการชดเชยความรับผิดชอบของ อนุสัญญากรุงวอร์ซอ”  และ เฮกโปรโตคอล”

๑๗.๕.๓ หากไม่เป็นของ “การขนส่งระหว่างประเทศ”ของอนุสัญญา จะใช้ข้อกำหนดของกฎหาย กฎเกณฑ์หรือคำ สั่งฝ่ายรัฐบาลเช่นสนธิสัญญาทั้งสองฝ่ายหรือ “กฎหมายการบินพลเรื่อนสาธารณรัฐประชาชนจีน”ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจำนวนจำกัดการชดเชยความรับผิดชอบ

๑๗.๖ สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับจำนวนจำกัดการชดเชยความรับผิดชอบ

๑๗.๖.๑ อนุสัญญากรุงวอร์ซอ”  และ เฮกโปรโตคอล”

๑๗.๖.๑ .๑ สปริงแอร์ไลน์ชดเชยจำนวนจำกัดความรับผิดชอบสำหรับผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่เกิน ๒๕๐ ๐๐๐ เงินฝรั่งค์หรือเงินตราที่มีค่าเท่ากัน

๑๗.๖.๑.๒ สปริงแอร์ไลน์ชดเชยจำนวนจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระที่โหลดไม่เกิน ๒๕๐ เงินฝรั่งค์หรือเงินตราที่มีค่าเท่ากัน ส่วนต่อสัมภาระที่ไม่โหลดและข้าวของที่ผู้โดยสารติดตัวไม่เกิน ผู้โดยสารคนละ ๕๐๐๐ เงินฝรั่งค์หรือเงินตราที่มีค่าเท่ากัน ตั๋วสัมภาระหากไม่บันทึกน้ำ หนักของสัมภาระ น้ำ หนักรวมของสัมภาระที่โหลดถือว่าไม่เกินจำนวนสัมภาระฟรีสำหรับชั้นที่นั่งของผู้โดยสาร ส่วนสัมภาระที่โหลดที่ประกาศคุณค่าตามข้อกำ หดที่ ๑๒.๖.๖ เงื่อนไขนี้ การชดเชยความเสียหายมีคุณค่าในคำ ประกาศเป็นจำนวนจำกัด

๑๗.๖.๒  “อนุสัญญามอนทรีออ”  ปี ๑๙๙๙

๑๗.๖.๒.๑ การที่สปริงแอร์ไลน์ชดเชยความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่เกินสิทธิถอนเงินพิเศษ ๑๑๓ ๑๐๐ ใช้เหมาะสมกับข้อกำหนดประการที่หนึ่งข้อที่ ยี่สอบ และข้อที่ยี่สิบเอ็ดอนุสัญญานี้

๑๗.๖.๒.๒   สปริงแอร์ไลน์ชดเชยความรับผิดชอบความเสียหายเพราะล่าช้าในเที่ยวบินขนส่ง จำนวนจำกัดแต่ละคนไม่เกินสิทธิถอนเงินพิเศษ ๔๖๙๔ หรือเงินตราที่มีคุณค่าเท่ากัน แต่หากสปริงแอร์ไลน์หรือผู้รับจ้าง เอเยนต์ได้ใช้มาตรการที่จำ เป็นทั้งมวลหรือไม่สามารถใช้มาตรการประเภทนี้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า

๑๗.๖.๒.๓ สปริงแอร์ไลน์ชดเชยความรับผิดชอบความเสียหายต่อสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่โหลดและสัมภาระที่ไม่โหลด) จำนวนจำกัดของผู้โดยสารแต่ละคนไม่เกินสิทธิถอนเงินพิเศษ ๑๑๓๑ หรือเงินตราที่มีคุณค่าเท่ากัน ส่วนสัมภาระที่โหลดที่ประกาศคุณค่าตามข้อกำ หดที่ ๑๒.๖.๖ เงื่อนไขนี้ การชดเชยความเสียหายมีคุณค่าในคำ ประกาศเป็นจำนวนจำกัด

๑๗.๗ ในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ดังกล่าว ไม่ว่าการขนส่งระหว่างประเทศจะใช้เหมาะสมกับอนุสัญญาที่ระบุไว้ในเงื่อนไข ข้อกำ หดนดังต่อไปนี้ใช้เหมาะสมทั้งนั้น

๑๗.๗.๑ สปริงแอร์ไลน์รับผิดชอบต่อการขนส่งเที่ยวบินของบริษัทเอง สปริงแอร์ไลน์ หากกรอกเปิดตั๋วผู้โดยสารหรือจัดการการโหลดสัมภาระให้กับการขนส่งเที่ยวบินของผู้รับขนส่งอื่น ๆ สปริงแอร์ไลน์เป็นเพียงเอเยนต์ของผู้รับขนส่งได้เท่านั้น

๑๗.๗.๒ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสปริงแอร์ไลน์ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ คำ สั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์  คำ สั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบเหมือนกัน

๑๗.๗.๓ ความรับผิดชอบของสปริงแอร์ไลน์ถือจำนวนความเสียหายโดยตรงที่ได้การรับรองเป็นจำนวนจำกัด สำหรับความเสียหายโดยอ้อมหรือลักษณะต่อมา สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๑๗.๗.๔  ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้าวของในสัมภาระผู้โดยสารทำ ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือทำ ความเสียหายต่อสัมภาระ สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ หากข้าวของในสัมภาระผู้โดยสารทำให้คนอื่น ๆ บาดเจ็บหรือทำ ความเสียหายต่อทรัพสินของคนอื่น ๆ หรือสปริงแอร์ไลน์ ผู้โดยสารคนนั้นควรชดเชยความเสียหายให้กับสปริงแอร์ไลน์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยเหตุนี้

