ระเบียบเกี่ยวกับการโดยสาร

1.ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ราคา ตั๋วโดยสารของสายการบินสปริง ไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม. ภายในห้องโดยสารจะมีบริการขายอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของต่างๆ ตามที่ผู้โดยสารต้องการ ซึ่งทางพนักงานต้อนรับของเรายินดีบริการทุกท่านอย่างเต็มที่

2. ข้อควรทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินไม่ปกติ

  1). หากเที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์ สายการบินสปริงและตัวแทนให้บริการภาคพื้นดินให้ดำเนินการแก่ผู้โดยสารดังต่อไปนี้

       (1) หากสาเหตุเกิดจากฝ่ายสายการเช่น เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอากาศยาน การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือลูกเรือเป็นต้น ทำให้เที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์ ทางสายการบินสามารถจัดบริการด้านอาหารและที่พักให้แก่ผู้โดยสารเพียงเท่า นั้น

       (2). หากสาเหตุเกิดจากส่วนที่ไม่ใช่สายการบิน เช่น สภาพอากาศ อุบัติเหตุ การจราจรทางด้านอากาศ การรักษาความปลอดภัยหรือผู้โดยสารเองเป็นต้น  ทำให้เที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์ สายการบินสามารถช่วยเหลือผู้โดยจัดการด้านอาหารหรือที่พักได้ หากแต่ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

       (3). เที่ยวบินภายในประเทศที่มีการบินผ่านจุดพักเกิดการยกเลิกหรือเดีเลย์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด สายการบินสามารถจัดบริการอาหารและที่พักให้แก่ผู้โดยสาร ณ เที่ยวบินดังกล่าวได้

       (4).  เที่ยวบินภายในประเทศมีการลงจอดฉุกเฉิน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด สายการบินสามารถจัดบริการอาหารและที่พักให้แก่ผู้โดยสาร ณ เที่ยวบินดังกล่าวได้

    2).เที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์มากกว่า3ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ซื้อตั๋วประเภทกลุ่มใหญ่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนการเดินทางโดยเที่ยวบินถัด ไปได้โดยไม่มีค่าบริการ หรือขอดำเนินการคืนเงินได้หากประสงค์ขอคืนเงินหากเดินทางจากเมืองเริ่มต้น สามารถขอคืนเงินจำนวนทั้งหมดได้,หากเป็นเมืองผ่านจุกพักสามารถขอคืนเงินได้ ในส่วนที่ยังไม่มีการเดินทาง แต่ไม่เกินจำนวนที่ชำระทั้งหมด. บริการคืนตั๋วไม่มีการคิดค่าบริการ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนใน 30 วัน

    3). เที่ยวบินที่มีการยกเลิกหรือดีเลย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ทางสายการบินสามารถปฏิเสธรับผิดชอบความเสียหารอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

  3ระเบียบการปฏิเสธให้การบริการหรือจำกัดการบริการ

      1). ผู้โดยสารพิเศษ อาทิเช่น ผู้โดยสารสำคัญ, เด็กเล็กที่ไม่มีบุคคลดูแล, ผู้อาวุโส, หญิงตั้งครรห์, เด็กทารก, ผู้พิการทางสายตา, ผู้พิการทางการได้

           ยิน, ผู้ต้องหา, บุคลากรในการขนส่ง, บุคลากรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ผู้โดยสารจองที่นั่งเพิ่มเติม, บุคคลที่ต้องปกปิดเป็ฯความลับ, ผู้ป่วยที่ต้องใช้แปลหาม, ผู้พิการ และ     ผู้โดยสารพิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ. เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นและตัวผู้โดยสารเอง ท่านจะต้องแสดงเอกสารยืนยันและยื่นเรื่อง ขอดำเนินการเดินทางสำหรับผู้โดยสารพิเศษ และต้องผ่านอนุญาตจากทางสายการบินก่อนถึงจะเดินทางได้. หากท่านไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขเบื้องต้น ทางสายการบินสามารถปฏิเสธให้เดินทางได้, ทั้งนี้ความเสียหายจากการซื้อตั๋วเดินทางผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบเอง

       2). หากท่านมความเห็นไม่พอใจในการบริการของทางสายการบิน ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องตามกฏหมายได้ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น. หากท่านใช้กลวิธี ยึดครองอากาศยาน, ปฏิเสธขึ้นเครื่อง, ทำความเสียหายเคาร์เตอร์เป็นต้น อันเป็นสาเหตุให้ส่งผลกระทบถึงการดำเนินการของสายการบินหรือความปลอดภัย เนื่อง ด้วยทางสายการบินไม่สามารถทำตามที่ผู้โดยสารต้องการได้ ทางสายการบินจึงขอปฏิเสธให้บริการแก่ท่านเป็นระยะเวลาชั่วคราว

4. ระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระ

       1). ด้วยทางสายการบินให้บริการน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระฟรีค่อนข้างน้อย. น้ำหนักกระเป๋าฟรีของท่าน(รวมทั้งถือติดตัวและโหลดใต้เครื่อง) ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ท่านทำการสั่งซื้อ (เด็กทารกไม่มีบริการน้ำหนักกระเป๋าฟรี) . ท่านสามารถเลือกซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มล่วงหน้าตามความเหมาะสม. หากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องชำระส่วนเกินตามที่ระเบียบกำหนด คิดราคาเป็นร้อยละ 1.5 ของราคาตั๋วจากทางการประกาศใช้ต่อกิโลกรัม

      2). ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระติดตัวได้ 1 ชิ้นต่อท่าน น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่ควรเกิน 20 ซม. 30 ซม. 40 ซม. หากมีน้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าที่กำหนดควรดำเนินการโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านไม่ปฏิบัติตาม ทางสายการบินมีสิทธิปฏิเสธให้เดินทางได้

      3). การดำเนินการเช็คอินออนไลน์ จะไม่รวมเวลาในการดำเนินการโหลดสัมภาระ หากท่านมีความประสงค์จะทำการโหลดสัมภาระ กรุณาดำเนินการให้แล้วเสร็จล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเดินทาง ณ เคาร์เตอร์สายการบิน. เพื่อความสะดวกรวดเร็วของตัวท่านเอง ขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่พกตัวตัวจะต้องไม่เกินตามที่สายการบินกำหนด มิเช่นนั้นทางสายการบินอาจแนะนำท่านให้กลับไปยังเคาร์เตอร์เช็คอิน เพื่อทำการชำระค่าบริการโหลดสัมภาระแทน และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการโหลดสัมภาระในประเภท นี้

      4). กรุณาอย่านำสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่มีมูลค่าสูงและสิ่งของที่แตกเสียหายง่าย ใส่ในสัมภาระที่จะทำการโหลดใต้ท้องเครื่อง, กรุณาอย่านำเงินสดจำนวนมากพกติดตัวขึ้นเครื่อง และกรุณาดูแลสิ่งของของท่านด้วยความระวัง. หากสัมภาระที่พกติดตัวของท่าน ชำรุดหรือสูญหาย ผู้โดยสารจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง. ทางสายการบินไม่สามารถให้บริการขนย้ายสัตว์เลี้ยงทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศได้

5. วัตถุอันตราย

    1). กรุณาอย่านำสิ่งของอันตรายสอดแทรกเข้าไปในสัมภาระของท่าน สิ่งของอันตรายอาทิเช่น : วัตถุ ไวไฟ, สารมีพิษ, สารเคมี, สารกัมมันตรังสีเป็นต้น สิ่งของอันตรายอื่นๆ ยังรวมถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม อาวุธปืน ของมีคมหรืออุปกรณ์ชอตไฟฟ้า เป็นต้น

2). สิ่งของอันตรายที่สามารถพกพาได้ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, วีลแชร์ไฟฟ้า, กระสุนปืนสำหรับกีฬายิงปืน, น้ำแข็งแห้ง, หลอดไฟ, แบตเตอรี่ลิเธียมในอุปกรณ์อิเลคทรอนิค สิ่งของที่ก่อให้เกิความร้อนได้เป็นต้น. ข้อกำหนดในการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียม : (a) ห้ามนำแบตเตอรี่ลิเธียมโหลดใต้ท้องเครื่อง (b) สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบโลหะหรือแบบโลหะผสม จะต้องมีเนื้อลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม จะต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 100 วัตต์ และต้องมีวิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในตัว (c)กำลังไฟของแบตเตอรี่อาจเกิน 100 วัตต์ได้ แต่ต้องไม่เกิน 160 วัตต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ และจำกัดจำนวนไม่เกิน2ชิ้น (d) อุปกรณ์ รถเข็นหรือพาหนะที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม ประเภทที่สามารถถอดประกอบได้ จะต้องทำการถอดออกจากตัวพาหนะก่อนและกำลังไฟของแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 300 วัตต์ หากมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น เช่นหากประกอบด้วยแบตเตอรี่ 2ชิ้น แต่ละชิ้นจะต้องมีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 160 วัตต์ (e) นอกจากอุปกรณ์ในข้อ(d) แล้ว หากอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากว่า 160 วัตต์ หรือมีเนื้อโลหะลิเธียมมากกว่า 8 กรัมจะไม่อนุญาตให้ทำการขนส่งได้. สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุขนาดของโลหะลิเธียมไม่ชัดเจน หรือไม่มีเอกสารยืนยันได้ถูกต้อง ทางสายการบินจะปฏิเสธในการขนส่ง (f) อุปกรณ์ชาร์จแบตสำรองเคลื่อนที่ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการโหลดใต้เครื่อง และไม่อนุญาตให้ทำการชาร์จไฟตลอดเส้นทางการบิน หากอุปกรณ์ชาร์จแบตตเตอรี่ และตรวจสอบทุกครั้งว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสถานะปิดเครื่อง

