Zhangjiakou to Shijiazhuang flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Zhangjiakou - Shijiazhuang

14:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C6268

S-M-W-F

2020-03-29 (Start)

2020-05-02 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

14:00 (Departure)

15:10 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C6268

S-M-W-F

2020-05-03 (Start)

2020-10-24 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

15:00 (Departure)

16:10 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8784

S-T-T-F-S

2020-08-09 (Start)

2020-08-29 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

15:00 (Departure)

16:10 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8784

S-T-F-S

2020-08-30 (Start)

2020-10-24 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

15:00 (Departure)

16:15 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8784

T

2020-08-30 (Start)

2020-10-24 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

15:00 (Departure)

16:10 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8784

T-T-F-S

2020-08-02 (Start)

2020-08-08 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

12:50 (Departure)

14:00 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8784

M-W

2020-08-02 (Start)

2020-10-24 (Over)

Zhangjiakou - Shijiazhuang

15:00 (Departure)

16:10 (Arrival)

Zhangjiakou Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8784

T-T-F-S

2020-05-24 (Start)

2020-07-25 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data