Changzhou Benniu Airport flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Changzhou - Shenyang

19:50 (Departure)

22:00 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6174

S-M-W-F-S

2020-05-24 (Start)

2020-05-30 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

13:00 (Departure)

15:10 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6173

S-M-W-F-S

2020-05-24 (Start)

2020-05-30 (Over)

Changzhou - Shenyang

19:50 (Departure)

22:00 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6174

S-M-T-W-T-F-S

2020-05-31 (Start)

2020-10-24 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

13:00 (Departure)

15:10 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6173

S-M-T-W-T-F-S

2020-05-31 (Start)

2020-10-24 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

13:00 (Departure)

15:10 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6173

S-M-T-T-F

2020-05-17 (Start)

2020-05-23 (Over)

Changzhou - Shenyang

19:50 (Departure)

22:00 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6174

S-M-T-T-F

2020-05-17 (Start)

2020-05-23 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

13:00 (Departure)

15:10 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6173

S-T-W-T-F-S

2020-05-03 (Start)

2020-05-09 (Over)

Changzhou - Shenyang

19:50 (Departure)

22:00 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6174

S-T-W-T-F-S

2020-05-03 (Start)

2020-05-09 (Over)

Changzhou - Shenyang

19:50 (Departure)

22:00 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6174

S-M-T-W-T-F-S

2020-05-10 (Start)

2020-05-16 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

13:00 (Departure)

15:10 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6173

S-M-T-W-T-F-S

2020-05-10 (Start)

2020-05-16 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data