6. เด็กเล็กและเด็กทารก

1). เด็กทารกจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้บรรลุนิติภาวะหนึ่งท่านสามารถดูแลเด็กทารกได้ไม่เกิน 2 คน. หากผู้ใหญ่แต่ละท่านจะต้องดูแลเด็กทารกมากกว่า 1 คน  เด็กทารกตามจำนวนที่เกนมาจะต้องซื้อตั๋วประเภทเด็กเล็กโดยที่มีการจัดที่ นั่งให้

2). เด็กเล็กจะต้องมีผู้บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปดูแล หากไม่มีผู้ดูแล จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางโดยลำพังก่อน ซึ่งทางสายการบินจะได้ดูแลให้บริการแก่เด็กต่อไป

7. การเชื่อมต่อเที่ยวบิน

ผู้ โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางโดยการเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังเมืองอื่น  ทางสายการบินแนะนำให้ท่านทำการสำรองตั๋วประเภทแพคเกจต่อเครื่องได้เลย. หากท่านมีความประสงค์จะสำรองตั๋วโดยการเลือกสำรองแต่ละเส้นทางด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบเวลาของเที่ยวบินให้ชัดเจน หากทำการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างสองท่าอากาศสยานในเมืองเดียวกันจะต้องมี ระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 5 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ, เที่ยวบินนะหว่างประเทศทั้งสองเที่ยวบิน, เที่ยวบินภายในประเทศทั้งสองเที่ยวบิน) เที่ยวบินภายในประเทศที่เปลี่ยนในท่าอากาศยานเดียวกันจะต้องมีระยะเวลา ห่างอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมทั้งเที่ยวบินภายในและต่างประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งสองเที่ยวบิน) จะต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาตั๋ว

กรุณา ตรวจสอบเงื่อนไขในการขอคืนตั๋ว เปลี่ยนวันเดินทาง ในตั๋วของท่านให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 95524

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบเกี่ยวกับการโดยสาร

1.ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ราคา ตั๋วโดยสารของสายการบินสปริง ไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม. ภายในห้องโดยสารจะมีบริการขายอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของต่างๆ ตามที่ผู้โดยสารต้องการ ซึ่งทางพนักงานต้อนรับของเรายินดีบริการทุกท่านอย่างเต็มที่

2. ข้อควรทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินไม่ปกติ

  1). หากเที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์ สายการบินสปริงและตัวแทนให้บริการภาคพื้นดินให้ดำเนินการแก่ผู้โดยสารดังต่อไปนี้

 (1) หากสาเหตุเกิดจากฝ่ายสายการเช่น เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอากาศยาน การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือลูกเรือเป็นต้น ทำให้เที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์ ทางสายการบินสามารถจัดบริการด้านอาหารและที่พักให้แก่ผู้โดยสารเพียงเท่า นั้น

(2). หากสาเหตุเกิดจากส่วนที่ไม่ใช่สายการบิน เช่น สภาพอากาศ อุบัติเหตุ การจราจรทางด้านอากาศ การรักษาความปลอดภัยหรือผู้โดยสารเองเป็นต้น  ทำให้เที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์ สายการบินสามารถช่วยเหลือผู้โดยจัดการด้านอาหารหรือที่พักได้ หากแต่ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