๑๗.๗.๕ ความเสยหายสำหรับผู้โดยสารใส่ ของแตกง่ายกัดกร่อนง่าย เงินตรา เพชรพลอย โลหะล้ำค่า เครื่องเงินทอง ใบเสร็บถ่ายเท   พันธบัตรล้ำค่า หรือข้าวของล้ำค่าอื่น ๆ เอกสารธุรกิจ พาสบอร์ต และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ และตัวอย่าง สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๑๗.๗.๖ เนื่องจากอายุ สภาพจิตใจหรือสุขภาพของผู้โดยสารเองทำให้ผู้โดยสารเป็นโรค บาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตหรือมีอาการหนักยิ่งขึ้น สปริงแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบ

๑๗.๗.๗ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการยกเลิกหรือจำกัดความรับผิดชอบของสปริงแอร์ไลน์ใด ๆ เงื่นไขการขนส่งนี้ ใช้เหมาะสมกับเอเยนต์ ลูกจ้างและผู้แทนของสปริงแอร์ไลน์และผู้ใดที่อำนวยเครื่องบินให้สปริงแอร์ไลน์ใช้และเอเยนต์ ลูกจ้างและผู้แทน ยอดจำนวนชดเชยที่สปริงแอร์ไลน์กับเอเยนต์ ลูกจ้างผู้แทนและและผู้ใดที่อำนวยเครื่องบินให้สปริงแอร์ไลน์ใช้และเอเยนต์ ลูกจ้างและผู้แทนจะจ่าย ไม่เกินจำนวนจำกัดความรับผิดชอบตามเงื่อนไขนี้

๑๗.๘ หากเงื่อนไขนี้ไม่มี่ข้อกำหนดชัดเจน เงื่อนไขนี้จะไม่ยกเว้นอนุสัญญาหรือกฎหมายที่เหมาะสมเลิกหรือจำกัดการใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของความรับผิดชอบสปริงแอร์ไลน์

 

ข้อที่สิบแปด เวลาจำกัดการเสนอความเห็นต่างกัน

๑๘.๑ ในเมื่อส่งสัมภาระที่โหลด ผู้ที่ถือตั๋วสัมภาระรับสัมภาระที่โหลดโดยไม่เสนอความเห็นต่างกัน เพื่อส่งสัมภาระที่โหลดให้เรียบร้อยและหลักฐานขั้นแรกที่ตรงกับสัญญาการขนส่ง ยกเว้นผู้โดยสารเสนอหลักฐานที่ตรงกันข้าม

๑๘.๒ ถ้าสัมภาระที่โหลดเกิดความเสียหาย ผู้โดยสารควรแจ้งให้สปริงแอร์ไลน์ทราบเป็นหนังสือทันทีเมื่อปรากฎ สายที่สุดควรแจ้งภายในเจ็ดวันตั้งแต่วันวันที่ได้รับสัมภาระที่โหลด

๑๘.๓ ถ้าสัมภาระที่โหลดเกิดความล่าช้า ผู้โดยสารต้องส่งใบแจ้งชดเชยของผู้โดยสารที่เป็นหนังสือไปถึงสปริงแอร์ไลน์ภายใน ๒๑ วันตั้งแต่วันที่ส่งสัมภาระที่โหลดให้กับผู้โดยสาร

๑๘.๔ ยกเว้นสปริงแอร์ไลน์มีการกระทำ หลอกลวง ไม่เสนอความเห็นต่างกันในระยะเวลาที่กำหนดในข้อที่ ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ เงื่อนไขนี้

 

ข้อที่สิบเก้า เวลาการฟ้อง

ตาม“อนุสัญญามอนทรีออ” ตั้งแต่วันที่เครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง ควรถึงจุดหมายปลายทางหรือวันที่หยุดการขนส่ง โจทก์ไม่เอ่ยถึงฟ้องร้องก็จะเสียสิทธิที่รับการชดเชยความเสียหาย

ข้อที่ยี่สิบ การกำหนดอื่น ๆ

๒๐.๑ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร ผู้โดยสารยังควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมอื่น ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและสำ คัญมาก ในนั้นรวมถึงข้อกำหนดการขนส่งผู้โดยสารพิเศษ ข้อกำหนดการจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์ ข้อกำหนดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าว สามารถสอบถามสปริงแอร์ไลน์ได้

๒๐.๒ การขนส่งในเส้นทางระหว่างแผ่นดินใหญ่จีนกับฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊าและเขตไต้หวันปฏิบัติตามเงื่อนไขนี

๒๐.๓ หัวข้อสั้น ๆ ใต้ข้อกำหนดแต่ละข้อเงื่อนไขนี้เพียงเพื่อใช้สะดวก แต่ไม่ใช้ในการอธิบายเนื้อหาของข้อกำหนด

๒๐.๔ เงื่อนไขนี้ถือหนังสือภาษาจีนเป็นมาตรฐาน หากเขียนเป็นภาษาอื่น ๆ เพียงใช้ในการอ่านประกอบเท่านั้น

ข้อที่ยี่สิบเอ็ด ผลและปรับปรุง

๒๑.๑ เงื่อนไขนี้จะมีผลตั้งแต่วัน ๑ มกราคม ปี ๒๐๑๗

๒๑.๒ สปริงแอร์ไลน์มีสิทธิปรับปรุเงื่นไขนี้ ราคาและข้อกำหนดการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่การปรับปรุงประเภทนี้ไม่เหมาะกับการขนส่งที่ได้เริ่มก่อนที่ปรับปรุง

ชื่อผู้รับขนส่ง บริษัทสปริงแอร์ไลน์หุ้นส่วน จำกัด

ชื่อย่อ 9C