Huai'an Lianshui Airport flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Huaian - Shijiazhuang

21:50 (Departure)

23:25 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8666

M-W

2018-10-28 (Start)

2019-03-09 (Over)

Huaian - Ningbo

16:30 (Departure)

17:45 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C8858

S-M-T-W-T-S

2018-12-16 (Start)

2019-01-05 (Over)

Huaian - Ningbo

16:30 (Departure)

17:45 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C8858

S-M-T-W-T-F-S

2018-10-28 (Start)

2018-12-15 (Over)

Huaian - Ningbo

16:30 (Departure)

17:45 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C8858

S-M-T-W-T-F-S

2019-01-06 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Lanzhou

09:40 (Departure)

12:25 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8857

S-M-T-W-T-S

2018-12-16 (Start)

2019-01-05 (Over)

Huaian - Lanzhou

09:40 (Departure)

12:25 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8857

S-M-T-W-T-F-S

2018-10-28 (Start)

2018-12-15 (Over)

Huaian - Lanzhou

09:40 (Departure)

12:25 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8857

S-M-T-W-T-F-S

2019-01-06 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Harbin

09:45 (Departure)

12:05 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8671

S-M-T-W-T-F-S

2018-10-28 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Shijiazhuang

01:40 (Departure)

03:15 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8746

F

2018-10-28 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Shenzhen

15:00 (Departure)

17:35 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Shenzhen (Arrival)

9C8672

S-M-T-W-T-F-S

2018-10-28 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Wenzhou

17:05 (Departure)

18:45 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Wenzhou (Arrival)

9C8665

M-W

2018-10-28 (Start)

2019-03-09 (Over)

Huaian - Wenzhou

17:20 (Departure)

19:00 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Wenzhou (Arrival)

9C8665

T-S

2018-10-28 (Start)

2019-03-02 (Over)

Huaian - Shijiazhuang

22:45 (Departure)

00:20 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8666

T-S

2018-10-28 (Start)

2019-03-02 (Over)

Huaian - Phuket

11:15 (Departure)

16:50 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Phuket (Arrival)

9C8745

T

2018-10-28 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Phuket

11:15 (Departure)

16:55 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Phuket (Arrival)

9C8745

S

2018-10-28 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Phuket

12:45 (Departure)

18:20 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Phuket (Arrival)

9C8745

F

2018-10-28 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Shijiazhuang

23:55 (Departure)

01:30 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8746

S-T

2018-12-09 (Start)

2019-03-30 (Over)

Huaian - Shijiazhuang

00:35 (Departure)

02:10 (Arrival)

Huai'an Lianshui Airport (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8746

S-T

2018-10-28 (Start)

2018-12-08 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data