    2). เที่ยวบินมีการยกเลิกหรือดีเลย์มากกว่า 5 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วประเภทกลุ่มใหญ่ สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนการเดินทางโดยเที่ยวบินถัดไปได้โดยไม่มีค่าบริการ หรือขอดำเนินการคืนเงินได้ . หากประสงค์ขอคืนเงิน หากเดินทางจากเมืองเริ่มต้น สามารถขอคืนเงินจำนวนทั้งหมดได้, หากเป็นเมืองผ่านจุกพัก สามารถขอคืนเงินได้ในส่วนที่ยังไม่มีการเดินทาง แต่ไม่เกินจำนวนที่ชำระทั้งหมด. บริการคืนตั๋วไม่มีการคิดค่าบริการ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนใน 30 วัน

    3). เที่ยวบินที่มีการยกเลิกหรือดีเลย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ทางสายการบินสามารถปฏิเสธรับผิดชอบความเสียหารอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3ระเบียบการปฏิเสธให้การบริการหรือจำกัดการบริการ

 1). ผู้โดยสารพิเศษ อาทิเช่น ผู้โดยสารสำคัญ, เด็กเล็กที่ไม่มีบุคคลดูแล, ผู้อาวุโส, หญิงตั้งครรห์, เด็กทารก, ผู้พิการทางสายตา, ผู้พิการทางการได้

     ยิน, ผู้ต้องหา, บุคลากรในการขนส่ง, บุคลากรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ผู้โดยสารจองที่นั่งเพิ่มเติม, บุคคลที่ต้องปกปิดเป็ฯความลับ, ผู้ป่วยที่ต้องใช้แปลหาม, ผู้พิการ และ   ผู้โดยสารพิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ. เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นและตัวผู้โดยสารเอง ท่านจะต้องแสดงเอกสารยืนยันและยื่นเรื่อง ขอดำเนินการเดินทางสำหรับผู้โดยสารพิเศษ และต้องผ่านอนุญาตจากทางสายการบินก่อนถึงจะเดินทางได้. หากท่านไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขเบื้องต้น ทางสายการบินสามารถปฏิเสธให้เดินทางได้, ทั้งนี้ความเสียหายจากการซื้อตั๋วเดินทางผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบเอง

  2). หากท่านมความเห็นไม่พอใจในการบริการของทางสายการบิน ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องตามกฏหมายได้ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น. หากท่านใช้กลวิธี ยึดครองอากาศยาน, ปฏิเสธขึ้นเครื่อง, ทำความเสียหายเคาร์เตอร์เป็นต้น อันเป็นสาเหตุให้ส่งผลกระทบถึงการดำเนินการของสายการบินหรือความปลอดภัย เนื่อง

  ด้วยทางสายการบินไม่สามารถทำตามที่ผู้โดยสารต้องการได้ ทางสายการบินจึงขอปฏิเสธให้บริการแก่ท่านเป็นระยะเวลาชั่วคราว

4. ระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระ

       1). ด้วยทางสายการบินให้บริการน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระฟรีค่อนข้างน้อย. น้ำหนักกระเป๋าฟรีของท่าน(รวมทั้งถือติดตัวและโหลดใต้เครื่อง) ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ท่านทำการสั่งซื้อ (เด็กทารกไม่มีบริการน้ำหนักกระเป๋าฟรี) . ท่านสามารถเลือกซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มล่วงหน้าตามความเหมาะสม. หากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องชำระส่วนเกินตามที่ระเบียบกำหนด คิดราคาเป็นร้อยละ 1.5 ของราคาตั๋วจากทางการประกาศใช้ต่อกิโลกรัม

      2). ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระติดตัวได้ 1 ชิ้นต่อท่าน น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขนาดไม่ควรเกิน 20 ซม. x30 ซม. x40 ซม. หากมีน้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าที่กำหนดควรดำเนินการโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านไม่ปฏิบัติตาม ทางสายการบินมีสิทธิปฏิเสธให้เดินทางได้

      3). กรุณาอย่านำสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่มีมูลค่าสูงและสิ่งของที่แตกเสียหายง่าย ใส่ในสัมภาระที่จะทำการโหลดใต้ท้องเครื่อง, กรุณาอย่านำเงินสดจำนวนมากพกติดตัวขึ้นเครื่อง และกรุณาดูแลสิ่งของของท่านด้วยความระวัง. หากสัมภาระที่พกติดตัวของท่าน ชำรุดหรือสูญหาย ผู้โดยสารจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง. ทางสายการบินไม่สามารถให้บริการขนย้ายสัตว์เลี้ยงทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศได้

