Chongqing flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8630

Chongqing

Qianjiang(chongqing)

04-22/ 19:40(Depart)

04-22/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6108

Chongqing

Shanghaipudong

04-22/ 05:40(Depart)

04-22/ 07:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8868

Chongqing

Shanghaipudong

04-22/ 17:30(Depart)

04-22/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6154

Chongqing

Shanghaipudong

04-22/ 22:00(Depart)

04-23/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8751

Chongqing

Jinggangshan

04-22/ 18:55(Depart)

04-22/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8926

Chongqing

Luoyang

04-22/ 21:05(Depart)

04-22/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8994

Chongqing

Shijiazhuang

04-22/ 22:40(Depart)

04-23/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6196

Chongqing

Yangzhou (Taizhou)

04-22/ 12:50(Depart)

04-22/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

Chongqing

Shanghai

04-22/ 11:25(Depart)

04-22/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8996

Chongqing

Shanghai

04-22/ 20:30(Depart)

04-22/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8614

Chongqing

Shenzhen

04-22/ 09:40(Depart)

04-22/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8867

Shanghaipudong

Chongqing

04-22/ 13:35(Depart)

04-22/ 16:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6153

Shanghaipudong

Chongqing

04-22/ 17:50(Depart)

04-22/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6107

Shanghaipudong

Chongqing

04-22/ 22:55(Depart)

04-23/ 02:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8629

Qianjiang(chongqing)

Chongqing

04-22/ 17:40(Depart)

04-22/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8752

Jinggangshan

Chongqing

04-22/ 16:00(Depart)

04-22/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8993

Shijiazhuang

Chongqing

04-22/ 19:10(Depart)

04-22/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8897

Shanghai

Chongqing

04-22/ 07:30(Depart)

04-22/ 10:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8995

Shanghai

Chongqing

04-22/ 16:35(Depart)

04-22/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8925

Luoyang

Chongqing

04-22/ 18:15(Depart)

04-22/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6195

Yangzhou (Taizhou)

Chongqing

04-22/ 09:10(Depart)

04-22/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8613

Shenzhen

Chongqing

04-22/ 06:30(Depart)

04-22/ 08:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.