5. วัตถุอันตราย

    1). กรุณาอย่านำสิ่งของอันตรายสอดแทรกเข้าไปในสัมภาระของท่าน สิ่งของอันตรายอาทิเช่น : วัตถุ ไวไฟ, สารมีพิษ, สารเคมี, สารกัมมันตรังสีเป็นต้น สิ่งของอันตรายอื่นๆ ยังรวมถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม อาวุธปืน ของมีคมหรืออุปกรณ์ชอตไฟฟ้า เป็นต้น

2). สิ่งของอันตรายที่สามารถพกพาได้ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, วีลแชร์ไฟฟ้า, กระสุนปืนสำหรับกีฬายิงปืน, น้ำแข็งแห้ง, หลอดไฟ, แบตเตอรี่ลิเธียมในอุปกรณ์อิเลคทรอนิค สิ่งของที่ก่อให้เกิความร้อนได้เป็นต้น. ข้อกำหนดในการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียม : (a) ห้ามนำแบตเตอรี่ลิเธียมโหลดใต้ท้องเครื่อง (b) สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบโลหะหรือแบบโลหะผสม จะต้องมีเนื้อลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม จะต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 100 วัตต์ และต้องมีวิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในตัว (c)กำลังไฟของแบตเตอรี่อาจเกิน 100 วัตต์ได้ แต่ต้องไม่เกิน 160 วัตต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ และจำกัดจำนวนไม่เกิน2ชิ้น (d) อุปกรณ์ รถเข็นหรือพาหนะที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม ประเภทที่สามารถถอดประกอบได้ จะต้องทำการถอดออกจากตัวพาหนะก่อนและกำลังไฟของแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 300 วัตต์ หากมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น เช่นหากประกอบด้วยแบตเตอรี่ 2ชิ้น แต่ละชิ้นจะต้องมีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 160 วัตต์ (e) นอกจากอุปกรณ์ในข้อ(d) แล้ว หากอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากว่า 160 วัตต์ หรือมีเนื้อโลหะลิเธียมมากกว่า 8 กรัมจะไม่อนุญาตให้ทำการขนส่งได้. สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุขนาดของโลหะลิเธียมไม่ชัดเจน หรือไม่มีเอกสารยืนยันได้ถูกต้อง ทางสายการบินจะปฏิเสธในการขนส่ง (f) อุปกรณ์ชาร์จแบตสำรองเคลื่อนที่ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการโหลดใต้เครื่อง และไม่อนุญาตให้ทำการชาร์จไฟตลอดเส้นทางการบิน หากอุปกรณ์ชาร์จแบตตเตอรี่ และตรวจสอบทุกครั้งว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสถานะปิดเครื่อง

6. เด็กเล็กและเด็กทารก

1). เด็กทารกจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้บรรลุนิติภาวะหนึ่งท่านสามารถดูแลเด็กทารกได้ไม่เกิน 2 คน. หากผู้ใหญ่แต่ละท่านจะต้องดูแลเด็กทารกมากกว่า 1 คน  เด็กทารกตามจำนวนที่เกนมาจะต้องซื้อตั๋วประเภทเด็กเล็กโดยที่มีการจัดที่ นั่งให้

2). เด็กเล็กจะต้องมีผู้บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปดูแล หากไม่มีผู้ดูแล จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางโดยลำพังก่อน ซึ่งทางสายการบินจะได้ดูแลให้บริการแก่เด็กต่อไป

7. การเชื่อมต่อเที่ยวบิน

ผู้ โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางโดยการเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังเมืองอื่น  ทางสายการบินแนะนำให้ท่านทำการสำรองตั๋วประเภทแพคเกจต่อเครื่องได้เลย. หากท่านมีความประสงค์จะสำรองตั๋วโดยการเลือกสำรองแต่ละเส้นทางด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบเวลาของเที่ยวบินให้ชัดเจน หากทำการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างสองท่าอากาศสยานในเมืองเดียวกันจะต้องมี ระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 5 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ, เที่ยวบินนะหว่างประเทศทั้งสองเที่ยวบิน, เที่ยวบินภายในประเทศทั้งสองเที่ยวบิน) เที่ยวบินภายในประเทศที่เปลี่ยนในท่าอากาศยานเดียวกันจะต้องมีระยะเวลา ห่างอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมทั้งเที่ยวบินภายในและต่างประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งสองเที่ยวบิน) จะต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาตั๋ว

กรุณา ตรวจสอบเงื่อนไขในการขอคืนตั๋ว เปลี่ยนวันเดินทาง ในตั๋วของท่านให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 95524